Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Návrh alternativního zdroje energie pro vybranou...

Návrh alternativního zdroje energie pro vybranou obec

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Mgr. Petr Danihelka
Příkladem dobré praxe je ukázka projektové výuky v předmětu základy přírodních věd, případně silnoproudá zařízení pro žáky druhých či třetích ročníků. Vedení žáků k samostatnému zpracovávání informací jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Rozvíjení klíčových kompetencí k řešení problémů, kompetencí sociálních a personálních, kompetencí komunikativních.

Kontext

Projekt zpracovávají žáci druhého, případně třetího ročníku jako týmovou práci po třech až pěti členech, částečně během hodin IKT, částečně doma. Mají možnost se zainteresovanými pedagogy konzultovat své postupy.

Východiska

Základním předpokladem kvalitního zpracování projektu jsou alespoň elementární odborné znalosti elektrotechniky, užití elektrické energie, základu přírodních věd, ekologie, ekonomie a zpracování textu na PC.

 • Znalosti ze základu přírodních věd, elektrotechniky a užití elektrické energie

Studiem těchto předmětů by žáci měli mít osvojeny znalosti o základních druzích energetických zdrojů, chápat princip jejich činnosti. Své obecné znalosti by měli umět využít k pochopení funkce reálných výrobků, se kterými se seznámí během práce na projektu.

 • Ekologické znalosti

Součástí předmětu základy přírodních věd je i enviromentální výchova. Žáci mají základní povědomí o ekologických dopadech jednotlivých energetických zdrojů a chápou problematiku v širších souvislostech.

 • Ekonomické znalosti

Žáci dovedou posoudit finanční reálnost užití jednotlivých zdrojů.

 • Práce na PC

Žáci ovládají práci s textovým editorem, umí formátovat text, vkládat objekty, umí vytvořit počítačovou prezentaci. Dokážou se orientovat na internetu a umí účelně vyhledávat informace.


Cíle

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Procvičení práce s textovým editorem, formátování, vkládání objektů.
 • Procvičení tvorby počítačové prezentace.
 • Dokázat využít ve škole nabytých znalosti z více předmětů a umět je účelně syntetizovat.
 • Procvičení práce s internetem.

Hlavní výchovné cíle:

 • Osvojit si zodpovědnost za práci skupiny.
 • Naučit se samostatně vyhledávat a zpracovávat informace.
 • Umět formulovat a obhájit vlastní názor.
 • Osvojit si dovednost soustředění na práci.
 • Chápat ekologické dopady získávání energie.

Realizace

V úvodu jsou žáci seznámeni tématem projektu a s jeho cílem. Mají navrhnout alternativní zdroj energie pro vybranou obec, návrh zpracovat formou nabídky v písemné a elektronické podobě a připravit si prezentaci, se kterou se na závěr zúčastní „výběrového řízení". Projekt je poměrně náročný, na realizaci lze doporučit minimálně dva měsíce.

Projekt může být zadáván v hodině předmětu základy přírodních věd, případně silnoproudá zařízení. Fáze tvorby projektu lze rozdělit do tří částí:

Příprava projektu ve třídě

Přípravu provedeme formou řízené diskuse, při které stanovíme cíle a prostředky projektu. V této fázi se jako vhodná metoda jeví brainstorming, tedy metoda kde je v první fázi každému dovoleno říct jakýkoliv názor a účelem je získat co největší množství těchto nápadů.

Ve druhé fázi pak nastupuje kritické myšlení a jednotlivé nápady jsou společně tříděny. Výsledkem této metody, při které žáci získají pocit spoluúčasti na zadávání projektu, by mělo být žákovo pochopení pomocí jakých prostředků a metod projekt realizovat.

Na závěr přípravy projektu ve třídě stanoví učitel jednoznačná kritéria co má projekt obsahovat, časový harmonogram a podmínky realizace. Učitel se staví do pozice zákazníka, tedy zadavatele zakázky, jednotlivé žákovské týmy představují firmy, které se přihlásily do výběrového řízení.

Vlastní realizace projektu

Realizace se sestává ze samostatné práce jednotlivých pracovních týmů. Ty by si měly především rozdělit práci, aby se eliminoval častý problém žákovských skupin, tedy že se některý z nich pouze „veze". Dalším zásadním problémem je zvolení si časového harmonogramu a jeho dodržování. Žáci mají tendenci práci stále odkládat, a proto je nutností postup jejich práce průběžně kontrolovat.

Během realizace musí žáci získat reálie dané obce, tedy energetický příkon, klimatické podmínky, územní možnosti atd. Na základě těchto informací pak zvolí vhodný zdroj alternativní energie, přičemž musí brát v úvahu ekonomická i ekologická hlediska. Informace vyhledávají pomocí internetu a zde také vyhledají nejvhodnější odpovídající výrobek. Zjištěné informace pak zpracují formou nabídky. Při této fázi je vhodné spolupracovat s učiteli IKT a umožnit žákům zpracování textu a prezentace v těchto hodinách.

Dokončení projektu

Součástí dokončení je odevzdání práce v písemné podobě zadávajícímu učiteli a v elektronické učiteli IKT. Vyvrcholením je pak závěrečná hodina. Jednotlivé žákovské týmy zde vystupují jako zástupci firem, které se zúčastnily „výběrového řízení". Pomocí počítačové prezentace se snaží prosadit svůj projekt. Ostatní spolužáci představují „obecní zastupitelstvo", učitel je pak „starosta" a společně vyberou nejlepší práce. Ty pak mohou být jako ukázka práce žáků umístěny na školní webové stránky a kvalitně zpracované prezentace lze využít pro propagaci školy například při dni otevřených dveří.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Práce je poměrně náročná a klade na žáky dost vysoké požadavky. Během projektu je třeba jednotlivé týmy v práci usměrňovat a navádět správným směrem. Vhodným ukončením projektu se jeví závěrečná prezentace před kritickým „obecním zastupitelstvem".

Odkazy na kontaktní osoby

Mgr. Petr Danihelka

www.sosehl.cz

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc25 kBPříloha 1
doc46 kBPříloha 2
doc25 kBPříloha 3
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám