Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Projekt Gmünd – domluvíme se na obou březích...

Ikona prakticky

Projekt Gmünd – domluvíme se na obou březích Lužnice

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Mgr. Milena Luxíková
Spoluautor: Mgr. Markéta Melicharová
Anotace: Jedná se o mezipředmětový projekt, kterého se účastní žáci prvního ročníku naší školy oboru elektrikář, a to v předmětech německý jazyk a informační a komunikační technologie. K realizaci projektu nás vedla snaha obohatit výuku o netradiční postupy a motivovat tak žáky k učení a pochopení, že znalost cizího jazyka a moderních komunikačních prostředků je důležitá pro dorozumění, získávání informací a nových poznatků.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
  1. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence H » Komunikativní kompetence » vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Exkurze
Nutné pomůcky: plánek města
Klíčová slova: cizí jazyk, projektová výuka, motivace, práce ve skupině, mezipředmětové vztahy, IKT, cizojazyčná komunikace

Kontext

Ve třídě, která projekt připravovala, jsou žáci s rozdílnou úrovní jazykových znalostí. Vládne v ní poměrně přátelská atmosféra. Toho lze využít při skupinové práci. Při rozdělení

do skupin může každý postupovat individuálním tempem, učí se týmové práci, zbavuje se ostychu a individuální vystoupení vedou k větší samostatnosti.

Východiska

Žáci prvního ročníku oboru elektrikář se učí německý jazyk podle učebnice Studio d A1. Tématem 8. lekce je exkurze do Berlína, orientace ve městě, příprava a program exkurze, orientace v jízdním řádu a plánu města. Tematicky se tato lekce přímo nabízí k tomu, abychom s ní pracovali při přípravě projektu - exkurze do města. V hodinách němčiny využíváme při poznávání reálií a procvičování mluvnice počítačové programy a internet a v předmětu IKT se žáci učí ovládat program Word a Excel.

Město Hluboká nad Vltavou leží nedaleko Českých Budějovic, odkud je velmi dobré vlakové spojení do hraničního města České Velenice, vzdáleného asi 50 km. Na druhé straně hranice se nachází město Gmünd, které jsme si vybrali pro realizaci našeho projektu. Symbolickým spojovacím článkem pro obě země se pro nás stala řeka Lužnice, protékající městem Gmünd pod jménem Lainsitz.

Cíle

  • motivace žáků k učení cizího jazyka a možnost využít jeho znalost k získávání nových informací a komunikaci
  • rozšiřování vlastní slovní zásoby v cizojazyčném prostředí
  • získání zkušeností s organizováním práce ve skupině a rozvržením práce na delší časové období
  • vyzkoušet si schopnost orientace v cizím městě a práci s mapou
  • zpracovat získané materiály a s pomocí znalostí programů Word, Excel a PowerPoint připravit jejich prezentaci
  • předvést výsledky projektu před spolužáky a vyučujícími
  • připravit nástěnku z exkurze
  • rozvíjet klíčové kompetence v souladu s ŠVP

Realizace

Celý projekt je plánován na tři týdny - první týden a část druhého jsou věnovány přípravě, ve druhém týdnu se uskuteční návštěva města Gmünd a ve třetím týdnu si žáci připravují závěrečnou prezentaci. Protože způsob práce na projektu má vést žáky k tomu, aby si vyzkoušeli práci ve skupině, rozdělili se do tříčlenných a čtyřčlenných skupin.

V první části projektu si žáci připraví podklady potřebné pro návštěvu města. Najdou na mapě, webových stránkách nebo v literatuře, kde se město nachází, popíší zeměpisnou polohu, nezapomenou si všimnout protékající řeky Lužnice, kterou jsme zvolili jako symbolický znak pro porozumění mezi oběma národy. Žáci si vyhledají základní informace o městě - počet obyvatel, historie, kulturní zařízení, školy, podniky, parky, zajímavosti apod. Zjistí spojení z Českých Budějovic do Gmündu a zpět, navrhnou nejvhodnější spojení a svůj návrh zdůvodní. Pokusí se zjistit, jak se dostanou z nádraží v Českých Velenicích do centra Gmündu a trasu jednoduchým způsobem popíší. Používají k tomu výrazy a slovní spojení z učebnice Studio d - 8. lekce. Důraz klademe na jejich dobré osvojení, protože předpokládáme, že je použijí při exkurzi. Zároveň procvičují předložky se 3. a 4. pádem, které jsou rovněž obsahem gramatického učiva 8. lekce. Na tabuli Smart board si na plánku města zaznamenají místa, která chtějí navštívit, a při popisu cesty použijí osvojené obraty. Zadání je pouze vodítkem pro realizaci vlastních nápadů, žáci mají možnost obohatit, doplnit a zlepšit navrhované úkoly, projevit své individuální schopnosti a zároveň se uplatnit v rámci skupiny. Hlavní část projektu spočívá ve vlastní návštěvě města. Žáci se snaží získat co nejvíce informací o městě, ptají se místních obyvatel na cestu k místům, která chtějí navštívit, vybírají zajímavosti, se kterými chtějí seznámit ostatní spolužáky, sbírají náměty a nápady pro závěrečnou prezentaci.

Nezapomněli jsme ani na životní prostředí. Nezůstalo bez povšimnutí, že rakouské město je uklizené, upravené a odpadkové koše na tříděný odpad jsou samozřejmostí. V Gmündu nezapomínají ani na občany s tělesným postižením - výtah na parkoviště v centrální části města zaujal i svým technickým řešením.

Poslední fáze projektu je věnována diskusi a zpracování podkladů. Žáci vypracují v programu PowerPoint prezentaci a opatří ji jednoduchými německými komentáři. Je lepší, když text v německém jazyce nejprve konzultují s vyučujícím (ústně či formou E-mailu). Žáci dokazují, že zvládají užívání programu Word, Excel a Power Point a že si osvojili základní jazykové prostředky k tématu orientace ve městě.

Využité zdroje a pomůcky

V přípravné části při vyhledávání informací o městě, dopravním spojení a vybírání nejvhodnějšího plánu města pro práci na Smart boardu se stává nejpoužívanější pomůckou Internet . V hodině německého jazyka pracujeme s webovými stránkami v němčině, takže si žáci poměrně zábavným způsobem rozšiřují svou slovní zásobu a stránky mohou později využít i při práci na závěrečné prezentaci. Během exkurze v Gmündu se pomocníkem stává plánek města vytištěný z Internetu, na kterém si některé skupiny vyznačily i svou trasu, a samozřejmě fotoaparát, v jednom případě digitální kamera a občas i slovník. Při přípravě prezentace je opět nevyužívanější pomůckou počítač.

Výsledky uskutečněného projektu dobré praxe

Někteří žáci příjemně překvapili svými nápady - např. vhodným výběrem hudebního doprovodu či originalitou při zpracování získaných materiálů. Důležitým poznatkem pro učitele je, že pro některé žáky je velmi obtížné předvést výsledky své práce před skupinou lidí, i když jsou to spolužáci a učitelé. Společně připravili nástěnku, kde se kromě fotografií s komentářem a obrázků objevily i pohlednice s pozdravy z Rakouska.

Jednotlivé projekty jsme společně zhodnotili, ocenili jsme zejména velmi dobrý přístup a iniciativu při plnění jednotlivých úkolů. Žáci se sami vyjádřili k tomu, co by udělali lépe, co jim dělalo největší potíže a co je na práci nejvíce zaujalo. V každém případě jsme měli dojem, že je práce tímto způsobem bavila a osvojili si nenásilnou formou a použitím netradičních prostředků řadu nových poznatků. Proto bychom chtěli uplatnit tento projekt i v dalších třídách.

Kontakt

Mgr.Milena Luxíková

luxikova@sosehl.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 08. 2009
Zobrazeno: 5054krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LUXÍKOVÁ, Milena. Projekt Gmünd – domluvíme se na obou březích Lužnice. Metodický portál: Články [online]. 26. 08. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4531/PROJEKT-GMUND---DOMLUVIME-SE-NA-OBOU-BREZICH-LUZNICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.