Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Využití skupinového vyučování v mechanic...

Ikona prakticky

Využití skupinového vyučování v mechanice

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ing. Marie Lounková
Anotace: Jedná se o ukázku skupinového vyučování předmětu mechanika – statika v 1. ročníku. Žáci se učí řešit soustavy sil různými způsoby, které navazují na již probrané učivo -skládání sil v rovině.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Rýsovací potřeby, kalkulačka
Klíčová slova: skupinové vyučování, soustava sil v rovině, výslednice sil

Kontext

 

Ve třídě, kde probíhá skupinové vyučování, je 30 žáků, jedná se o 1. ročník oboru strojírenství. Žáci se při práci vzájemně poznávají, učí se komunikovat a pomáhat pomalejším žákům. Skupinu tvoří 5 žáků, z nichž jeden skupinu vede a organizuje práci

 

Východiska

Používání skupinového vyučování, při kterém žáci spolupracují, komunikují, zodpovídají za výsledky vlastní práce i za výsledky práce celé skupiny.

Východiskem pro praktickou realizaci skupinového vyučování jsou následující principy:

 

 • Pozitivní vzájemná závislost

Všichni žáci ve skupině vnímají skutečnost, že nemohou uspět, pokud neuspějí druzí. Pro úspěšné dokončení úkolu je nutné stanovit společný cíl pro celou skupinu.

 • Osobní odpovědnost

Žáci pracují společně a současně se rozvíjejí individuálně. Každý člen skupiny odpovídá za to, že prokáže splnění úkolu.

 • Interakce tváří v tvář

Řešení úkolu probíhá v malých skupinách.

 • Formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností

Pro skupinové řešení úkolu se žáci musí znát, navzájem si věřit, přesně a jednoznačně komunikovat. Dochází k rozvoji dovedností, spjatých s komunikací, důvěrou, rozhodováním a řešením problémů.

 • Reflexe skupinové činnosti

Členové skupiny hodnotí své úsilí při řešení zadaného úkolu. Úspěšnost společné práce závisí i na tom, jak skupina dokáže posoudit úspěšnost dosavadního postupu, kdo jakou mírou přispěl k řešení daného úkolu.

 

Cíle

Hlavní vyučovací cíle

 • naučit se řešit rovnováhu soustavy sil v rovině při skupinovém vyučování
 • uvědomit si, zda jsem schopen individuálně řešit daný úkol

Hlavní výchovné cíle

 • naučit se zodpovědnosti za práci skupiny
 • soustředit se na práci

 

Realizace

Seznámení s cílem hodiny - zápis na tabuli - úvodní část

 • žáci si pozorně přečtou celé zadání úlohy
 • sledují čas, aby stihli vyřešit celou úlohu

Pro řešení daného úkolu jsme rozdělili žáky do skupin po pěti, ve třídě vznikne 6 skupin. V každé skupině je jeden žák jako vedoucí týmu, který navrhne možnosti řešení daného úkolu po částech. V zásadě lze úkol členit na řešení početní a grafické.

Po provedeném rozboru úkolu ve skupinách vyčleníme žáky, kteří sami rozhodnou o tom, že zadaný příklad je pro ně příliš obtížný. Vytvoříme novou skupinu, které zadáme jednodušší úlohu , kterou označíme 1a.

Pro řešení použijeme následující příklady:

1. Soustava rovnoběžných sil

 

Příklad č. 1:

F1 = 400 N a = 200 mm

F2 = - 500 N b = 300 mm

F3 = 300 N

 

Příklad č. 1a:

 

F1 = 400 N a = 200 mm

F2 = 500 N

 

2. Soustava obecných sil

 

Příklad č. 2:

F1 = - 150 N úhel ?1 = 180 0

F2 = 400 N ?2 = 240 0

F3 = 200 N ?3 = 90 0

F4 = 300 N ?4 = 315 0

 

Se slabší skupinou pracuje pedagog u tabule, práce je zaměřena na zjišťování dílčích znalostí a dovedností. Jestliže se některý žák z této skupiny rozhodne, že bude schopen příklad č.1 a č.2 řešit, vrátí se zpět do původní skupiny.

Úhly žáci vynášejí od kladné osy X proti smyslu hodinových ručiček.

Úkolem každé skupiny je řešení úlohy graficky pomocí silových a vláknových obrazců. Na řešení mají žáci vymezený časový limit. Skupina, která vyřeší úlohu jako první, nahlásí výsledky, které zapíše pedagog na tabuli. Ostatní skupiny pokračují v řešení do konce časového limitu.

Skupiny jsou motivovány k rychlému a správnému řešení tím, že jsou klasifikovány.

Výsledky řešení úlohy ostatních skupin zapíše pedagog také na tabuli. Skupina, která dosáhla správného výsledku v nejkratším limitu, bude hodnocena známkou „výborně". Pedagog provede vyhodnocení ostatních skupin.

Každá skupina vyřeší úlohu také početně. Vedoucí skupiny provede analýzu výsledků grafického a početního řešení.

Závěrečné hodnocení řešení úloh metodou početní a grafickou u všech skupin provede pedagog.

Závěrečná část

Pokud ani jeden žák ve skupině nenajde řešení, danou úlohu vyřeší na tabuli pedagog. Do řešení se zapojí i ti žáci ze skupin, kteří danou úlohu správně vyřešili.

 

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení:

Třída si vyzkoušela práci ve skupinách. Pedagog sledoval zapojení členů skupiny do řešení úkolu. Metoda skupinového vyučování byla poměrně náročná, neboť třída, která se do řešení zapojila, je prospěchově poměrně slabá. Oba způsoby řešení úloh nelze zvládnout za jednu vyučovací hodinu.

 

Citace a použitá literatura:
[1] - KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování (Teoretické a praktické problémy). Praha : Karolinum, 2001.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 31. 08. 2009
Zobrazeno: 3007krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LOUNKOVÁ, Marie. Využití skupinového vyučování v mechanice. Metodický portál: Články [online]. 31. 08. 2009, [cit. 2020-09-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4538/VYUZITI-SKUPINOVEHO-VYUCOVANI-V-MECHANICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.