Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Péče o zdraví - nový vyučovací předmět

Péče o zdraví - nový vyučovací předmět

Informativní příspěvek
Autor Mgr. Pavel Semerák
Vytvoření a zařazení nového vyučovacího předmětu Péče o zdraví do ŠVP je ukázkou alternativního přístupu k oblasti Vzdělávání pro zdraví. Vedle úkolu vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost si klade za cíl změnu postojů a myšlení žáků v této oblasti.
Vedle uváděných kompetencí v RVP odborného vzdělávání rozvíjí kompetence k aplikaci zdravého životního stylu, kompetence k aplikaci zásad první pomoci, kompetence racionálně řešit situace osobního a veřejného ohrožení, kompetence využívat zdravotní benefity pohybových aktivit.

Kontext

 • V dosavadním pojetí výuky na SOŠ není dostatečný prostor, ani neexistuje vyučovací předmět
  • který by se vedle převážně prakticky zaměřené tělesné výchovy zabýval i problematikou zdraví a s ním souvisejícími faktory (životní styl, výživa, prevence úrazů a onemocnění, první pomoc apod.)
  • který by reagoval na alarmující zhoršování tělesné zdatnosti většiny dospívající mládeže, se kterým souvisí nárůst civilizačních chorob (nadváha, obezita, srdečně cévní nemoci, stres, atd.)
 • Ve vymezených klíčových kompetencích i průřezových tématech RVP odborného vzdělávání postrádáme větší zastoupení kompetencí zaměřených na jednu z nejvýznamnějších hodnot lidského života, na zdraví člověka

Východiska

„ Zdraví je jednou z nejvýznamnějších hodnot"

Evropou současné uznávané pojetí vzdělávání je v průběhu života založeno na čtyřech pilířích: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně a učit se být. Čtvrtý pilíř zdůrazňuje rozvíjení osobnosti, která by byla schopna jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní odpovědností. To se týká i zdravého způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví.

Tělesná výchova byla doposud (před možností vytvářet vlastní ŠVP) jediným vyučovacím předmětem, který mohl mít přímý, konkrétní dopad na zdraví mládeže a později i na zdraví dospělých, pokud předmět splnil svoji úlohu a přiměl absolventa k celoživotní péči o své zdraví ( podpora pohybové aktivnosti a tím i zvyšování zdravotní prevence). V RVP se této problematice věnuje oblast Vzdělávání pro zdraví. Nabízí dvě varianty přístupu:

 • rozpracovat výsledky vzdělávání do více ročníků a vyučovacích předmětů (např. občanské nauky, základů ekologie, tělesné výchovy, odborných předmětů)
 • vytvořit samostatný vyučovací předmět

Zvolili jsme druhou variantu.

Cíle

 • Stanovit obecné cíle nového předmětu Péče o zdraví a seznámit s nimi ostatní pracovní týmy, které se podílely na vytváření ŠVP
 • Obhájit zařazení nového předmětu Péče o zdraví do ŠVP (diskuse podložená argumenty s ostatními pracovními týmy)
 • Vytvořit koncepci učební osnovy vyučovacího předmětu Péče o zdraví
  • formulovat očekávané výsledky vzdělávání (kompetence)
  • stanovit vzdělávací obsah

Realizace

Myšlenka vytvořit samostatný vyučovací předmět, který by se zabýval oblastí Vzdělávání pro zdraví, vychází z osobní zkušenosti téměř 25leté pedagogické praxe na SOŠ (obdobnou zkušenost má i řada kolegů, se kterými se pravidelně

setkáváme na celorepublikových seminářích tělovýchovných pedagogů, cvičitelů a trenérů Tělopraha a Těloolomouc).

Vycházíme z obavy, že se oblast Vzdělávání pro zdraví „rozmělní" do několika vyučovacích předmětů a v obvyklé každoroční „časové tísni" se postupně stane

buď zcela okrajovou záležitostí, nebo se úplně vytratí z výuky. V nedávné minulosti podobný osud postihl výuku ekologie (než se stala samostatným předmětem Základy ekologie) a nyní se podobná situace opakuje s výukou Ochrany obyvatel za mimořádných událostí.

S těmito důvody jsme předstoupili před kolegy z ostatních pracovních týmů

a doplnili je dalšími argumenty o četnosti výskytu civilizačních chorob v naší populaci, o trendu klesající úrovně zdatnosti naší dospívající mládeže, malé informovanosti o zásadách poskytování první pomoci a chování za mimořádných situací.

Při diskusi a vyjednávání o konečné podobě ŠVP jsme se opírali i o předem vypracované obecné cíle (viz ŠVP oboru strojírenství SPŠ Hradec Králové - Péče o zdraví) zamýšleného nového předmětu. Tímto způsobem se nám podařilo při rozdělování disponibilních hodin získat 1 týdenní vyučovací hodinu ve druhém ročníku pro nový vyučovací předmět. Nazvali jsme jej Péče o zdrav

V našem ŠVP si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost. Tím pak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. To je obsahem tematického okruhu Zdraví a jeho

činitelé. Dalšími okruhy jsou Ochrana obyvatel za mimořádných událostí a První pomoc. Do vzdělávacího obsahu jsme zařadili také tematický okruh Teoretické poznatky z tělesné výchovy a sportu. Zabývá se základy techniky a taktiky některých sportovních her a disciplín, volbou vhodného sportovního vybavení apod. Důraz klade na kompetence dokázat posoudit úroveň svých pohybových schopností a následně umět sestavit plán pohybové činnosti vedoucí k posílení, kompenzaci, relaxaci či regeneraci organismu.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Nový vyučovací předmět je snahou vybavit studenty kompetencemi umět posoudit úroveň svého zdraví a naučit se o něj pečovat vhodným životním stylem.

V našem pilotním projektu ŠVP je zařazen do 2. ročníku (dvě třídy). Praktické ověřování jeho cílů probíhá od 1.9.2007. Čas ukáže, zda se naše předpoklady naplňují a do jaké míry bude nutné předmět upravovat či korigovat.

Kontakt

Pavel Semerák

SPŠ Hradec Králové

Hradecká 647

Hradec Králové

email: papasem@seznam.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek