Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Zkušenosti z práce vedoucího týmu při tvorbě...

Zkušenosti z práce vedoucího týmu při tvorbě a ověřování ŠVP

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Autor Ing. Lenka Dohnalová
Příklad dobré praxe je návodem, jak postupovat při tvorbě školních vzdělávacích programů efektivně, bez zbytečných chyb, časových ztrát, pokusů a omylů. Současně je ukázkou účelného využití času v době konání maturitních zkoušek - zařazení projektových týdnů do výuky - uplatňování týmové práce pedagogického sboru, partnerství, naplňování průřezových témat (vytváření dovedností, postojů, chování a hodnotové orientace žáků), rozvíjení klíčových kompetencí.

Kontext

Návod, jak postupovat při tvorbě školních vzdělávacích programů, byl vytvořen na základě zkušeností vedoucích týmů z tvorby a pilotního ověřování školních vzdělávacích programů a materiálů NÚOV poskytnutých pilotním školám v rámci metodického vedení.

Projektové týdny byly vypracovány pro 1. ročníky tříletých oborů vzdělání a následně ověřeny. Realizace probíhala v zasedací místnosti školy vybavené potřebnou výpočetní technikou, interaktivní tabulí, v běžných učebnách, v tělocvičnách, v plaveckých bazénech i ve volné přírodě. Příprava prolínala všemi vzdělávacími oblastmi po celý školní rok. Žáci přišli z různých škol, s různými problémy, návyky, nadáním a schopnostmi.

Východiska

Úspěšné vytvoření ŠVP včetně zařazení projektového týdne předpokládá erudovaného vedoucího týmu a schopný tým pedagogů, který má chuť stále na sobě pracovat, touhu něco změnit a dosáhnout stanoveného cíle.

Jak postupovat při tvorbě ŠVP (sestaveno na základě znalostí získaných v průběhu tvorby projektu, vlastních zkušeností a materiálu NÚOV):

 1. Vysvětlit lidem smysl změn, přesvědčit je, že jsou pro vás významné - mohou přinést pozitivní věci pro školy, skýtají větší možnosti, prostor pro odlišení se - profilaci školy (nejde o další popsané papíry, které k ničemu neslouží).
 2. Sestavit odpovědně tým - musí být zastoupeny všechny vzdělávací oblasti, lidé schopní komunikace, samostatné i týmové práce - zkušení a kreativní pedagogové, kteří mají o tuto činnost zájem a představu o tom, jak by se měl vzdělávací proces ve škole rozvíjet. Vybrat vhodného (erudovaného) vedoucího týmu a také odpovídající představitele sociálních partnerů, kteří se budou na tvorbě, ale i na naplňování stanovených cílů společně s vámi podílet (velmi na volbě záleží, pokud se vám nepovede, značně si zkomplikujete život, určitě není rozumné suplovat roli sociálního partnera - v budoucnu se tvrdě vymstí).
 3. Seznámit členy pracovního týmu s jejich rolí v projektu, věnovat jim v počátku dostatek času.
 4. Vtahovat do práce i ostatní členy pedagogického sboru, pravidelně je informovat, např. prostřednictvím pracovní porad, schůzek metodických sdružení. Možno vyzvat nečleny týmu k účasti na jednáních pilotního týmu, stanovit oponenty pro jednotlivé oblasti, konzultovat vytvořené materiály s ostatními členy pedagogického sboru, nechat je spolupodílet se na tvorbě, vést neformální diskuse.
 5. Počítat s velkým pracovním nasazením, mnoha hodinami práce, hledáním možných cest, někdy i krizovými stavy, možná se pohádá každý z vás s každým (je však třeba vydržet, situace se obrátí, přijdou i příjemné chvíle a zcela jistě i úspěch).
 6. Prostudovat celý RVP, nejen určitou část o které se domníváte, že je vaše (obsahové prolínání, návaznost, nutnost týmové práce).
 7. Zajistit všechny dostupné dokumenty a materiály a hlavně je včas prostudovat, zúčastnit se různých školení, praktických cvičení (Středisko služeb školám, vzdělávací agentury, vysoké školy), navštívit základní školy, které mají vzorové školní vzdělávací programy a lektory tvorby (návaznost), využít zkušeností pilotních středních odborných škol, jejich konzultačních středisek (ušetříte si hodně práce, zbytečného tápání).
 8. Pravidelně se scházet, diskutovat, stanovovat konkrétní úkoly a odpovědnost, provádět kontrolu plnění úkolů (umožnit každému vyjádřit se, brát vážně každý podnět ke zlepšení, rychle ho realizovat).
 9. Odpovědně zvážit skladbu předmětů, jejich názvy.
 10. Vhodně využít disponibilní hodiny v souladu se záměry školy a její profilací, potřebami regionu, brát v úvahu i zájmovou orientaci žáků, výuku dalších cizích jazyků, zkvalitňování jazykových znalostí.
 11. Uvědomit si, že stanovené vzdělávací oblasti a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích hodin jsou závazné, a že jejich dodržení v ŠVP musí být prokazatelné.
 12. Prostudovat metody a formy výuky, zamyslet se nad způsoby klasifikace.
 13. Vytvořit, event. zakoupit šablonu, pracovat s ní - uspoříte si hodně času při konečné grafické úpravě (dnes jsou na trhu k dostání vzorové šablony za velmi slušně ceny).
 14. Zajistit jazykovou korekturu (kvalita materiálu vypovídá o úrovni školy).
 15. Nebát se nových věcí, pracovat na sobě, vzdělávat se..
 16. Odpoutat se od „země", vyzkoušet nové.
 17. Stále mít na zřeteli, že jde o týmovou práci.
 18. Vhodně směrovat DVPP (např.zajistit vzdělávání v oblasti kreativních metod výuky pro všechny pedagogické pracovníky, pomoci jim tak dostat se na určitou úroveň shodnou pro všechny, pak už je na každém, jak dokáže získané vědomosti a dovednosti využít a dál rozvíjet, umožnit vzdělávání v praxi - možnost využití projektů financovaných z ESF aj.).
 19. Připravit školu po materiální stránce (je nezbytné vytvořit lidem podmínky pro práci, materiálně je zabezpečit, k realizaci výuky na určité úrovni potřebují odpovídající techniku - opět možno řešit v rámci projektové činnosti).
 20. Brát ŠVP jako otevřený dokument, na kterém je třeba stále pracovat (nové a nové varianty nikdy nekončí).
 21. Uvědomit si, že ŠVP není centrálně schvalován, plnou odpovědnost za něj nese ředitel školy.

Jak postavit projektový týden - příklad

Projektový týden ve školním roce 2007/08

Zdravý životní styl moderního člověka

Charakteristika projektového týdne:

V rámci projektového týdne budou realizovány různé aktivity s následující problematikou:

výživa a pohyb v životě moderního člověka, vliv nevhodné výživy na vznik civilizačních chorob a jejich dopad na délku a kvalitu života, problematika drog a kouření, duševní hygiena, zdravé životní prostředí a jeho ochrana.

Klíčové kompetence:

Žák se orientuje v problematice zdravé výživy, její pravidla uplatňuje v praxi, předchází svým jednáním vzniku civilizačních chorob, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život, podílí se na tvorbě zdravého životního prostředí a jeho ochraně.

Zařazení projektového týdne do ŠVP:

1. ročník

Počet zúčastněných žáků:

Cca 60 žáků (2 třídy). Žáci budou v určitých fázích přípravy i průběhu projektového týdne rozděleni do skupin o maximálním počtu 10 žáků.

Činnosti realizované v rámci projektového týdne:

1. den

Diskuse o vlivu výživy na zdraví člověka, přehlídka žákovských projektů a prezentací v Power Pointu, vyhodnocení nejlepších prací, příprava a ochutnávka pokrmů zdravé výživy (ve spolupráci se školní kuchyní).

Odborní učitelé uvedou diskusi k zdravé výživě a zdraví člověka, budou tuto diskusi řídit a usměrňovat. Ke zvýšení efektivnosti práce a posílení zájmu žáků využijí interaktivní tabuli a ostatní dostupnou techniku.

Stanovené týmy žáků odprezentují, obhájí a spoluohodnotí žákovské projekty a prezentace vypracované v průběhu školního roku pod vedením odborných učitelů, týkající se problematiky uvedené v charakteristice projektového týdne. Při prezentaci využijí znalost cizího jazyka.

Školní kuchyně připraví k předvedení a ochutnávce pokrmy z netradičních, neprávem opomíjených surovin - pohanky, cizrny aj. (polévku hovězí s kuskusem, ROBI maso na čínský způsob, cizrnový guláš s klobásou, bramborové krokety s pohankou a cizrnou, pohanku s kokosem a rozinkami).

2. den

Beseda s onkologicky nemocnými pacientkami v rámci projektu „Udělej to pro sebe" (Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu).

V odpolední části moderní pohybové aktivity - aerobik, step aerobik, bodystyling, zajištěné ve spolupráci s SK ASPV studio Hana.

Žáci budou kultivovat své tělesné a pohybové projevy, sladí pohyb s hudbou, rozliší jednání fair play od nesportovního jednání. Uvědomí si význam kolektivu ve sportu i v životě.

3. den

Přednáška spojená s besedou na téma „Prevence vzniku poruch příjmu potravy" (mentální anorexie, bulimie) ve spolupráci s Poradnou pro poruchy příjmu potravy FN Bohunice.

Žáci budou seznámeni s příčinami vzniku výše uvedených závažných onemocnění (společnost, rodina), s nebezpečnými následky na zdraví člověka (trvalé poškození zdraví, event. smrt), zúčastní se diskuse s léčenými dívkami a hochy, navštíví JIP.

4. den

Plavání. Adaptace na vodní prostředí. Plavání úseků do 200m.

Žáci budou rozvíjet svalovou sílu, rychlost, obratnost a pohyblivost..

5.den

Turistická akce. Orientace v krajině. Chůze v terénu 10 - 15 km.

Žáci využijí pohybové činnosti pro zvyšování tělesné zdatnosti, budou dodržovat zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách. Uplatní znalosti ekologického chování v přírodě.

Časové a organizační zajištění:

V průběhu školního roku teoretická příprava v rámci jednotlivých předmětů podílejících se na náplni projektového týdne (blíže v tematických plánech učebních předmětů Zbožíznalství, Vzdělávání pro zdraví, Informační a komunikační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk, Německý jazyk), praktická realizace ve vlastním projektovém týdnu v závěru školního roku (přehled využití týdnů v období září až červen školního roku). Propagace v průběhu celého školního roku (zajistí žáci pod vedením odborné učitelky v rámci předmětu Propagace).

Formy práce žáků a další metodické přístupy:

Skupinová a týmová práce žáků, konzultační role vyučujících, diskusní metody, metody praktických prací.

Cíle

Vytvoření kvalitního, funkčního ŠVP, včetně projektového týdne.

Realizace

Vytvořený školní vzdělávací program je pilotně ověřován od 1. 9. 2006. Učitelé v průběhu ověřování zapisují přímo do ŠVP poznámky, které jsou průběžně vyhodnocovány a následně slouží k případným drobnějším úpravám. Po ukončení pilotáže plánujeme celkové vyhodnocení a event. provedení potřebných změn.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Školní vzdělávací program byl dokončen, je prováděno jeho pilotní ověřování. Za přínosnou považujeme týmovou práci pedagogického sboru, spolupráci s řadou partnerů, schopnost žáků pracovat samostatně i v týmu, vyhledávat informace, pracovat s nimi, odlišovat relevantní informace od irelevantních, reálně se sebehodnotit a objektivně hodnotit druhé, projevit a obhájit svůj názor, komunikovat na odpovídající úrovni, využívat znalosti cizího jazyka, vážit si svého zdraví, umět ho ochránit v dnešní náročné době.

Závěrem citace z mailu Ing. Hany Hušákové, garanta NÚOV: „Pozdravujte tým, odvedl velice dobrou práci, zároveň smekám i před Vámi, jako před vedoucím týmu, na kterém vše leží".


Kontakt

lenka.dohnalova@obchodskola.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám