Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Renesance v Itálii

Renesance v Itálii

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Mgr. Jaroslav Kodejš
Příklad dobré praxe je ukázkou samostatného řešení úkolů na základě práce s obrazovým materiálem, využitím referátů, vlastní prezentace a spolupráce ve skupině

Kontext

Místo, ve které výuka probíhá, je speciální učebna kreslení a dějin umění, je vyzdobena obrazovým materiálem se vztahem k výtvarnému umění. Lavice, ve kterých žáci sedí, jsou netradičně seskupeny, tvoří bloky, které umožňují vzájemnou diskuzi i řešení problémů s vyučujícím. Skupina je tvořena 14 studenty s různým vztahem k dějinám, nadáním, avšak obvykle velmi dobře spolupracujících, proto řešení kázeňských problémů zde odpadá.

Východiska

Nová látka je vázána na znalost předchozích kapitol, na spolupráci a vzájemnou komunikativnost nejen uvnitř skupiny, ale i s vyučujícím, vlastní zájem, samostatné řešení úkolů, práci s obrazovým materiálem v publikacích, na základě referátů, při promítání dataprojektorem.

Některá konkrétní východiska:

 • Význam antiky
 • Pojem znovuzrození
 • Předpoklady vzniku renesance
 • Situace v Itálii v období trecenta a počátku quattrocenta
 • Postavení člověka ve společnosti
 • Odlišnosti a srovnání s gotickým uměním
 • Obecné znalosti o tomto období, umělcích a jejich dílech
 • Práce s informacemi

Cíle

Vyučovací cíle

 • Poznat a umět popsat rozdíly probíraného slohového období s předchozí látkou
 • Získat znalosti a představy o době, umělcích, dílech
 • Uvědomit si význam nového umění pro společnost
 • Vliv renesančního umění na další slohy

Výchovné cíle

 • Umět pracovat s informacemi
 • Samostatně řešit problémy, soustředit se na práci
 • Aktivně přistupovat k obrazovému materiálu
 • Umět se prezentovat, formulovat své představy
 • Spolupracovat a podílet se na vytváření pravidel práce v týmu
 • Upevňovat mezilidské vztahy
 • Kreativně přistupovat k zadanému úkolu
  • Rozvíjet kompetence k řešení problémů
  • Vlastní úsudky a názory
  • Cesta k nalezení řešení problému
  • Spolupráce uvnitř skupiny i s pedagogem
  • Diskuze o problému
  • Kde hledat informace
  • Souvislý projev, obhájení názoru
  • Podnícení zájmu
 • Zvládnout způsob řešení problému

Realizace

 • Seznámení s cílem hodiny
 • Motivace žáků ( sem spadá i možnost účasti na každoročních zahraničních zájezdech školy za nejvýznamnějšími památkami Evropy - především Itálie a Francie )
 • Význam slova renesance
 • Zavedení diskuze
 • Každý žák odpovídá zpočátku jedním slovem / větou /, co se jim rychle vybaví pod slovem renesance
 • Odpovědi na sebe většinou navazují - např.
 • Itálie → Florencie → Leonardo da Vinci → vynálezce → Mona Lisa → Poslední večeře
 • Michelangelo → sochař → David → ideál krásy → malíř → Sixtinská kaple apod.
 • Návodné otázky, korekce učitele
 • Práce s obrazovým materiálem ( architektura, sochařství, malířství, užité umění ) - promítání dataprojektem, obrazové publikace
 • Porovnání předchozího slohu s novým - příklad otázek
  • Jaké jsou rozdíly
  • Které znaky jsou typické pro tento sloh
  • Co je zde nového
  • Proč mohli takto zobrazovat
  • Jaká jsou východiska
 • Práce v malých skupinách, soutěží mezi sebou, kdo získá více správných odpovědí, mluvčí skupin vystupují, souvisle hovoří ( ostatní mohou doplňovat ), navzájem se hodnotí
 • Učitel koriguje, doplňuje

Velmi vhodným prostředkem doplnění učiva jsou samostatné odborné práce - referáty na předem zadané téma:

 • Cíl referátů
 • Získání odborných znalostí
 • Využití informací - kde hledat, jak s nimi pracovat
 • Komunikativní dovednosti - schopnost souvislého projevu
 • Vyjádření vlastních názorů a pocitů - proč jsem si to vybral, co se mi líbilo / nelíbilo
 • Sebehodnocení
 • Hodnocení ostatními žáky - kladné / záporné stránky, doplňující otázky, celkové vystoupení, vyjadřování, zajímavosti, přínos pro ostatní

Závěr hodiny

 • Závěrečné shrnutí a opakování žáky, vytyčení nejdůležitějších bodů a znaků
 • Učitel zhodnotí práci žáků, jejich činnost a výsledky, poděkuje za práci a oznámí téma následující hodiny

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Třída pracuje ve skupinách s obrazovým materiálem tvůrčím způsobem, sami nacházejí řešení a takto získané informace a poznatky na základě samostatného poznání jsou pevněji zafixovány a uloženy do paměti než mechanické a paměťové učení látky nadiktované učitelem.

Kontakt

Mgr. Jaroslav Kodejš,

učitel dějin umění a výtvarné výchovy

Střední škola řemesel a služeb

Smetanova 66

466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 443 212

Fax: 483 320 803

www.sosjbc.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek