Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Zpracování naměřených údajů pomocí ICT

Zpracování naměřených údajů pomocí ICT

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Mgr. Petra Horáková
Příklad dobré praxe je určen žákům 1. ročníku SŠ v předmětu ICT. Žáci v rámci projektu v průběhu jednoho předem určeného týdne sami zjišťují potřebné údaje (měří ranní a večerní venkovní teploty). Zpracováváním naměřených údajů opakují poznatky a dovednosti s tabulkovým procesorem, textovým editorem a vyhledávání na Internetu. Při shromažďování i zpracování údajů jsou rozděleni do trojic, případně dvojic, rozvíjejí tedy současně klíčové kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální.

Kontext

Třída, v níž projekt proběhl, je 1. ročník SŠ PST, obor Strojírenství. V 1. ročníku se ICT vyučuje 2 hodiny týdně v souvislém bloku, základy psaní v textovém editoru a základy práce v tabulkovém procesoru jsou probírány celkem ve 26 hodinách. Třída byla rozdělena do dvou skupin po 14 žácích, projekt proběhl v obou těchto skupinách. Žáci si sami domluvou mezi sebou vytvořili trojice, případně dvojice, ve kterých vzájemně spolupracovali, zapojení jednotlivých členů do práce skupiny a rozdělení úkolů záleželo na vzájemné domluvě a ve většině skupin proběhlo rovnoměrně a bez problémů.

Východiska

Úroveň znalostí a dovedností žáků v oblasti ICT byla před zahájením různá, čehož bylo možno využít pro vzájemnou spolupráci, pomoc a rozdělení úkolů v trojici, resp. dvojici.

Cíle

  • procvičit práci v MS Excel, MS Word a jejich vzájemné propojení
  • naučit se rozdělit zadané úkoly ve skupince
  • procvičit vyhledávání informací na Internetu
  • procvičit vytvoření dokumentu v textovém editoru a jeho přípravu pro tisk
  • naučit se zodpovědnosti za práci ve skupině
  • rozvíjet kompetence k řešení problémů - hledání nejlepšího postupu při zpracování dat
  • rozvíjet kompetence sociální a personální - spolupráce ve skupině
  • rozvíjet kompetence k učení - vybírají vhodné metody a praktické dovednosti k zobrazení výsledku zpracování dat
  • rozvíjet kompetence komunikativní - týmová spolupráce

Realizace

Žáci byli seznámeni se zadáním úkolu nashromáždit údaje o ranních a večerních venkovních teplotách v místě svého bydliště. Teploty měřili všichni během jednoho stejného týdne, pokud možno ve stejných časech a na stejném místě. Průměrnou týdenní teplotu měli porovnat s průměrnou teplotou v celé republice a s teplotními rekordy tohoto týdne - tyto informace vyhledali na Internetu.

Po zadání úkolu došlo k vytvoření vzájemně spolupracujících trojic nebo dvojic, ve kterých se domluvili, kdo bude potřebné údaje shromažďovat, kdo vyhledá potřebné informace na Internetu a kdo bude prozatím promýšlet výsledné zpracování.

Seznámení se zadáním proběhlo během posledních 20 minut dvouhodinového bloku ICT asi 2 týdny před zadaným datem počátku měření, žáci, kteří v této hodině případně chyběli, měli tedy dost času na doplnění informací o zadání úkolu. Všichni žáci měli také dostatek času na dotazy k zadání a průběhu projektu. Učitel ve zbývající době vysvětlil případné nejasnosti a zodpověděl všechny otázky žáků.

Ve stanoveném týdenním intervalu vždy 1 žák ze skupinky doma samostatně měřil a zapisoval údaje o ranních a večerních teplotách v místě bydliště.

Vlastní zpracování naměřených hodnot proběhlo během dvouhodinového bloku výuky ICT, kdy žáci měli zapsat naměřené údaje do tabulky v MS Excel, pomocí vzorců a funkcí vypočítat průměrné denní, ranní a večerní hodnoty teplot a průměrnou týdenní teplotu. Z tabulky vytvořili vhodný graf popisující vývoj teplot - záleželo na domluvě ve skupince, který graf vyberou a jak ho graficky upraví. Základní požadavky na graf byly: zobrazení průměrných denních teplot, přehlednost grafu. Soubor s tabulkou i vytvořeným a upraveným grafem v MS Excel žáci uložili do své složky na počítači a uchovali ho pro případnou další kontrolu, čímž bylo zabráněno opisování hodnot nebo použití grafu některé jiné skupiny.

Po zpracování tabulek a grafů v MS Excel žáci sestavili výsledný protokol v MS Word. Protokol měl obsahovat údaje o časech a místě měření teplot, tabulky a grafy s výsledky, porovnání s průměrnou teplotou pro toto roční období. Dále protokol obsahoval jména autorů a zhodnocení, kdo se podílel na jakých úkolech. Základní požadavky na protokol byly: přehlednost, jednoznačnost výsledků, jednotný styl formátování a aby obsahoval všechny požadované položky (jména, časy, místo měření, tabulky, grafy, porovnání hodnot a zhodnocení práce jednotlivých účastníků). Po konečné úpravě dokumentu žáci opět soubor uložili do svého adresáře, dokument vytiskli a odevzdali.

V následující hodině učitel zhodnotil vytvořené protokoly - grafickou úpravu, vhodnost formátování dokumentu, správnosti výpočtů a porovnání práce jednotlivých skupinek i porovnání naměřených teplot vzhledem k místu měření. Současně proběhla diskuse o nalezených průměrných teplotách v celé republice i o zjištěných teplotních rekordech pro dané roční období.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí a zhodnocení

Žáci si vyzkoušeli spolupráci ve dvojicích, resp. trojicích, kdy byli nuceni rozdělit si po vzájemné domluvě úkoly a tyto úkoly plnit. Zopakovali si poznatky a dovednosti v MS Word, MS Excel, vyhledávání informací pomocí Internetu a přípravu dokumentu pro tisk.

Ve většině skupinek proběhlo rozdělení i spolupráce na úkolech bez problémů, žáci si mezi jednotlivými skupinkami porovnávali naměřené teploty a hodnotili rozdíly hodnot vzhledem k nadmořské výšce místa měření, což bylo i zahrnuto do závěrečného hodnocení učitelem. Vlastní zpracování hodnot při hodině ICT provázela diskuze nad grafickým zpracováním i výsledným vzhledem odevzdávaného dokumentu. Do této diskuze se se zaujetím zapojila naprostá většina žáků. Žáky tato samostatná tvůrčí činnost bavila, což se projevilo i na většině zpracovaných a odevzdaných protokolů

Výsledky této práce se dají využít ke zpracování jakýchkoli naměřených hodnot, to znamená, že se dají přizpůsobit oboru, který žáci studují nebo využít údaje z běžného života.

Kontakt

Mgr. Petra Horáková

SŠ PST a VOŠ Chrudim

Čáslavská 973

pet.horakova@centrum.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek