Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Výběr a motivace týmu pro tvorbu ŠVP

Výběr a motivace týmu pro tvorbu ŠVP

Informativní příspěvek
Autor Ing. Bc. Jan Hodničák
Příkladem dobré praxe je ukázka „výběr a motivace týmu pro tvorbu ŠVP“. Protože management školy má provést kvalifikovaný výběr týmu pro tvorbu ŠVP, je velmi důležité najit nejvhodnější způsob, jak motivovat pedagoga.
Pedagogové musí pracovat tak, že se u nich rozvíjejí klíčové kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence k učení a kompetence komunikativní, důležité pro týmovou práci.

Kontext

Pedagogičtí pracovníci, kteří mají efektivně plnit role týmu, mají různorodé funkce, ředitel, zástupce ředitele, předsedové předmětových komisí, garanti vzdělávacích programů, vedoucí poradních orgánů ředitele školy apod. Kvalifikované složení týmů je prvním zásadním předpokladem pro dosažení týmové spolupráce, která si zaslouží ocenění.

Východiska

Východiskem pro výběr členů týmu a jejich funkcí bylo jak vertikální, tak i horizontální zastoupení. Jedna část týmu měla za úkol přípravu všeobecně vzdělávací oblast, druhá část odbornou oblast ŠVP, třetí část týmu byla složena ze členů managementu školy a měla funkci rozhodovací.

Metody výběru členů týmu a jejich motivace popisuje publikace Jaroslava Světlíka, Marketing školy (ISBN 80-902200-8-8, EKKA Zlín 1996).

Klíčovým bodem pro tvorbu ŠVP považuji výběr a motivaci pedagogických pracovníků s cílem vytvoření výkonného, efektivního a profesionálního týmu.

Výběr týmu na naší škole byl sestaven následovně:

 1. Koordinátor - ředitel školy
 2. Vedoucí týmů - zástupce ředitele pro organizaci a metodiku výuky
 3. Vedoucí podtýmů - garanti za vzdělávací program (vertikální pojetí)
  • Elektrotechnika
  • Strojírenství
  • Technické lyceum
 4. Členové podtýmů - předsedové předmětových komisí (horizontální pojetí)
  • Humanitní předměty
  • Přírodovědné předměty
  • Odborné předměty
 5. Garant ICT - koordinátor ICT
 6. Administrativní pracovník - asistentka ředitele

Za velmi důležité považuji stanovit rámcový popis činnosti jednotlivých členů týmu pro tvorbu ŠVP (obdoba popisu pracovních činností zaměstnanců).

Motivaci týmu na naší škole jsme pojali dle následujících kritérií:

 1. Dát možnost jednotlivým členům týmu na seberealizaci
 2. Vybavit každého člena týmu odbornou literaturou v dané oblasti dle vlastního výběru
 3. Vybavit každého člena týmu služebním notebookem a dataprojektorem
 4. Umožnit každému členu týmu neomezený přístup na internet ve škole a dle možností i doma
 5. Finančně zvýhodnit členy týmu formou mimořádných odměn
 6. Začlenit tvorbu a ověřování ŠVP do projektu financovaného ESF a finančně zvýhodnit jednotlivé členy na základě DPP
 7. Přehodnotit náplň činností v rámci přípravy na přímou vyučovací činnost, osvobodit členy týmu od méně náročných na úkor koncepčních činností
 8. Vytvořit týmu vhodné sociální klima na škole dotované z FKSP
 9. Umožnit jednotlivým členům publicitu a presentaci vlastních zkušeností v mediích i v rámci různých seminářů a přednášek
 10. Presentovat přínos jednotlivých členů týmu v rámci porad pedagogických pracovníků včetně veřejného ocenění ředitelem školy

Finanční prostředky na realizaci výše uvedených motivačních možností byly použity z:

 • Výnosů SIPVZ (projekty, školení apod.)
 • Výnosů doplňkové činnosti (školení apod.)
 • Z realizovaných projektů ESF (např. Internet - datová síť, Centrum celoživotního vzdělávání, UNIV apod.)
 • Fondu odměn
 • Z dohod o provedení práce
 • Z PILOTU S apod.

Dále bych rád specifikoval bod č. 7, tzn. přehodnocení náplně činností v rámci přípravy na přímou vyučovací činnost, osvobodit členy týmu od méně náročných na úkor koncepčních činností. Celkem jsme rozvrhli náplň nepřímé činnosti do 33 aktivit.

Pracovní náplň učitelů v nepřímé vyučovací a výchovné činnosti

 1. Příprava na vyučování
 2. Třídnictví
  • Počet tříd
  • Organizace třídních schůzek
  • Třídnické hodiny
  • Spolupráce s rodiči a vychovateli
 3. Náhradní třídní
 4. Zavádějící učitel
 5. Účast na poradách
  • Vedení školy se zaměstnanci
  • Pedagogických radách
  • Klasifikačních poradách
  • Poradách učitelů
  • Poradách dle pokynů ředitele a zástupce ředitele
  • Školské rady
  • Studentské samosprávy
  • Poradách zástupců RR
 6. Dozory
  • V budově
  • Mezi budovami
  • Seznamovací kurzy, LVVZ, STK, exkurze apod.
 7. Suplování
  • Placené
  • Dozorované
 8. Rozpis suplování
 9. Péče o neprospívající žáky
 10. Péče o nadané žáky
 11. Předmětové a metodické komise
  • Předseda
  • Člen
  • Správce nástěnky PK a MK
 12. Koordinátor ict
  • Tvorba plánu ICT
  • Plán a realizace nákupu UP
 13. Správcovství učeben
  • Vymáhání školních protokolů
 14. Účast na projektech
  • Pilot S
  • Univ
  • Tovp
  • Sipvz
  • Investiční
  • OPRLZ
  • SROP
  • Další
 15. Školení interní v rámci DVPP
  • BOZP, PO, CO
  • Sipvz
  • El. způsobilost
  • Jazyky
  • Apod.
 16. Vedení akademie
  • Autodesk
  • Cisco
 17. Péče o svěřené prostředky
  • Odborné učebny
  • Laboratoře
  • Tělocvičny
 18. Příprava na vyučování
  • Celkový počet předmětů
  • Předměty maturitní a k absolutoriu
  • Žákohodiny
 19. Příprava a účast na školních akcích
  • Burzy SŠ
  • Den otevřených dveří
  • Kroužky
  • Soutěže
  • SOČ
  • STK
  • LVVZ
  • Seznamovací kurzy
  • Exkurze
 20. Člen poradního orgánu ŘŠ
  • Výchovná komise
  • Výchovné poradenství
  • Předseda PK
  • Školní psycholog
  • Komise pro přijímací řízení
  • Komise pro el. způsobilost
  • Inventarizační komise
  • Komise pro veřejné prověrky
  • Komise pro odškodňování úrazů
 21. Pedagogická tvořivost
  • Tvorba učebnic a učebních dokumentů
  • Tvorba učebních pomůcek
  • Tvorba e - learningu
  • Výzdoba školy
 22. Tvorba maturitních otázek a otázek k absolutoriu
  • Počet předmětů
 23. Učitel u MZ a ABS
  • Zkoušející
  • Přísedící
 24. Oprava PMZ a písemných zkoušek
 25. Oprava testů Cermat, Scio apod.
 26. Konzultant a oponent
 27. Opravy větších písemných prací
 28. Předseda a místopředseda MZ a ABS
 29. Přínos v doplňkové hospodářské činnosti
 30. Učast na evaluaci a autoevaluaci školy
 31. Samostudium pro potřeby školy
 32. Účast na DVPP
 33. Presentace školy na veřejnosti
  • V mediích
  • Burzách
  • Před odbornou veřejností
  • Na webu školy

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Smyslem je zaměstnat všechny členy pedagogického sboru rovnoměrně, ale ne tak, že všichni mají stejný počet dozorů apod. Členové týmu pro tvorbu ŠVP se věnují především činnostem, které jsem v textu podtrhl. Ostatní kolegové se věnují méně koncepčně náročným činnostem. Vytvořil se tak časový prostor pro koncepční práci, což se v praxi osvědčilo.

Kontakt

Ing. Bc. Jan Hodničák, ředitel školy

VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Mariánská 1100

407 47 Varnsdorf

telefon: 412 372 595

hodnicak@vosvdf.cz

www.vosvdf.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám