Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Využití informačních a komunikačních technologií...

Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce chemie

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor RNDr. Hana Kozáčková
Příklad dobré praxe je ukázkou využití IKT při výuce chemie. Interaktivní výuková aplikace je využívána studenty i učiteli při přípravě vyučovacích hodin. V poslední době stále více oblíbená prezentace prostřednictvím PowerPointu, případně videoklipů, umožňuje využívat kombinaci textu a vizuálních prvků. Různé druhy obrázků a animací přispívají ke zvýšení motivace a k lepšímu pochopení prezentovaného učiva. Implementace IKT usnadňuje rozvíjení klíčových kompetencí a mezipředmětových vztahů.

Kontext

Do výuky chemie je IKT implementována v 1. ročníku. V části obecné chemie je využívána učitelem, v části anorganické chemie pak studenty. Jednotliví studenti připravují prezentaci o vybraném chemickém prvku a tuto pak prezentují v kolektivu třídy. Studenti tak pouze pasivně neopisují text z tabule nebo nepíší diktované poznámky, ale aktivně si z prezentací vybírají důležité informace.

Tato forma výuky vedla k vybavení učitelů notebookem a PC a k dovybavení učebny dataprojektorem. Snahou je stávající materiálně technické podmínky ještě zkvalitnit zakoupením interaktivní tabule.

Východiska

Takto pojatá vyučovací hodina vychází ze základních odborných znalostí a ze základních dovedností potřebných pro práci s IKT a podporuje jejich rozvoj. Studenti získávají nejen nový pohled na danou problematiku, ale sami se učí s IKT pracovat a rozvíjí důležité dovednosti při práci s multimediální technikou. Při vlastních prezentacích odpovídají na dotazy, vysvětlují vzniklé nejasnosti a tím se učí komunikovat. Nesou zodpovědnost za správné pochopení a vysvětlení odborného námětu. Prezentace učitele pak vytváří atmosféru vysokoškolské přednášky a vede studenty k samostudiu. Získání návyků pro samostatnou práci, postupné učení jak získávat informace, jak s nimi pracovat a ověřovat je, to vše jsou důležité činnosti studenta.

Použití IKT při výuce chemie předpokládá tři kroky:

 1. V první fázi se uživatel učí zacházet s technologií: hardware (např. CD - ROM, flash disc, polohovací zařízení, scanner, tiskárny, ap.), software (např. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, ISIS Draw, ChemSketch, elektronická pošta, ap.) bez hlubšího zaměření na učební předmět.
 2. V druhé fázi se získané vědomosti využívají na vytvoření prezentací a výukových klipů související s učením. Uživatel disponuje znalostmi jak získat a hodnotit informace relevantní pro jeho pracovní úkol. V této fázi se předpokládá studium a pochopení odborného chemického tématu.
 3. Ve třetí fázi studenti a učitelé směřují ke smysluplnému učení prostřednictvím IKT za použití inovativních prvků. Významným prvkem je včleňování pedagogických a didakticky vhodných medií, správná vyváženost použití prostředků IKT v rámci vyučovací hodiny a poskytnutí tak možnosti aktivního učení, které vytváří účinné a zábavné prostředí podporující činnost studentů.

Cíle

Cílem je vytvořit interaktivní výukovou aplikaci na jednotlivé kapitoly z obecné a anorganické chemie s využitím mezipředmětových vztahů a současně rozvíjet klíčové kompetence vycházející z ŠVP školy pro studenty 1. ročníků.

Mezi dílčí cíle patří:

 1. implementovat IKT a zařadit inovativní prvky do výuky,
 2. připravit výukovou aplikaci ve formě použitelné současně pro e - learning,
 3. cíleně využívat mezipředmětové vztahy mezi všeobecně vzdělávacími a odbornými předměty,
 4. zefektivnit osvojování informační gramotnosti v úzké návaznosti na obor studia,
 5. podpořit kreativitu studentů při uplatňování získaných dovedností a znalostí získaných v předmětech informační a komunikační technologie a chemie v součinnosti s tvorbou výukové aplikace,
 6. motivovat i ostatní vyučující školy k implementaci IKT do výuky v jednotlivých předmětech a k efektivnímu využívání mezipředmětových vztahů,
 7. zvýšit pomocí IKT gramotnost studentů a učitelů,
 8. rozvíjet komunikativní, odborné, personální a sociální kompetence studentů,
 9. začlenit průřezové téma ŠVP „Člověk a životní prostředí".

Realizace

Před hodinou je nutná technická příprava multimediální techniky.

Téma a cíl hodiny, zápis na tabuli a do sešitů v úvodní části, kontrola domácích úkolů, přípravy na hodinu, případně shrnutí obsahu předešlé hodiny, pokud se v probíraném tématu pokračuje.

Využití IKT ve výuce chemie učitelem

 1. Výukový program: studenti pracují v učebně výpočetní techniky. Každý student má samostatný PC. Každý řeší úkoly vyplývající z výukového programu, zapisuje poznámky, vznáší dotazy a snaží se probíranému učivu porozumět. Učitel mu v případě potřeby pomáhá. Učitel zadá příklad k řešení a nechá studenty úkol kolektivně vyřešit.
 2. Prezentace v PowerPointu: studenti zůstávají ve třídě, učitel spustí připravenou prezentaci, každý snímek vysvětlí, zdůrazní podstatné a okomentuje. Po skončení ještě jednou prezentaci po stránkách rychle a stručně zopakuje. Studenti vedou záznamy do sešitu, prezentace je jim nabídnuta, případně je elektronicky přístupná (např. zavěšena na intranetu)
 3. Příklady, cvičení: učitel promítne zadání příkladu nebo cvičení. Studenti řeší do sešitu a s výsledky se pracuje dle obecných postupů. Tato forma použití IKT je významná zvláště tam, kde zadání úkolu je složité, široké nebo náročné na schematické znázornění. V oblasti anorganické chemie se dobře uplatňuje v učivu o strukturách látek, modelu atomu nebo znázorňování vazeb.
 4. Písemné práce, testy: učitel využívá tuto formu zadávání zkušebních otázek pro zkrácení času opisováním zadání. Testy lze vytisknou a pro každého studenta namnožit nebo ve třídě promítnout.

Využití IKT ve výuce chemie studentem

 1. Prezentace v PowerPointu: student si připraví prezentaci z anorganické chemie o předem zadaném chemickém prvku. Tuto prezentaci třídě představí. Učitel ho doplňuje, případně opravuje, pomáhá studentům zdůraznit podstatné od méně podstatného. Ostatní studenti vznáší na prezentujícího dotazy a píší si poznámky. Prezentující se třídou komunikuje. Na závěr prezentace provede učitel shrnutí a hodnotí převážně známkou „výborně".
 2. Tvorba ostatních studijních textů: studenti samostatně nebo ve skupinách vytváří další studijní texty, např. rešerše, seminární práce, referáty.
 3. Protokol z laboratorního cvičení: student píše protokol z laboratorního cvičení, učí se zpracovávat text, chemické vzorce, rovnice a výpočty, tabulky naměřených hodnot a grafy. Protokol předává v elektronické podobě elektronickou poštou nebo v tištěné podobě dle požadavku učitele.

V závěrečné části hodiny učitel shrne průběh hodiny, zhodnotí práci studentů a prezentujících, výsledky případných cvičení a příkladů. Zadá domácí přípravu. Motivuje studenty k dalšímu studiu a další práci pochvalou. Vytvoří časový prostor pro dotazy a hodnocení prezentace ostatními studenty.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Intenzivní využití IKT ve výuce obecné a anorganické chemie proběhlo v minulém školním roce v pilotní třídě 1. ročníku oboru Aplikovaná chemie-analytická chemie. Získané zkušenosti dokazují usnadnění pochopení odborných témat, zlepšení představivosti základních fyzikálně chemických zákonů a zvýšení zájmu studentů o jinak encyklopedické znalosti z oblasti systematiky chemických prvků. Prezentace učitele v PowerPointu byly použity na téma: základní chemické zákony, model atomu, chemická vazba, klasifikace chemických reakcí. Své prezentace si studenti připravovali na dobré úrovni a se zájmem.

Takto pojatá výuka orientuje studenty na samostatnou práci, rozvíjí jejich logické myšlení, orientuje je na práci s novými technologiemi a vytváří u nich pozitivní vztah k učení. IKT může využít také aktivizující metody (problémová metoda, vypracovávání projektů, využití didaktických her).

Schopnost využívat IKT představuje důležitou součást dnes již základních kompetencí všech pracovníků bez ohledu na obor činnosti, kterou daný jedinec vykonává. Z tohoto důvodu je IKT interdisciplinární záležitostí prostupující všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech výuka IKT by vhodně doplňovala klasickou formu výuky o nadstavbovou část (vyhledávání informací o spisovatelích, o událostech ve světě, zpracovávání poznatků, využívání multimediálních výukových programů pro výuku cizích jazyků, komunikace s partnerskými školami v zahraničí apod.). V přírodovědných a odborných předmětech poskytuje IKT nejen nezbytné znalosti a dovednosti pro zpracovávání naměřených dat formou protokolů, SOČ, ročníkových prací, ale také umožňuje získávat informace a tvořivě pracovat s informacemi z nejrozmanitějších oblastí vědy a techniky. Na základě těchto poznatků jsou studenti v dalších ročnících schopni efektivně pracovat s moderní přístrojovou technikou, a tím jsou i lépe připraveni na svou profesní dráhu.

Využití IKT ve výuce obecné a anorganické chemie hodnotím pozitivně. Získané zkušenosti budou dále využity i ostatními vyučujícími chemie.

Kontakt

RNDr. Hana Kozáčková

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

tel.: 545 544 416

www.spschbr.cz

e-mail: kozackova@spschbr.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám