Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Vybrané osobnosti Brna – příspěvky k regionálním...

Vybrané osobnosti Brna – příspěvky k regionálním dějinám

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Milena Kirschová
Pro splnění úkolů stanovených vlastním ŠVP v rámci projektu Pilot S slouží příklad dobré praxe jako ukázka využití metody projektové výuky v dějepisu, při níž si žáci nejen rozšíří znalosti a získají nové dovednosti, rozvíjejí řadu klíčových kompetencí, ale měla by je vést i k prohloubení zájmu o město, kde studují, žijí, které mnozí teprve poznávají a vytvářejí si k němu vztah. Je zdůrazněn význam přípravné fáze a dobré organizace, na níž se vedle učitelů podílejí sami žáci, je popsán mechanismus realizace, uvedena jsou některá úskalí.

Kontext

Realizace projektu Vybrané osobnosti Brna je zařazena do výuky dějepisu v 1. ročníku tzv. pilotních tříd, a to do 2. pololetí školního roku (projektový den je stanoven na červen), a navazuje na ty části projektu realizovaného v rámci výuky v hodinách občanského základu (v prvním pololetí školního roku), jejichž cílem bylo vytvořit průvodce vybranými městskými částmi Brna. Mezi žáky jsou mnozí, kteří město teprve poznávají, a proto při sestavování pracovních skupin po 3-4 je tento fakt zohledněn při dodržení zásady volby tématu i spolupracovníků.

Východiska

Práce na projektu vyžaduje dobrou motivaci žáků, vzájemnou komunikaci, jejich ochotu a schopnost spolupracovat ve skupině. Učí je respektovat názor druhých, argumentovat, být zodpovědný za výsledek vlastní práce i výsledek práce celého týmu. Osobnosti působící v našem regionu byly vybrány tak, aby mohly zaujmout zájemce nejen o historii, ale i o politiku, vojenství, botaniku, genetiku, fyziku, stavitelství a církevní problematiku. Při plnění úkolů (podle zaměření) dochází k propojení s výukou biologie, fyziky, českého jazyka, občanského základu, německého jazyka i s předmětem IKT (možnost individuálních konzultací s učiteli těchto předmětů). Projekt vychází z průřezového tématu Člověk v demokratické společnosti.

Jako teoretické východisko může být využita publikace Jany Kratochvílové Teorie a praxe projektové výuky, kterou vydala Masarykova univerzita v Brně v roce 2006.

Cíle

V projektu chceme zvýraznit některé postavy (historické i současné), které se v oblasti politické, hospodářské a vědecko-technické zasloužily o povznesení, zviditelnění či věhlas Brna, zároveň přiblížit činy, úsilí a význam vybraných osobností našeho regionu, více personifikovat a posílit tak lidskou dimenzi historie, na niž není ve školní výuce dějepisu časový prostor.

Žáci vyhledávají, shromažďují a třídí informace, pracují s odbornou literaturou, navštěvují knihovny, muzeální expozice a místa spjatá s životem či prací vybrané osobnosti, dokumentují svoji činnost, a to v době mimo výuku. Současně se u nich rozvíjejí klíčové kompetence k řešení problému, kompetence sociální a personální, kompetence k učení, IKT i kompetence komunikativní.

Realizace

Itinerář

  1. Zveřejnění témat, motivace žáků, základní pokyny ke zpracování a organizaci, stanovení časového harmonogramu
  2. Rozdělení do pracovních skupin, výběr tématu, sdělení základních kriterií hodnocení
  3. První kontrola práce jednotlivých skupin: rozdělení práce v týmu, soupis literatury, zdrojů
  4. Druhá konzultace: předložení podrobné osnovy práce, pomoc při řešení případných problémů
  5. Třetí (dobrovolná) konzultace: předložení přípravné verze ke kontrole
  6. Odevzdání prací v písemné podobě, jejich kompletace do podoby sborníčku
  7. Příprava a realizace projektového dne

Práce na projektu byla rozvržena do 3 měsíců. V únoru byli žáci v části hodiny dějepisu seznámeni se zaměřením projektu a dostali čas na rozmyšlenou (viz bod 1). Do týdne vytvořili samostatně pracovní týmy (po třech) a rozebrali si navržená témata (osm z devíti), přičemž ve třech případech si museli základní informace o pro ně zcela neznámé osobnosti vyhledat v encyklopedii (bod 2). Jedna trojice byla pověřena především organizačními úkoly, např. sledováním časového harmonogramu, výběrem a kompletací příspěvku pro sestavení sborníku, vytvořením jeho obsahu, shromažďováním materiálů - mapek, plánů, starých pohlednic a publikací (ve spolupráci se spolužáky) i přípravou a výzdobou projektové místnosti. Zároveň měli tito žáci organizačního týmu za úkol sestavit přehled mezních události pro vývoj Brna (od počátků po současnost) a přiblížit tak spolužákům v úvodu projektového dne historii města tzv. "v kostce".

První kontrola plnění úkolů proběhla za přítomnosti všech členů týmu, přesně v dohodnutém termínu (v době konzultačních hodin vyučující dějepisu) a zcela bez problémů (bod 3). Při další konzultaci (viz bod 4) se problémy vyskytly a řešily: bylo třeba eliminovat přílišný zájem o životní osudy osobností, které nesouvisely s Brnem nebo prací, řešila se možnost návštěvy památníku G. Mendla v mimosezónní době, ve dvou týmech byla avizována prezentace fotodokumentace a zajištění diaprojektoru, řešily se nejasnosti se starými, nejen německými názvy ulic města i nejasnosti kolem citací a soupisu bibliografie. Ojediněle se vyskytl problém s absencí člena pracovní skupiny. Třetí - ne povinné - konzultace (5. bod) využila asi třetina studentů a řešily se nejasnosti stylizační či pravopisné (interpunkce). Odevzdání prací v písemné podobě (6) proběhlo vzhledem k termínu (poslední dekáda května-období maturitních zkoušek) zcela v režii organizátorů a ne zcela bez problémů (dodržování termínu). Vyučující dějepisu se pak podílela na kopírování textů a předání hotových exemplářů sborníků členům hodnotící komise k prostudování, a to s týdenním předstihem před projektovým dnem. Těmi byli učitel občanského základu ve třídě (i s aprobací dějepis) a třídní profesorka (s dějepisem v aprobaci). Rozhodující vliv na výsledné hodnocení (spolu s kriterií předem stanovenými) mělo samotné vystoupení členů pracovního týmu před spolužáky, jejich schopnost bezprostředně reagovat na otázky, objasňovat, doplňovat (včetně dodržování časového limitu). Termín projektového dne v rozsahu 4 hodin byl stanoven po dohodě s vedením školy a jeho zahájení i části jednání se zástupkyně ředitele školy pro pedagogické záležitosti sama zúčastnila.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Práce byly hodnoceny jako zdařilé kompilace, které bez zbytečného balastu směřovaly k jádru problematiky, text byl doplněn v příloze obrazovým materiálem, nicméně šlo o práce s řadou především pravopisných nedostatků. Překvapivě velmi úspěšná a přesvědčivá byla týmová vystoupení (o svém podílu mluvil každý), i když v jednom případě žák svůj mluvní projev nezvládl po stránce faktografické a člen týmu ho přerušil a nahradil. Informace byly sdělovány se zaujetím, až zápalem, o čemž svědčí pozornost ostatních studentů. Ne vždy mohli referenti uplatnit vše, co by chtěli a mohli sdělit (časový limit). Velmi dobře a pohotově reagovali na dotazy, využili tabule k náčrtu a popisu (turbina, křížení hrachu) a zajímavá byla i prezentace fotografií kláštera na Starém Brně. Většina vystoupení byla hodnocena výborně až chvalitebně. Komise na závěr sestavila žebříček 3 nejlepších týmů a před vyhlášením hlasovali i žáci: shoda nastala ve dvou případech. Práce na projektu přinesla jednotlivcům ověření schopnosti spolupráce v kolektivu i samostatného řešení problému, přispěla k rozvíjení komunikativních kompetencí, k prohloubení znalostí práce s informacemi a komunikačními technologiemi i posílení vztahu k regionu. Je přípravou pro práce odborné např. v rámci SOČ. Výsledné sborníky jsou součástí fondu školní knihovny.

Záměr pro příští období je zaměřit se na osobnosti, kterým budou v průběhu příštích deseti let postaveny na veřejných prostranstvích města sochy (celkem 10) na základě zastupiteli schváleného projektu s názvem Sochy pro Brno jako připomenutí jejich vztahu k Brnu.

Kontakt

Střední průmyslová škola chemická Brno

Vranovská 65

614 00 Brno

Milena Kirschová

kirschova@spschbr.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek