Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Biologie a počítač

Biologie a počítač

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Hana Klíčová
Jako příklad dobré praxe je uvedena vlastní zkušenost se zpracováním určitého tématu v předmětu biologie. Téma zpracovávají žáci formou prezentace. V úvodu je nastíněn přístup učitele k využití prostředků informační a komunikační technologie (IKT) ve výuce, dále pak rozvržení hodinové dotace biologie ve školním vzdělávacím programu, který byl vytvořen na SPŠ chemické v Brně.

Kontext

Do tvorby prezentací byli zapojeni žáci 1. ročníku oboru Aplikovaná chemie se zaměřením farmaceutické substance. Poprvé zpracovávali zadané téma ve dvojicích a jedné trojici, zpracování druhého tématu bylo zadáno formou samostatné práce.

Východiska

Při zadávání úkolů je třeba přesně definovat požadovaný výsledek, protože jeho správné splnění je důležité kritérium hodnocení. Dále je třeba důsledně dbát na dodržování termínů odevzdání a realizace prezentace. Vytvoření prezentace je také vázáno na znalost praktické práce s počítačem. Při práci ve dvojicích musí být žáci schopni vzájemné spolupráce a rovnoměrného rozložení úkolů mezi sebou.

Cíle

Výukový cíl:

  • charakterizovat vybrané skupiny rostlin a živočichů

Cíle vedoucí k posílení klíčových kompetencí:

  • využívat informace z doporučené literatury a internetu a zprostředkovat je svým spolužákům
  • naučit se spolupráci ve dvojici a rovnoměrnému rozdělení úkolů
  • naučit se prezentovat výsledky své práce před publikem

Realizace

Vzájemné spojení předmětu biologie a informační a komunikační technologie není pro učitele, který jde s dobou, nic nového ani převratného. Právě učitelé biologie velmi brzy začali využívat dataprojektor, interaktivní tabule a internet k tomu, aby žákům zprostředkovali co možná nejreálnější představu o organismech, jejich vzhledu a submikroskopické stavbě. Samozřejmě, že hmatatelné učební pomůcky jsou nenahraditelné, ale například mitochondrii stejně nenahmatáme a pod světelným mikroskopem neuvidíme a velblouda do třídy také nepřivedeme. Nosit pod paží kupu obrázků nebo fólií je nepraktické a pouštění videa ve správné sekvenci těžkopádné. Pořád se ale najdou učitelé, a to nejen z řad biologů, kteří raději spoléhají na svůj poutavý a charismatický výklad podložený nástěnnými obrazy, protože počítačová technika je spíš jejich nepřítel, vytváření kvalitní prezentace je časově náročné a její spuštění je otázkou náhody, poněvadž technika je svéhlavá, nevyzpytatelná a navíc se ještě někdy musí i instalovat. Těmto pedagogům bych chtěla připomenout, že máme žáky, kteří prezentaci za slíbenou odměnu - nejlépe jedničku - nejen vytvoří, ale také počítačovou techniku ochotně přenesou, pospojují a obslouží, čímž si navíc posílí hned několik klíčových kompetencí. No a učitelům, kterým je používání prostředků IKT druhou přirozeností, chci v tomto článku dát námět na témata, která se mi osvědčila pro práci žáků s využitím počítačové prezentace. Protože i učitel, který ví, že si na „flashce" přinese do hodiny mitochondrii i velblouda, by si měl občas od počítače odpočinout a přenést část zodpovědnosti na žáky, i když jejich práce nebude někdy úplně podle jeho náročných představ.

U nás na SPŠ chemické v Brně jsme v rámci projektu Pilot S vytvořili v pracovním týmu učební plán, ve kterém se mi společně s naším tělocvikářem podařilo obhájit 5 hodin biologie v rámci studia oboru Aplikovaná chemie, z toho 3 hodiny jsou v 1. ročníku a 2 hodiny ve 2. Učitel tělesné výchovy byl pro mě při určování hodinové dotace biologie klíčová osoba, protože mi poskytl 1 hodinu z oblasti vzdělávání pro zdraví z navrženého minima v rámcovém vzdělávacím programu, abych odučila kapitolu člověk a zdraví, a on se mohl v tělesné výchově věnovat samotnému cvičení a zušlechťování těla, na což mu byla poskytnuta 1 hodina z oblasti estetického vzdělávání. Jako bonus jsme pro žáky, které biologie zajímá nebo je pro biologii nadchneme, zařadili v našem školním vzdělávacím programu možnost zvolit si ve 3. a 4. ročníku seminář z biologie po 2 hodinách týdně. Na průmyslovou školu je tato hodinová dotace přímo královská, a je tedy prostor pro práci žáků ať už samostatně nebo ve skupině.

V 1. ročníku učíme obecnou biologii, biologii rostlin a živočichů. Pro skupinovou práci žáků jsem vybrala tématický celek týkající se čeledí krytosemenných rostlin. Dvojicím žáků jsem zadala ke zpracování jednu nebo více čeledí formou prezentace. Žáci měli charakterizovat čeleď a u každé uvést minimálně 5, u významnějších čeledí 10 rostlin a čtyři rostliny z celkového počtu stručně popsat a zdůraznit jejich význam jako potraviny nebo léčivky. Jako zdroje informací jsem žákům doporučila učebnice Odmaturuj z biologie1, Biologie v kostce2, Biologie pro gymnázia3 a samozřejmě i internetové zdroje encyklopedii Wikipedia a stránky http://botanika.wendys.cz. Na zpracování prezentací jsem žákům nechala měsíc, pak mi své práce museli v elektronické podobě odevzdat, přičemž dodržení termínu bylo jedním z hodnotících kritérií. Ze všech sesbíraných prezentací jsem vytvořila sborník, vytiskla jsem práce jako podklady a žáci do třídy obdrželi k dispozici 3 kopie, aby si je namnožili a v hodinách už pouze vybírali nejdůležitější fakta. Ve třídě bylo 25 žáků, to znamená 11 dvojic a 1 trojice, a prezentacím jsem věnovala celkem 4 hodiny, aby měla každá skupina 10 minut na svůj výklad, 5 minut mi zůstalo na slovní zhodnocení a shrnutí podstatných informací. Protože to byla první taková aktivita našich prváků, prožili si nejprve všeobecný šok z toho, že se po nich vůbec něco takového chce a že budou muset předstoupit s vlastní prací před ostatními. Když mi ale odevzdali své prezentace, byla jsem překvapená, jak vysokou úroveň v některých případech měly. Nejčastější chyba byla, že se žáci do prezentace snažili vměstnat co nejvíce informací, stejně tak měli pocit, že musí mě a své spolužáky oslnit a zahltit svými nabytými poznatky. To byla také nejvíce se opakující výtka při mém závěrečném slovním hodnocení. Protože jsem však především chtěla žáky povzbudit a navnadit na další takovou spolupráci, tak jsem vždy nejprve vychválila, co se mi opravdu líbilo (a u každého se dalo něco najít), a své připomínky jsem formulovala formou doporučení. Slovní hodnocení doprovázela známka, která byla co nejlepší, maximálně do stupně 3. Možná ještě namítnete, že jsem pro týmovou práci vybrala malou skupinu osob. Ale já jsem chtěla mít jistotu, že se každý bude na zadaném tématu podílet, což při práci zadané mimo vyučování je při početnějších skupinách těžké uhlídat.

Další zkušenost s tvorbou prezentace jsem žákům s potěšením zprostředkovala v rámci učiva o savcích. Každému žákovi jsem ke zpracování zadala buď řád nebo některou významnější čeleď z této skupiny živočichů. Tentokrát mohli své poznatky čerpat především z písemných materiálů, které jsem jim jako podklady pro výuku tématického celku o živočiších vytvořila. Tyto materiály mají žáci k dispozici v elektronické podobě a mohou si je zdarma vytisknout na tiskárnách, umístěných na chodbách naší školy. Rozsah prezentace byl stanoven maximálně na 10 snímků, přičemž 2 snímky měly být věnovány krátké charakteristice taxonu, povinných bylo 5 zástupců na obrázku se správným pojmenováním živočicha a 1 savec měl být popsán podrobněji (popis, výskyt, zajímavost). Žáci byli tentokrát při svém vystoupení tlačeni i časovým limitem, který byl 3 minuty, abych tak předešla zbytečné přehršli informací. Bylo vidět, že žáci už za sebou zkušenost s touto činností mají. Je pravda, že i tak bylo ve snímcích více textu než bylo třeba, ale začaly se objevovat i náznaky osobitého přístupu a smyslu pro humor. Například lemur kata byl představen ve spojitosti s kresleným filmem Madagaskar a jako zástupci čeledi medvědovití byli uvedeni nejen medvěd hnědý a lední, ale také Méďa Béďa a medvídek Haribo.

V současné době, kdy se v druhém ročníku věnujeme učivu o člověku, zdraví a genetice, žáci opět pilně pracují na dalším tématu, ve kterém musí vytvořit pro ostatní krátký učební text. Zatím ještě nedošlo k vlastní realizaci, ale už se těším, jaké překvapení mě čeká.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Žáci se aktivně zapojují do procesu výuky a vzájemně si sdělují získané informace, k čemuž si vytvářejí vlastní podklady. Pokud jsou vedeni k pravidelnému vytváření svých prezentací, ztrácejí ostych a nejistotu ve vystoupení před publikem a jsou schoni lépe prodat výsledky své práce.

Kontakt

Mgr. Hana Klíčová

Střední průmyslová škola chemická

Vranovská 65

614 00 Brno

e-mail: klicova@spschbr.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek