Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Předmět PRAXE v novém kabátě

Předmět PRAXE v novém kabátě

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Jiří Fanta
Předmět praxe je odborným předmětem, ve kterém žáci vykonávají především praktické činnosti, které jim umožňují ověřovat si v praxi teoretické vědomosti a poznatky získané v odborných předmětech, poznávat pracovní postupy a podmínky jednotlivých dílčích operací a posuzovat vhodnost volby různých postupů, nástrojů a podmínek.
Tento předmět se vyučuje v oboru strojírenství a je zařazen do prvních tří ročníků čtyřletého studia a je dotován třemi vyučovacími hodinami v prvním ročníku a čtyřmi vyučovacími hodinami ve druhém a třetím ročníku. Jeho cílem je skloubit teoretické znalosti s každodenní strojírenskou praxí.
Při práci žáků ve větších skupinách dochází často k tomu, že někteří pracují aktivně a jiní se pouze vezou. Proto jsme se rozhodli že změníme styl práce a budeme žáky motivovat zadáním určitého problému a rozdělíme skupinu na dvojice. Při práci ve dvojicích se žáci snaží zadaný úkol plnit co nejlépe. Jejich snahu kladně ovlivňuje i určitý prvek soutěživosti. Tato metoda umožňuje rozvíjet kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetenci sociální a personální.

Při praktické výuce všichni zhotovují stejnou strojní součástku, ale každá dvojice má k dispozici jiný nástroj, jiný typ stroje a volí si vlastní technologický postup. Na závěr žáci společně vyhodnotí, který technologický postup je nejlepší a který nástroj a typ stroje jsou nejvhodnější.

Kontext

Cílovou skupinou jsou žáci druhého ročníku oboru strojírenství, kteří mají čtyřhodinový blok předmětu praxe. Pro tento předmět je třída rozdělena do tří skupin, které se střídají na třech pracovištích školních dílen.

Na jednom pracovišti stráví každá skupina dvanáct týdnů. V každém týdnu je probrán jeden tématický celek. Po uplynutí dvanácti týdnů se skupiny prostřídají tak, aby každá skupina během školního roku absolvovala odbornou výuku na všech třech pracovištích.

Na konci každého cyklu pak žáci pracují na souborné práci, při které využijí získané dovednosti a vědomosti.


Východiska

Příklad dobré praxe dává příležitost propojit výstupy z teoretických odborných předmětů školního vzdělávacího programu s praktickou činností. Uplatňování mezipředmětových vztahů praxe s těmito předměty vytváří princip spojení teorie s praxí a spojení školy s praktickým životem.

Žáci se naučí dodržovat zásady bezpečné práce, správně používat měřidla, nástroje a pomůcky pro jednotlivé technologické operace, zvolit vhodný stroj, nástroj a materiál a posoudit vliv technologických parametrů na dosažené výsledky.

Cíle

Vzdělávací:

 • upevnění a prohloubení dosud získaných vědomostí a dovedností
 • práce s výkresy
 • volba efektivních pracovních postupů
 • řešení zadaného problému různými postupy
 • výběr nejvhodnějšího nástroje
 • volba vhodných řezných podmínek a strojů
 • práce s technickými tabulkami

Komunikativní:

 • žáci si ve dvojicích vzájemně pomáhají a využívají své znalosti
 • jednotlivé dvojice si vzájemně vyměňují a předávají informace a diskutují různé nejasnosti
 • žáci se dělí o získané poznatky s ostatními členy dvojic
 • žáci se snaží obhajovat své názory na správné splnění zadaného úkolu

Výchovné:

 • učí se spolupráci ve dvojicích a ve skupině
 • vytvářejí určitá pravidla spolupráce
 • učí se toleranci
 • vzájemně si pomáhají
 • doplňují si vzájemně své znalosti a dovednosti
 • vzájemně ovlivňují své postoje k praktické činnosti
 • učí se hospodařit s materiálem
 • učí se šetrně zacházet s drahými nástroji

Realizace

Učitel praxe seznámí žáky s cílem vyučovacího čtyřhodinového bloku. Žáci desetičlenné skupiny, v tomto konkrétním případě se jedná o pracoviště frézárna, se rozdělí do pěti dvojic. Všechny dvojice pracují na stejném zadání. Je to souborná práce, při které využijí všechny dosud získané znalosti a dovednosti. Učitel nakreslí součástku na tabuli a studentským dvojicím rozdá strojní výkresy. Každá dvojice použije k vyrobení téže součásti jiný nástroj a jiný typ stroje. Musí tudíž pro dané podmínky zvolit vhodný postup. Záleží na jejím rozhodnutí co si zvolí, jaký použije způsob frézování a jaký bude sled jednotlivých operací.

Na konci vyučovacího bloku jednotlivé dvojice žáků hodnotí a obhajují zvolený postup, nástroj a stroj, popíší přednosti a nedostatky svého postupu a případně navrhnou vhodnější řešení. Dvojice své postupy vzájemně konfrontují a posuzují. Na závěr učitel vyhodnotí práci jednotlivých dvojic, porovná dosažené výsledky a společně se žáky vyhodnotí nejlepší a nejefektivnější způsob výroby.

Využité zdroje a pomůcky

Frézovací nástroje, různé typy frézek, technické tabulky, výkresy, tabule, vhodný materiál a ostatní pomocný materiál dílny, ochranné pomůcky.

Žáci ke své práci využívají především učebnice a sešity z výuky teoretických odborných předmětů a učebnice, které jim škola na každý školní rok zapůjčí. Nástroje a stroje, které mají k dispozici jsou majetkem školy. Materiál pro práci žáků škola nakupuje z vlastních prostředků nebo získává od podniků, se kterými spolupracuje.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Žáci se učili pracovat ve dvojicích, mohli si vzájemně pomáhat a doplňovat se v získaných znalostech a dovednostech. Volili samostatně a dle svého uvážení správný přístup k zadanému úkolu, porovnávali různé technologické postupy, vzájemně se hodnotili, učili se vzájemné toleranci a vzájemnému respektování.

Samozřejmou součástí výuky byla i problematika zásad bezpečnosti práce a správného používání nástrojů a pomůcek pro jednotlivé technologické operace.

Získané poznatky lze využít a realizovat na všech pracovištích praktické výuky a téměř ve všech předmětech.

Kontakt

Fanta Jiří

SŠ PST a VOŠ Chrudim

Čáslavská 973

537 01 CHRUDIM

fanta@spss-cr.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám