Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Multikulturní společnost

Multikulturní společnost

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Mgr. Miroslav Kouřil

Kontext

Předmět Společenskoekonomická nauka byl vytvořen v rámci tvorby ŠVP Elektrikář. Jeho absolvováním by žák měl získat občanské kompetence, ekonomickofinanční kompetence, pracovněprávní kompetence. Třída, v níž výuka probíhá, má 28 žáků. Práci zde komplikuje poměrně vysoké zastoupení opakujících žáků a vyšší absence žáků, která působí problém při práci ve skupinách u témat, která překračují 1 hodinu. Mezi žáky jsou výrazné rozdíly ve znalostech, schopnostech a v sociálních návycích

Východiska

Provedení takto strukturované hodiny je podmíněno teoretickou znalostí a praktickým používáním skupinového vyučování s prvky aktivizačních metod. Metodickou oporou vyučujícího bylo úspěšné absolvování vzdělávacího kurzu „Aktivizační metody ve výuce" a vzdělávacího kurzu „Inovační metody".

Cíle

Vzdělávací cíle

  • porozumění pojmům majorita, minorita, předsudek, nacionalismus, xenofobie, rasismus

  • charakterizace multikulturní společnosti

  • pochopení hodnoty člověka bez ohledu na jeho původ

Výchovné cíle

  • rozvoj komunkativních kompetencí

  • rozvoj kompetencí sociálních a k řešení problémů

  • rozvoj schopností stručně a vhodně vyjádřit svůj názor a naslouchat názoru druhých, aktivně se účastnit diskuze

Realizace:

Úvod- 3minuty

Zahájení hodiny, TK - zápis, seznámení s tématem a s cílem hodiny.

Evokace - 5 minut

Vymezení pojmu multikulturní společnost za pomoci metody brainstormingu:

zopakování látky minulých hodin - co je to kultura, jaké jsou odlišnosti jednotlivých kultur, co je multikulturní společnost, je v České republice multikulturní společnost a pokud ano, proč, vztah minority a majority.

Skupinová práce - Multikulturalita - postavení člověka ve společnosti - 24 minut

  • Použití metody brainwriting, na otázku vyučujícího „Podle čeho hodnotíme člověka ve společnosti?" žáci píší své názory ( krátce, stručně, např. krása, bohatství, chytrost,...) na papír A5 a lepí na tabuli - výhodné - může se hýbat pořadím. 3 minuty

  • Seskupení žáků do skupin. Skupiny jsou dány z předchozích hodin, počet skupin 7, počet členů skupiny 4 (3) žáci dle aktuální docházky. Zkušenost - skupiny musí být rozesety po celé ploše třídy s maximálním odstupem od sebe, přiměřený klid na práci. Rozdání sad kartiček s charakteristikou osob dle jejich postavení ve společnosti (Špaček,L. Etiketa, ...ve společnosti si nejsme rovni...). Žáci v jednotlivých skupinách dostanou soubor 9 kartiček s charakteristikou osob a snaží se je seřadit podle jejich postavení ve společnosti: - 6 minut. Kartičky viz příloha.

  • Prezentace názorů jednotlivých skupin. Doplňující otázky: Proč jste na nejvyšší místo zařadil...., Proč jste na nejnižší místo zařadili...., Proč se liší názor skupiny x a skupiny y. Změní žáci názor, když učitel doplní k dané kartičce údaj, např. odsouzen za podvod, daňový únik, profesní selhání, záchrana dítěte, humanitární práce, precizní plnění pracovních povinností - změní nové informace už vytvořený názor na daného člověka? - 10 minut

  • DVD Sociální spoty - Rasizmus - 5 minut

Reflexe- 10 minut

Diskuse ve skupinách - co je to předsudek, máme předsudky pouze vůči jiným etnickým skupinám, nebo i vůči např. jazykovým minoritám, vymezení pojmu nacionalismus, xenofobie, rasizmus. Na data-projektoru jsou vyučujícím promítnuty správné charakteristiky a žáci je slovně přiřazují k pojmům, tyto charakteristiky dostanou žáci následně vytisknuté a vlepí je do sešitu.

Shrnutí tématu vyučujícím - 3 minuty

Zopakování pojmů ve slovní interakci se žáky. Zadání domácího úkolu - ve 100 slovech napsat do sešitu zkušenost s odlišnou kulturou.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Časté střídání metod během hodiny, vede k probuzení zájmu žáků o danou problematiku, lépe udrží pozornost a během práce ve skupině si uvědomují nutnost naslouchat, korektním způsobem řešit vzniklé problémy v komunikaci a zodpovídat za práci skupiny.

Úzká místa

Časový „press", v případě podnětné diskuse raději zvolit variantu zúžení tématu, neprobrat vše a dát žákům možnost k většímu vyjádření. Je možnost rasistických projevů žáků, v tomto konkrétním případě bydlí velká část žáků ze třídy na problematickém sídlišti Máj v Č. Budějovicích. Ve skupině může být žák z minoritní skupiny, nutná výborná znalost atmosféry ve třídě.

Kontakt

Mgr. Miroslav Kouřil

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

kouril@sosehl.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám