Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Pořízení textu v hodině ICT

Pořízení textu v hodině ICT

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor RNDr. Přemysl Havelka
Příklad dobré praxe je hodinou procvičení praktických a teoretických dovedností, s prvky kooperativního vyučování. A to v hodině Informační a komunikační technologie (dále jen IKT) prvního ročníku oboru Prodavač smíšeného zboží. Žáci v hodině procvičují tři způsoby pořízení textu:
• zápisem textu v textovém editoru Microsoft Office Word (dále jen Word)
• výběrem textu z webové stránky (pomocí prohlížeče Internet Explorer) a zápisem textu do souboru textového editoru Word
• převedením textu v digitální podobě (papírové) do podoby digitální (soubor v textovém editoru), pomocí programů Microsoft Office Document Scanning (dále jen Scanning) a Microsoft Office Document Imaging (dále jen Imaging). Převedení je provedeno pomocí metody Optical Character Recognition – optické rozpoznávání znaků (dále jen OCR) opět do Wordu.

Kontext

Výuka probíhá v polovině dvou tříd, tj. pro 2x 15 žáků.

Žáci většinou znají pouze pořízení textu vlastní rukou, s internetem se sice již setkali, ale většinou s ním neumí pracovat. Skener již někteří poznali, ale pouze při skenování obrázků.

Pořízení textu pomocí zápisu v textovém editoru se souběžně učí v předmětu Písemná a elektronická komunikace.

Pořízení textu z internetu probírají žáci až ve druhém pololetí, v kapitole Síť internet.

O skenování a převedení textu se žáci dozvěděli v předchozí kapitole Práce s počítačem

Východiska

Žáci v předchozích hodinách

 • naučil se, jak pracovat se skenerem (kterými programy - software výrobce, software v systému)
 • procvičovali práci s textem na internetu pomocí internetového prohlížeče
 • naučili se ukládat textový soubor do své složky na síti

Východiskem pro realizaci jsou následující principy:

 • pozitivní vzájemná závislost - při práci se skenerem musí navzájem koordinovat svou činnost, pomáhat si
 • osobní odpovědnost - každý ve skupině je osobně zodpovědný za svou část naskenovaného textu (v další hodině jsou jednotlivé texty spojeny do jednoho většího celku)
 • interakce tváří v tvář - učební činnost probíhá mezi žáky velmi blízko v malých skupinách
 • formování a využití dovedností - pro fungování žáci potřebují následující dovednosti: znát se, věřit si navzájem, komunikovat přesně a nedvojznačně, řešit konflikty konstruktivním způsobem

Cíle

Vyučovací cíle

 • procvičení základních činností při práci s textem
 • procvičení práce se skenerem

Výchovné cíle

 • rozvíjení kompetence k řešení problémů
 • utváření klíčových kompetencí v oblasti ICT (porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médiu, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím; porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních zdrojů, a tím dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací1

Realizace

Žáci jsou seznámeni s cílem hodiny. Cíl je promítnut na plátno. Následuje krátká instruktáž. Poté každý žák dostává svůj úkol:

 • název krátkého článku, který žák přepíše do textového editoru - tři až pět vět, jeho umístění (číslo časopisu, číslo strany, kde se článek nalézá)
 • adresu www stránky, ze které bude text vybírat
 • stranu textu formátu A4, kterou bude skenovat a převádět

Žáci jsou rozděleni do tří skupin (jde o polovinu třídy, tedy maximálně 15 žáků).

Jedna skupina začíná přepisovat článek do textového editoru.

Druhá vyhledává příslušné stránky, ve kterých vybírá článek a přes schránku vkládá ho do textového souboru.

Třetí skupina pomocí systémového programu Scanning skenuje jednotlivé texty do obrazové podoby a pomocí druhého systémového programu Imaging převádí metodou OCR text z obrázku do textového souboru.

Průběžně si všichni ukládají vzniklé textové soubory do své složky (i když třeba některé nejsou dokončené)

Po asi 10 minutách členové skupiny mění způsob práce. Stejným způsobem pak pokračují, až všichni splní požadované úkoly.

Před koncem hodiny je provedeno krátké zhodnocení práce a nástin pro příští hodinu, ve které se provedou další úpravy textu.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Ukázaly se velké rozdíly ve znalostech žáků.

V první skupině někteří žáci zvládli všechny tři úkoly bez problému.

Jiní s menšími problémy - např. nestihli za 10 minut najít článek v časopise a článek napsat celý (maximálně pět vět).

Jedna žákyně nestihla ani článek napsat, ani napsat internetovou adresu, aby mohla text zpracovat. Část žáků nesprávně vybrala text na internetu.

Na skeneru byli žáci úspěšní, pouze jedna žákyně uložila soubor ve špatném formátu. Ukázalo se ovšem, jak je obtížné pracovat podle návodu (žáci na to nejsou zvyklí)

Druhá skupina dopadla o něco hůř. Pouze jeden žák byl stoprocentní. Všichni stihli napsat text. Část žáků nesprávně vybrala text na internetu. Většina žáků neprovedla převedení pomocí OCR. Jeden žák neuložil skenovaný soubor a jeden žák uložil jen psaný text.

Hodiny ukázaly chyby, kterých se žáci dopouštějí. V následující hodině je mmj. provedeno vyhodnocení jednotlivých úkolů a příslušné opravy chyb, kterých se žáci dopustili.

Odkazy na kontaktní osoby

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní

Jánská 22

602 00 Brno

Tel.: 545 212 263, 545 212 480

Fax: 545 571 862

www.obchodskola.cz

premysl.havelka@obchodskola.cz

RNDr. Přemysl Havelka, učitel IKT

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek