Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Kalkulátor – můj nový pomocník

Kalkulátor – můj nový pomocník

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Mgr. Darja Školníková
Příklad dobré praxe je ukázkou využití metody kooperativního vyučování v hodině matematiky v prvním ročníku. Skupinová práce v hodinách matematiky je nejen oživením, ale i možností, jak rozvíjet některé klíčové kompetence žáků. Dvoufázová práce s kooperativními prvky, která je popsána v tomto příkladu, zajišťuje, aby pracoval i ten žák, který se při běžné práci ve skupinách takzvaně veze. Žáci se pro práci s goniometrickými funkcemi seznamují s použitím kalkulátoru. Kromě kompetence k učení a k řešení problémů rozvíjejí hlavně kompetenci komunikativní, sociální a personální.


Kontext

Výuka probíhá v prvních ročnících SŠ. Ve třídách je maximálně 28 žáků, většinou chlapců z různých základních škol regionu. Žáci se adaptují v novém prostředí, v novém třídním kolektivu, vytvářejí nové sociální a personální vztahy a vazby.

Východiska

Uskutečnění této vyučovací hodiny vyžaduje předchozí teoretickou i praktickou přípravu.

Předchází definování základních goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku (opakování a rozšíření učiva ZŠ), odvození tabulkových hodnot goniometrických funkcí ostrého úhlu, způsoby vyjadřování velikosti ostrého úhlu a odvození vztahů pro vzájemné převody velikostí úhlů v míře stupňové a obloukové.

Pro praktickou práci je nutné, aby všichni žáci měli své kalkulátory, seznámili se s manuály, porovnali typy, značky kalkulátorů a na základě typologie vytvořili maximálně čtyřčlenné skupiny. Při přípravě a realizaci této vyučovací jednotky žáci uplatňují případné zkušenosti a dovednosti ze skupinového vyučování, aplikují prvky kooperativního učení a současně rozvíjejí občanské, klíčové i odborné kompetence při řešení úkolů.

Tato hodina byla připravena se záměrem zaujmout a zaměstnat žáky takovým způsobem, aby si každý uvědomil zodpovědnost za svoji práci a byl motivovám k dalším aplikacím v matematice a odborných předmětech.

Naše škola je pilotní školou pro tvorbu ŠVP v oboru Strojírenství a Technické lyceum. Vlastní ŠVP ověřujeme druhým rokem a snažíme se aplikovat takové metody, které by vedly k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Metoda skupinové práce s kooperativnimi prvky je jednou z možností, jak zefektivnit a zpestřit průběh vyučovací hodiny a podpořit aktivní učení žáků.

Cíle

Hlavní vyučovací cíle:

 • prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti ze základní školy
 • aplikovat informace z odborných textů, manuálů a vzájemně si je předávat
 • osvojit si základní postupy a principy pro práci s goniometrickými funkcemi s využitím kalkulátoru
 • třídit a propojovat informace, pracovat s odbornými termíny a symboly
 • tvořit vývojové schéma záznamu postupu
 • určit hodnoty goniometrických funkcí ostrého úhlu
 • určit velikost úhlu z hodnoty goniometrické funkce
 • převádět velikost úhlu z míry obloukové do stupňové a obráceně
 • určit hodnoty výrazů s goniometrickými funkcemi - základní matematické operace,
 • pořadí operací, závorky, zaokrouhlování,...

Hlavní výchovné cíle:

 • učit se pracovat a jednat ve skupině, spolupracovat s ostatními
 • vytvářet pravidla práce v týmu a příjemnou pracovní atmosféru
 • adaptovat se na nové podmínky, tvořivě do těchto podmínek zasahovat
 • učit se zodpovědnému, cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu k práci
 • respektovat stanovená pravidla při plnění úkolů
 • učit se správně zvažovat své možnosti a schopnosti a respektovat možnosti a schopnosti druhých
 • rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné k diskusi, k obhájení svého stanoviska i přijímání stanoviska jiných
 • chápat pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci a sebeaktualizaci
 • prohlubovat sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům
 • volit při řešení úkolů odpovídající postupy techniky
 • vytvářet grafický záznam postupů - schéma kroků při práci s kalkulátorem
 • aplikovat dovednosti a postupy při řešení technických problémů v odborných předmětech
 • vytvářet pozitivní postoj k matematice a aplikačním oborům
 • motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Realizace

 • úvod - učitel žáky seznámí s cíly vyučovací hodiny a s jejím plánovaným průběhem.
 • program hodiny je připraven (tabule, zpětný projektor, vizualizer, dataprojektor,...):
  • vytvoření skupin
  • charakteristika kalkulátoru ve skupině
  • práce ve skupině podle pracovního listu
  • samostatná práce
  • kontrola samostatné práce
  • reflexe
  • závěr
 • učitel zdůrazní důležitost zručné práce s kalkulátorem a širokou aplikovatelnost matematických znalostí a dovedností v odborných předmětech i technické praxi.
 • žáci vytvoří připravené skupiny, uspořádají lavice pro pracovní místa tak, aby byly vždy dvě lavice u sebe a u nich čtyři až pět pracovních míst (většinou vyžaduje pomoc
 • a koordinaci vyučujícího)
 • jeden zvolený žák z každé skupiny stručně popisuje a charakterizuje typ kalkulátoru ve skupině

Práce ve skupině podle pracovních listů

 • Každý žák obdrží od vyučujícího 1. pracovní list se zadanými úkoly.
 • V 1.části práce jsou úkoly včetně výsledků pro kontrolu správnosti práce.
 • Jednotlivé úkoly žáci postupně řeší, pomáhají si při realizaci správného postupu a vytvářejí schémata postupů s využitím označení tlačítek kalkulátoru do pracovního listu.
 • Učitel je v roli pozorovatele a případného konzultanta.
 • Jakmile se všichni žáci ve skupině dopracují k daným výsledkům, měli by být připraveni
 • na samostatnou práci.

Samostatná práce

 • Žáci obdrží od vyučujícího 2. pracovní list s úkoly pro samostatnou práci.
 • Tento pracovní list je bez výsledků.
 • Pokud žák dokončí samostatnou práci v kratším čase, obdrží od učitele list se správným řešením, provede zpětnou kontrolu a vyhodnotí úspěšnost své práce. Popřípadě se snaží o opravu výsledků a rozbor chyb.

Reflexe

 • Vybraní zástupce skupin popíší, jak se jim ve skupině pracovalo.
 • Zhodnotí, co se jim dařilo a hlavně upozorní na problémy, se kterými se při práci setkali a vysvětlí, jak je řešili.
 • Pomocí škály ohodnotí míru úspěšnosti při práci v plnění zadaných úkolů.
 • Společně s učitelem hledají cesty k úspěšnější práci jednotlivců v dané oblasti.

Závěr

 • Závěrečné shrnutí provede učitel.
 • Stručně zhodnotí práci skupin i jednotlivců a poděkuje za spolupráci.

Výsledky příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

 • Kolektiv třídy si vyzkoušel práci v nově vytvořených pracovních skupinách a jednotlivci si prověřili své schopnosti pracovat s ostatními i samostatně na zadaném úkolu.
 • Žáci při plnění úkolů živě diskutovali, komunikovali, vzájemně si pomáhali při práci na společném úkolu.
 • Zároveň vytvářeli pravidla společné práce ve skupině tak, aby práce probíhala efektivně a plynule.
 • Poznatky a dovednosti si vzájemně předávali a zapisovali.
 • Předávané informace musely být stručné, srozumitelné a věcně správné.
 • Všichni tak pociťovali zodpovědnost vůči ostatním i k vlastní práci.
 • V hodině se tak podařilo zapojit každého žáka.

Pohotová a bezchybná práce s kalkulátorem je potřebná nejen při výuce matematiky, ale i v dalších technických předmětech již v prvním ročníku.

V dalších tematických celcích a aplikacích je možno práci s kalkulátorem dále rozšířit užítím grafických a programovatelných kalkulátorů.

Spolupráce a využití mezipředmětových aplikací, spolu se zvládnutím dalších dovedností s použitím ,,nového pomocníka", je silnou motivační složkou při učení.

Kontakt

Skolnikova.Darja.sspst@seznam.cz

SŠPST a VOŠ

Čáslavská 973,

537 01 Chrudim

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek