Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Zkušenosti z práce koordinátora tvorby Š...

Zkušenosti z práce koordinátora tvorby ŠVP

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Ing. Miroslav Červený
Zkušenosti koordinátora z přípravného období a ze samotné tvorby školního vzdělávacího programu.

Kontext

Naše škola byla vybrána do práce na projektu Pilot S, jehož cílem bylo ověřit koncepci RVP a metodiku tvorby ŠVP -podmínky a připravenost škol na vlastní tvorbu a realizaci ŠVP.

I když jsme se v minulosti zabývali přípravou pedagogických dokumentů (alternativním - ekologickým zemědělstvím, ekologickým potravinářstvím, agropodnikáním, rostlinolékařstvím, přírodovědným lyceem), přivítali jsme možnost podílet se na zpracování a ověřování ŠVP.

Cíle

 • nové přístupy k tvorbě vzdělávacích programů,
 • výrazněji zohlednit vlastní vzdělávací záměry,
 • pružněji reagovat na změny ve společnosti a na trhu práce,
 • lépe připravit absolventy pro život

Realizace

S výše uvedenými cíli souvisely tyto aktivity projektu

Hodnocení a sebehodnocení školy - příprava školy na zamýšlenou změnu

Sociální klima školy:

 • pro zjištění situace byly využity dotazníky pro učitele i žáky připravené NÚOV
 • (podpora učitele žákům, vztahy mezi žáky, jasnost pravidel, klid a pořádek při výuce,
 • orientace žáků na úkoly, zájem o výuku),
 • závěry dotazníku byly příznivé, i když učitelé hodnotili situaci v třídních kolektivech lépe než žáci,
 • příčiny rozdílů mezi názory učitelů a žáků si myslíme, že jsou:
 • pro lepší zjištění sociálního klimatu třídy a školy podporovat a organizovat více akcí společných pro učitele i žáky (seznamovací kurzy 1. ročníků, týmové akce, kolektivní zájmové činnosti, projekty, stáže, výměny, . . .),
 • zvýšit neformálnost akcí,
 • nevyzrálost názorů některých studentů,
 • část žáků je velmi kritická ke svému okolí a méně k sobě,
 • otázkou jsou i pravidelné třídnické hodiny a jejich náplň (řešení problémů,...),
 • největší rozdíly v hodnocení mezi učiteli a žáky byly u otázek zájmu o výuku, kde žáci uváděli malý zájem a vyučující předpokládali vyšší s ohledem na zvolený obor a zaměření studia a klid a pořádek při výuce - z pohledu vyučujících dobrý, žáci naopak zaznamenali více negativních vlivů a projevů, které vyplývají v některých třídách z vyššího počtu žáků

Velkou pomocí pro nás byla tzv. SWOT analýza - stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik, které jsme si dříve ani moc neuvědomovali a neuměli je řešit. Jedná se o stanovení změn a jejich důvodů, určení priorit pro další práci školy a tvorbu ŠVP.

SWOT analýza zahrnovala:

 • Silné stránky: - osvědčila se týmová práce a spolupráce pedagogů,
  • kladně je hodnocena větší volnost v ŠVP,
  • učitelé se snaží uplatňovat nové metody práce,
  • zlepšila se spolupráce s některými sociálními partnery,
  • více se využívají klíčové kompetence a průřezová témata,
  • zlepšily se mezipředmětové vztahy,
  • více se sleduje zpětná vazba při vzdělávání,
  • velkou pomocí je podpora školské rady,
  • významná je spolupráce s naším školním statkem,
  • přínosem je další vzdělávání pedagogů
 • Slabé stránky:
  • nemotivující finanční a morální ohodnocení práce učitelů,
  • malá znalost cizích jazyků,
  • nejistota podnikání v zemědělství,
  • malý zájem některých žáků o vzdělávání,
  • žáci ze ZŠ nejsou připraveni na práci podle ŠVP,
  • nezájem některých rodičů o výsledky vzdělávání,
  • někteří vyučující nebyli členy realizačního týmu ŠVP
 • Příležitosti:
  • cizí jazyky-lepší zapojení do mezinárodních projektů,
  • možnost získání peněz z EU na vybavení školy a vzdělávání,
  • Pilot S - vhodné zapojení do ŠVP - získání zkušeností,
  • možnost rozšířit vzdělání dospělých a získat finanční prostředky
 • Rizika:
  • nejistá zemědělská politika,
  • snižování počtu žáků (demografický vývoj),
  • problémy kolem státních maturit,
  • nepřesná školská politika-koncepce (povolování nových škol a oborů,...)

Pomocí dotazníků jsme zjistili, že uplatnění našich absolventů v praxi a studiu VOŠ a VŠ je velmi příznivé.

Pomocí ankety jsme prověřovali také zájem našich žáků o volitelnou složku společné (státní) a profilové (školní) maturitní zkoušky.

Požadavky na ŠVP ze strany sociálních partnerů - rodičů, zaměstnavatelů, veřejnosti:

 • ke zjištění požadavků byly využity dotazníky pro rodiče a zaměstnavatele a rozhovory s vedoucími pracovníky některých zemědělských podniků a zástupců regionální Agrární komory, Asociace soukromých zemědělců, Zemědělského svazu, Úřadu práce, Zemědělské agentury Mze a Města Humpolce.
 • závěry a požadavky na ŠVP:
  • nadále pružně přizpůsobovat vzdělávací nabídku školy potřebám pracovního trhu
  • (zjišťování požadavků zaměstnavatelů),
  • zlepšit týmovou spolupráci žáků, kooperaci a jednání s lidmi,
  • systematicky zveřejňovat a propagovat dobré výsledky práce školy,
  • ŠVP koncipovat jako univerzálnější v počátečním období studia a užší profesní specializaci v jeho závěru,
  • více podporovat praktické činnosti žáků včetně individuální praxe,
  • prosazovat nejnovější technologie, stavby, stroje a zařízení v zemědělství,
  • využívat zahraniční stáže pro žáky a výměny pro učitele,
  • podporovat tvorbu a realizaci vhodných projektů,
  • rozvíjet cizojazyčnou, informační a komunikační gramotnost.

Významným přínosem pro tvorbu ŠVP byl seminář - workshop se zaměstnavateli a pracovním týmem projektu k vzájemné spolupráci a řešení výchovy a vzdělávání žáků a jejich uplatnění na trhu práce. Byly projednány otázky profilu absolventa, charakteristiky ŠVP, učebního plánu, praktické výuky, odborných předmětů, klíčových kompetencí, průřezových témat,....

Pro další spolupráci se sociálními partnery bylo doporučeno společné hodnocení ŠVP, pomoc při praktické výuce, účast zástupců zaměstnavatelů u maturitních zkoušek, návrh dalšího vzdělávání zemědělců, podpora zájmové činnosti žáků a další.

Výsledkem jednání byla konečná podoba analytické studie, která je přílohou ŠVP.

Přínos analytické studie pro naši práci

Při analytické studii jsme se zamýšleli nad situací zemědělského školství v našem regionu i v porovnání s ČR (demografický vývoj, vzdělanost, uplatnění absolventů na trhu práce, % nezaměstnanosti v porovnání s nabídkou volných pracovních míst, další možnosti uplatnění absolventů a rozšíření naší vzdělávací nabídky,...).

Problémem je horší spolupráce s některými ZŠ ( výchovnými poradci) při volbě povolání žáků posledních ročníků. Dobré zkušenosti máme se získáváním žáků a jejich rodičů při akcích, které pořádáme ve škole, případně na školním statku ( Dny otevřených dveří, Dny zemědělky, významné jezdecké závody - finále Zlaté podkovy, Dny botanické zahrady, zapojení v projektech - Leonardo, Klub ekologické výchovy, projekty krajské a místní, různé soutěže mezi školami v regionu a podobně). Při těchto akcích názorně předvádíme teoretické znalosti i praktické dovednosti našich žáků a současně zapojujeme do těchto činností i žáky ZŠ, případně i děti mateřských škol. Tyto aktivity názorně působí i na zaměstnavatele našich absolventů.

Při společných seminářích organizovaných NÚOV jsme si vyměnili se zástupci jiných škol a pracovníky NÚOV poznatky a zkušenosti a obohatili se o nové pohledy, což je přínosem pro naši další práci. Ujasnili jsme si slabé a silné stránky naší práce a nastínili si vhodná řešení v rámci přípravy ŠVP.

Kladně hodnotíme, že analytická studie je otevřeným dokumentem, který lze průběžně doplňovat a upravovat.

Práce podle ŠVP je pro nás příležitostí uplatnit vlastní přístupy ke vzdělávání podle konkrétních podmínek naší školy, požadavků sociálních partnerů regionu zájem a schopností žáků, i když jsme si vědomi náročnosti těchto úkolů.

Hlavní problémy při řešení analytické studie se sociálními partnery

Ze strany sociálních partnerů jsou často velké požadavky na přípravu absolventů ( více dovedností při praktických činnostech, lepší jednání - komunikace s lidmi, týmová práce, vedení a řízení kolektivů, detailní znalosti zemědělské a zpracovatelské problematiky).

Na druhé straně někteří sociální partneři nevytváří vhodné podmínky pro praktické činnosti žáků. Často v nich vidí levnou pracovní sílu pro pomocné práce. Chybí vhodná motivace pro uplatnění absolventů v oboru. Někdy je nevhodné nejen pracovní prostředí, ale i výchovné působení. Nedostatečné je materiální vybavení, společenské i finanční ohodnocení pracovníků v zemědělství, a to především v prvovýrobě.

Sociální partneři mají velké požadavky, ale málo pro přípravu absolventů dělají.

Dobrá spolupráce je s těmi sociálními partnery, která je založena na dlouhodobých osobních kontaktech se školou.

Sociálním partnerům se osvědčily návštěvy školy při získávání budoucích absolventů do

svých podniků.

Bez existence školního statku si neumíme představit kvalitní praktickou přípravu našich žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce i v životě.

Vzdělávání pedagogických pracovníků individuální a týmové

Vzděláváná bylo pro nás velkým přínosem, jak pro rozvoj pedagogických kompetencí, rozvoj sociálních, komunikativních a týmových dovedností učitelů, evaluaci a hodnocení vzdělávacích programů, informací k profesnímu rozvoji učitelů odborných předmětů i specifika všeobecného vzdělávání v odborném školství.

Vzdělávací strategie (výukové metody) používané ve škole:

Bylo využito závěrů z inspekce (ČŠI) a hospitací:

 • průběh výchovně-vzdělávací činnosti vychází z tradičního pojetí výuky založeného převážně na frontálních metodách a přístupu,
 • vzdělávací proces je prováděn účelně a věcně,
 • daří se zohledňovat individualitu žáka a podporovat jeho osobnostní a sociální rozvoj,
 • materiálně technické podmínky umožňují efektivní vzdělávání a výchovu,
 • při výuce jsou často využívány učebnice, názorné pomůcky a didaktická technika,
 • je snaha o přímé aktivní činnosti žáků,
 • často jsou využívány mezipředmětové vztahy, zpětná vazba a spojení teoretických poznatků s praxí,
 • je prováděna vhodná motivace výuky a žáků,
 • v některých předmětech se nedaří ve větší míře uplatňovat týmovou práci a kooperaci,
 • časté není ani zařazení relaxačních prvků,
 • problémem je i malá diskuse a dotazy žáků a vyjádření vlastního názoru,
 • spokojenost s průměrnými výsledky přechází u mnohých žáků již ze ZŠ(často vítězí zájem o praktické činnosti nad teoretickou výukou)

Významnou úlohu by zde měly sehrát předmětové komise (výměna názorů a zkušeností s výukovými metodami). Problémem jsou vzájemné hospitace vyučujících.

Velkým přínosem pro tvorbu ŠVP bylo vzdělávání učitelů jak individuální, tak hlavně skupinové. Velmi poučné byly semináře se zástupci NÚOVu k jednotlivým aktivitám a týmové spolupráci. Osvědčilo se nám vzdělávání k moderním metodám výuky, které bylo zajištěno pracovníky Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity Praha pod vedením Prof. Ing. Milana Slavíka, CSc. Obsahem semináře byla témata:

 • Kompetence jako základ pro profesní standard
 • Vyučovací styly učitelů v souvislosti s moderními vyučovacími metodami
 • Vizualizace výuky

Seminář byl velmi zajímavý, poučný a přínosný. Významná byla i diskuse k přednesené problematice a výchovně vzdělávací práci s žáky.

Předávání zkušeností z přípravy a tvorby ŠVP:

V závěru minulého školního roku jsme se s některými členy našeho školního týmu zúčastnili Krajské konference SOŠ k tvorbě ŠVP v OA Pelhřimov, kde jsme předávali zkušenosti k uvedené problematice. Podobný seminář byl zorganizován Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru u nás v Humpolci za stejným účelem. Bohatá byla diskuse k jednotlivým oblastem a kapitolám ŠVP.

ŠVP by měl být ideálním průnikem požadavků jednotlivých vzdělávacích oblastí - přijatelným kompromisem. Ve většině předmětů dochází průběžně k aktualizaci a inovaci vzdělávací nabídky, která vychází z nejnovějších poznatků teorie i praxe.

Shrnutí, zhodnocení

Zemědělské školství v Humpolci má dlouholetou tradici. V roce 2007 uplynulo 120 let od založení zemědělské školy a následně i školního statku. Za tuto dobu připravila škola velké množství absolventů, kteří se velmi dobře uplatnili v praxi i životě. Z rozhodnutí kraje Vysočina došlo od 1.7.2004 ke sloučení čtyř škol a to ISŠ Světlá nad Sázavou, SZeŠ Havlíčkův Brod, SOU technického a Učiliště Humpolec a SZeŠ Humpolec. Tento subjekt nabízí ve spolupráci se Školním statkem Humpolec ty nejlepší podmínky pro vzdělávání žáků v celé řadě studijních a učebních oborů denní i dálkovou formou, poradenskou činnost i vzdělávání dospělých. Uplatnění absolventů školy je velmi dobré. U oboru agropodnikání je to práce manuální i technická v zemědělských a zpracovatelských provozech, ve službách i státní správě, ale i jinde. V současné době asi polovina absolventů tohoto oboru pokračuje v dalším studiu na VOŠ nebo VŠ.

Škola organizuje nebo spolupořádá mnoho aktivit regionálního i celostátního významu:

 • jezdecké závody (finále Zlaté podkovy, Mistrovství ČR ve všestrannosti CIC,....),
 • Dny techniky, Dny zemědělky a zemědělce a jízdu zručnosti, Polní dny, Dny biopotravin a ekologického zemědělství,.....,
 • provádíme kurzy pro výkon obecných zemědělských činností jako Trvalá vzdělávací základna Mze ČR, kurzy ekologické výchovy pro státní správu , semináře pro ekologické zemědělce a zájmové organizace,
 • pořádáme školení učitelů (i z jiných škol) ve výpočetní technice (kurzy Z, P0 a P1),
 • získali jsme pověření k organizování kurzů ochrany rostlin,
 • spolu se školním statkem jsme členy svazu PRO-BIO Šumperk a Klubu ekologické výchovy,
 • jako jediná škola v kraji jsme zapojeni v Krajském informačním středisku pro zemědělce a zpracovatelský průmysl spolu s regionální AK, ASZ a ZS,
 • spolupracujeme s výzkumnými ústavy (VÚ RV Praha-Ruzyně, VÚB Havlíčkův Brod,..) a VŠ (ČZU Praha-více jak 20 let jsme cvičnou školou IVP, JčU Č.Budějovice-pokusy),
 • ve školním roce 2005/6 bylo ve spolupráci s ČZU Praha na naší škole zahájeno bakalářské studium speciální chovy se zaměřením na chov koní a jezdectví,
 • úspěšně jsme se zapojili do projektové činnosti (Leonardo, Sokrates, projekty krajské i místní),
 • podporujeme a rozvíjíme zájmovou činnost žáků a soutěže,

V přípravě ŠVP vidíme příležitost školy ke kvalitativní proměně vzdělávání, prověření vzájemných vztahů v učitelském sboru a schopnosti týmové práce a lepší přípravě žáků pro život.

Důležitá bude spolupráce mezi učiteli, žáky, rodiči a zaměstnavateli.

Příprava našeho pilotního ŠVP oboru Agropodnikání.

Postupovali jsme podle doporučené metodiky, respektovali jsme požadavky RVP, zohledňovali podmínky a záměr školy i potřeby regionálního trhu práce. Snažili jsme se o aktuální profil absolventa včetně kompetencí, specifických výsledků vzdělávání - našeho zaměření a podmínek ukončení studia. Charakteristiku ŠVP jsme upřesnili podmínkami pro přijetí ke studiu, cíli vzdělávání, kompetencemi, průřezovými tématy, organizací výuky, hodnocením a diagnostikou žáků. Domluvili jsme se na učebním plánu včetně dálkového studia. Určitý problém nám z počátku dělala transformace RVP na ŠVP u přepočtu hodin.

Při tvorbě učebních osnov jednotlivých předmětů jsme se snažili o doporučené pojetí, rozpis učiva a přesnou formulaci výsledků vzdělávání žáků.V rámci pracovního týmu se nám osvědčilo stanovit garanta za učební osnovu každého předmětu.

V závěru jsme rozpracovali klíčové kompetence a průřezová témata, i když jsou začleněna v jednotlivých předmětech.

Stanovili jsme materiální a personální zajištění výuky. Uvedli jsme spolupráci se sociálními partnery a jako přílohu analytickou studii trhu práce a požadavků zaměstnavatelů a ukázku žákovského projektu.

V současné době probíhá ověřování pilotních ŠVP.

Velké pochopení, podporu a pomoc pro naše záměry máme ve školské radě. Důležitá pro naší činnost je příkladná spolupráce a pomoc našeho školního statku.

To vše je teprve začátek naší práce. Čeká nás mimo vlastní výuky a ověřování ŠVP mnoho dalších úkolů - inovace, změna myšlení pedagogických pracovníků, upevňování vzájemné spolupráce, prosazování změn v metodách a formách práce a příprava ŠVP pro další obory vzdělání na škole.

Na závěr bych chtěl poděkovat za možnost účasti v uvedeném projektu, za získání cenných poznatků a zkušeností a za vedení a pomoc při realizaci projektu příslušným pracovníkům NÚOV.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek