Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Zkušenosti s tvorbou ŠVP

Ikona teoreticky

Zkušenosti s tvorbou ŠVP

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Jitka Nováková
Anotace: Příklad dobré praxe je shrnutím zkušeností s pilotní tvorbou ŠVP a vzorovou ukázkou spolupráce a metodické pomoci ze strany NÚOV Praha.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: evaluace, realizace ŠVP
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Kontext

Místo, ve kterém pilotní tvorba ŠVP proběhla, je školou s tradicí bižuterních oborů, Zlatník a klenotník patří mezi výběrové učební obory. K tvorbě ŠVP přistoupil management školy jako k prestižní záležitosti a jako k logickému vyústění dřívější spolupráce s NÚOV Praha při tvorbě RVP.

Východiska

 • Existence RVP
 • Metodická pomoc NÚOV v jednotlivých fázích přípravy (tato pomoc byla zvlášť důležitá v souvislosti s napjatým časovým harmonogramem)
 • Zodpovědný výběr pracovního týmu pedagogů
 • Volba vhodných sociálních partnerů s přihlédnutím k dřívějším kontaktům

Cíle

Vytvořit takový ŠVP, ve kterém by škola zohlednila vlastní vzdělávací záměry a podmínky a na jehož základě by pružněji reagovala na změny na trhu práce a zlepšila tím uplatnitelnost absolventů.

Realizace

V roce 2005 byla škola vybrána do programu Pilot S. Výhodou byla předchozí spolupráce s Mgr. Vážnou z NÚOV Praha na přípravě RVP a také kvalitní metodická pomoc v jednotlivých fázích přípravy ŠVP.

V důsledku krátkého časového úseku na vypracování pracovní verze ŠVP byla tato metodická pomoc nanejvýš vítaná. Proběhly vzdělávací semináře zaměřené na:

 • rozvoj sociálního partnerství škol se zástupci zaměstnavatelů v regionu (aby byli zaměstnavatelé schopni vytvořit popis požadavků vzhledem k oboru vzdělávání)
 • evaluaci práce školy a vymezení cílů a priorit pro tvorbu ŠVP
 • cílené vzdělávání pedagogů k rozvoji jejich profesních kompetencí, které jsou potřebné pro tvorbu ŠVP a jejich realizaci ve vzdělávání žáků

S velkým ohlasem se setkaly semináře zaměřené na trénink moderních metod výuky a hodnocení a na rozvoj týmové práce a sociálně komunikativních dovedností.

Velmi motivující byla konkrétní odborná pomoc při osobní konzultaci Mgr. Vážné a Mgr. Šumavské ve škole, kde se již rozebíraly jednotlivé kroky a postupy při tvorbě našeho ŠVP.

Jádrem celé tvorby ŠVP byl výběr pracovního týmu učitelů. Podobně jako na jiných školách nemáme jen učitele mladší, plné ideálů a ochoty dále se vzdělávat a přístupné ke všem novinkám. Museli jsme motivovat i ty, kteří ke spolupráci moc ochotní nebyli. Jenže i oni se postupně nechali do tvůrčí atmosféry vtáhnout, podařilo se nám vytvořit kvalitní tým, který pracoval ve velmi přátelské atmosféře, byla odstraněna letitá rivalita mezi učiteli a mistry a lidé mají mezi sebou mnohem otevřenější vztahy.

Částečnou motivací jistě byla finanční odměna, důležitým prvkem se ale ukázalo být součástí tvůrčího celku, kterému se dostává uznání okolí.

Při samotné tvorbě pracovní tým získával nové zkušenosti:

 • Prozatímní kontakty se sociálními partnery vregionu byly spíše nahodilé, neměly trvalý charakter. Nyní jsme museli zvolit ty partentry, kteří by byli schopni a ochotni zapojit se do tvorby ŠVP - ovlivňovat cíle a obsah vzdělávání. Hospodářská komora vJablonci nad Nisou, firma Jablonex Group a zlatnická firma Hejral ze Smržovky byly dobrou volbou po praktické i teoretické (nápomocny byly i při tvorbě SWOT analýzy) stránce. Samozřejmě, vyskytly se i náměty kdiskuzi. Sociální partneři by chtěli, aby žáci končili školu smaximálními znalostmi a dovednostmi (což nelze splnit, úroveň žáků přicházejících do učebních oborů se neustále snižuje) a aby znali nejnovější techniky a technologie - a škola na takové technické zázemí nemá peníze. Spolupráce pokračuje na velmi dobré úrovni dále - např. firma Jablonex Group vyhlásila vříjnu 2007 soutěž pro umělecké bižuterní a sklářské školy vregionu „Týden dobrých nápadů". Bylo zadáno téma a vreálném prostředí firmy a školních dílnách žáci navrhli a zhotovili výrobky. Ty byly oceněny a některé návrhy „šly" rovnou do výroby. Vtom spatřujeme důkaz toho, že má naše práce, i vsouvislosti sprojektem, smysl.
 • Členové pracovního týmu se shodli na tom, že nejtěžší na celé tvorbě ŠVP bylo stanovení výsledků vzdělávání podle Bloomovy taxonomie a stanovení požadavků na kompetence žáků. Vtomto bodě se ukazuje hlavní rozdíl starého a nového pojetí práce učitelů - je kladen důraz nikoliv na učivo, ale na výsledky vzdělávání. Učitel musí zohlednit reálné předpoklady žáků, skutečné vzdělávací potřeby a reálné podmínky vzdělávání. Přestože mají někteří pedagogové na naší škole již víc jak 20 let praxe, dal jim nejvíc práce právě tento nový přístup - pojmenovat výsledek vzdělávání, zvolit správnou metodiku, jak cíle dosáhnout a vidět tento výsledek vširších souvislostech (kompetence žáků, průřezová témata).

Příklad:

Učivo - Opravy nových a starých šperků

 • žák zjistí rozsah poškození
 • žák zjistí přesnou ryzost výrobku
 • žák rozlišuje použité přírodniny
 • žák zvolí adekvátní techniku opravy
 • žák opraví nebo vymění poškozené části výrobku

Cíl vzdělávání

 • formování aktivního postoje žáků k problému
 • zodpovědný přístup k samostatné práci
 • správné odhadnutí možností a schopností
 • rozvoj dovednosti obhájení vlastního stanoviska
 • chápání práce jako příležitosti k seberealizaci

Kompetence komunikativní

 • žák své myšlenky formuluje souvisle a srozumitelně

Kompetence personální

 • žák kriticky hodnotí své osobní dispozice

Kompetence sociální

 • žák pracuje samostatně, přijímá a plní odpovědné a svěřené úkoly

Kompetence odborné

 • žák respektuje zákonitosti tradiční i moderní uměleckořemeslné tvorby
 • žák vybírá a používá vhodné nářadí a nástroje, volí vhodný materiál a techniku
 • žák zvládá dokonale ruční práci
 • žák chápe kvalitu jako významný nástroj konkurence-schopnosti
 • žák chápe bezpečnost práce jako součást péče o zdraví

Průřezové téma

 • Člověk a svět práce

 • Poprvé jsme u výše uvedeného oboru zvolili ve 2. a 3. ročníku projektové vyučování = týmovou práci žáků, při které by jejich aktivity přesáhly rámec školního prostředí. Každý zžáků bude mít přesně určený úkol a svůj díl odpovědnosti. Na realizaci žákovského projektu bude spolupracovat i několik učitelů předmětů odborných a všeobecně vzdělávacích. Takový projekt je nesmírně náročný na přípravu, ale je zároveň vrcholem práce žáků.
 • Z hlediska řídících pracovníků školy je kontrola práce učitelů a kontrola výsledků vzdělávání podle ŠVP jednodušší. Existence ŠVP vnesla do vzdělávacích programů určitý řád, který umožňuje detailnější sledování vzdělávacích metod a kontrolu výsledků. Díky metodické přípravě ze strany NÚOV využíváme pozorovací protokoly, které upravila PhDr. Věra Kosíková - týkají se hlavně přístupu k žákům a hodnocení jejich práce (systém na pozorování humanistické výchovy a protokol zaměřený na pojetí výuky a na pojetí hodnocení).

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Vzdělávací program školy vznikl v procesu, který vedl ke změnám pojetí a stylu práce školy a jejích učitelů. Vše bylo založeno na týmové práci a na novém přístupu pedagogů. Bylo patrné zvýšení nároků na výkon jejich povolání.

První rok ověřil vhodnost postupů naší práce a prostupnost ŠVP s dalším projektem Kvalita I.

(závěrečná zkouška podle evaluačních standardů).

Kontakt

Mgr. Jitka Nováková,

zástupce ředitele školy

Střední škola řemesel a služeb

Smetanova 66

466 01 Jablonec nad Nisou

Tel. 483 443 229

Fax. 483 320 803

www.sosjbc.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 09. 2009
Zobrazeno: 2655krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁKOVÁ, Jitka. Zkušenosti s tvorbou ŠVP . Metodický portál: Články [online]. 10. 09. 2009, [cit. 2020-06-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4570/ZKUSENOSTI-S-TVORBOU-SVP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.