Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Slovosled anglické věty

Ikona prakticky

Slovosled anglické věty

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ing. Lenka Kastnerová
Anotace: V příkladu dobré praxe jsou pravidla pro správné pořadí větných členů v anglické oznamovací větě vysvětlena prostřednictvím vizuálních pomůcek s využitím přirozené hravosti a fantazie žáků.
Spojení teoretického pravidla s motorickými úkony a vizuálními vjemy vede ke snadnějšímu pochopení a zapamatování i u žáků se specifickými poruchami učení. Zvláště se osvědčilo u těch, kterým dělá problémy přijmout informace v psané podobě. Na tuto hodinu můžeme navázat dalšími, ve kterých žákům, opět s pomocí již hotového nákresu, částečně objasníme tvoření otázky s tázacími částicemi a pomocným slovesem či případné umístění předložky až na konec věty.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:
  1. Odborné vzdělávání » Všeobecné vzdělávání » Cizí jazyk
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Barevné křídy nebo interaktivní tabule, šablony z tvrdého papíru nebo černobílé kopie obrázku draka bez popisu pro vyučujícího, barevné tužky, pravítko, list nelinkovaného papíru rozměru A4, lepidlo na papír pro žáky
Klíčová slova: anglický jazyk, mezipředmětové vztahy, slovosled, vizualizace

Kontext

Hodina probíhá ve skupině 16 žáků prvního ročníku, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s anglickým jazykem. Jejich prvním jazykem je němčina.

Lze využít třídu s tradičním uspořádáním lavic, kde žáci sedí ve dvojicích, v nichž budou spolupracovat. V některých kolektivech je nutno počítat s tím, že na výtvarnou část budou žáci potřebovat více času. Následné procvičení formou tabulky v sešitech je nutno přesunout do další vyučovací hodiny.

Východiska

Žáci by měli být schopni rozlišit jednotlivé větné členy. Je vhodné v rámci mezipředmětových vztahů požádat vyučujícího českého jazyka o stručné zopakování této tématiky krátce před tím, než se s ní žáci znovu sekají v hodině anglického jazyka. Některým totiž dělá potíže rozeznat je i v české větě a v anglické nejsou tudíž schopni je rozlišit a posléze je podle vyloženého pravidla správně seřadit.

Jednoduchá slovní zásoba, se kterou žáci přichází ze základních škol, je dostačující, pokud je jí přizpůsoben výběr vět sloužících jako příklady.

Cíle

Hlavním cílem je seznámit žáky s pevně danými pravidly určujícími pořadí větných členů v anglické oznamovací větě. Pro další studium jazyka je nezbytně nutné pochopení rozdílů mezi českým a anglickým slovosledem. Žáci si musí uvědomit, že doslovný překlad vede k vytvoření stylisticky i gramaticky chybné, někdy až naprosto nesrozumitelné, věty.

Žáci by se měli naučit využívat i jiné prostředky, než mechanické memorování předložených pravidel. Zvláště důležité je osvojení si schopnosti vytvářet spojení mezi vizuálními vjemy a gramatickými pojmy či slovní zásobou. Tato schopnost může významně zlepšit kompetenci k učení a usnadnit zapamatování nových informací zejména u žáků se specifickými potřebami učení.

Při práci ve dvojicích si rozvíjí kompetenci k řešení problémů i kompetenci sociální a personální.

Konečným cílem hodiny je naučit žáky aplikovat předložená pravidla při tvorbě konkrétní věty.

Realizace

V úvodní části hodiny vysvětlit, jak žáci použijí pomůcky, které si měli přinést. K motivaci lze využít přirozené zvědavosti žáků. V předchozí hodině byli žáci požádáni, aby si přinesli barevné tužky, lepidlo, 2 listy nelinkovaného papíru rozměru A4, aniž by byl vysvětlen důvod. Postačí vysvětlení, že si „budeme hrát".

Předeslat, že slovosled anglické oznamovací věty má pevně dané pořadí větných členů, které často neodpovídá slovosledu věty české. Proto je třeba se naučit a respektovat velmi jednoduchá základní pravidla a právě proto si měli na hodinu přinést obvykle nepoužívané pomůcky.

Je lépe grafické znázornění slovosledu - „Draka" (viz. příloha 2) - nakreslit na tabuli, než použít předem připravený obrázek. Pokud je to z nějakého důvodu nutné, pak jej použít rozfázovaný. Žáci jeho vznik obvykle sledují s větším zájmem a více se soustředí na doprovodný výklad.

Nejprve nakreslíme „draka" bez popisu. Pokud nehodláme současně vysvětlit i tvoření otázky s pomocným slovesem do a tázacími částicemi začínajícími na Wh... vynecháme v obrázku také „plameny" před hlavou a „zvoneček" na konci ocasu.

Současně s doplňováním obrázku postupně vysvětlujeme význam symbolického zobrazení jednotlivých větných členů.

Hlava - podmět, nejdůležitější část, celou větu řídí a v anglické větě nesmí chybět.

Krk - přísudek, sloveso, něco, co se ve větě hýbe.

Tělo - velký předmět.

Trojúhelníkovitý ocas - příslovečná určení. Při uvedeném způsobu zápisu (viz nákres v příloze) nelze zaměnit pořadí. Můžeme doplnit informaci o pravidle o řazení více příslovečných určení stejného druhu v jedné větě a o změně pořadí po slovesech pohybu.

Jednotlivé větné členy odlišíme barevně, přičemž nejvýraznější barvy použijeme na základní skladebnou dvojici.

Poté poskytneme žákům čas, aby obrázek překreslili. Ti méně výtvarně zdatní, rádi využijí připravených šablon. Pokud jsme v časové tísni, lze použít způsob slepé mapy - připravit si pro žáky černobílé kopie obrázku draka bez popisu. Žáci si je pak mohou pouze vybarvit, popsat a vlepit do sešitů.

Do hotových obrázků pak začneme doplňovat popis a současně opakujeme význam symbolického zobrazení. Je důležité sledovat, zda všichni žáci stačí našemu tempu a mohou se tudíž soustředit na informace, kterými obrázek doprovázíme.

Posledním krokem je procvičení pravidla na konkrétních jednoduchých větách. Žáci si do sešitů připraví tabulku o šesti sloupcích. Jednotlivé sloupce si nadepíší podle pořadí větných členů v oznamovací větě; tedy 1. podmět, 2. přísudek, 3. předmět, 4. přísl. určení způsobu, 5. místa, 6. času.

Upozorníme je, že při sestavování vzorových vět nemusí vždy vyplnit všechny sloupce tabulky, pokud ve větě nejsou všechny vyjmenované větné členy. Viz příloha 1.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Žáci většinou ocení, na střední škole ne příliš běžnou, metodu výkladu. Někteří si pamatují takto vyložená pravidla slovosledu anglické oznamovací věty ještě po letech, a to, i když anglický jazyk dále nestudovali ani nepoužívali. Pro vybavení pravidla postačí připomenout obrázek draka.

Pro žáky se specifickými potřebami učení je tento způsob spojení vizuálního vjemu a motorické aktivity s teoretickým pravidlem pro slovosled anglické oznamovací věty značným ulehčením při zapamatování i praktické aplikaci.

Kontakt

Ing. Kastnerová Lenka

kastneroval@iss.pb.cz

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc28 kBPříloha 1
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 08. 2009
Zobrazeno: 11642krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KASTNEROVÁ, Lenka. Slovosled anglické věty. Metodický portál: Články [online]. 25. 08. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4517/SLOVOSLED-ANGLICKE-VETY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.