Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Úspěšná obchodní prezentace – komplexní ...

Úspěšná obchodní prezentace – komplexní dovednost

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor PhDr. Eva Špínová
Příklad dobré praxe je ukázkou využití metod přípravy, nácviku a rozboru videozáznamu samostatné prezentace v předmětu efektivní komunikace ve 2. ročníku obchodní akademie. Žáci rozvíjejí klíčové kompetence k řešení problémů, kompetence k učení, kompetence komunikativní a sociální. Uplatněním prožitkové metody práce je rozvíjena rozumová i emocionální složka osobnosti, posiluje se schopnost sebereflexe, seberealizace, cvičí se dovednost pohotové reakce na dotazy publika.

Kontext

Výuka předmětu efektivní komunikace probíhá ve 2.ročníku obchodní akademie v dělených hodinách, ve skupině je 16 žáků. Od 1. ročníku jsou žáci zvyklí spolupracovat ve skupinách, hodnotit vlastní výkony i výkony spolužáků. Lavice jsou upořádány pro potřeby prezentace (napodobují běžnou posluchárnu), pouze při skupinové přípravě se žáci přesunou do čtyřčlenných skupin kolem jednotlivých stolů.

Východiska:

  1. poznatky: Žáci vědí, co je obchodní prezentace a jaký má význam, znají rozdíl mezi informační a přesvědčovací prezentací, viděli videozáznam několika různých prezentací a znají kritéria hodnocení (tj. obsah sdělení, kontakt s publikem, jazyková správnost a výstižnost formulací, použití vhodných technických pomůcek, materiály pro publikum - tzv. „handout", celkový vzhled prezentátora, jeho postoj, gesta a mimika).
  2. dovednosti: Žáci během předchozích hodin absolvovali dechová, výslovnostní a intonační cvičení, zvládli základní techniky redukce trémy, vyzkoušeli si celkový kontakt s publikem ( předstoupit před publikum, držet oční kontakt, představit se...)
  3. vztahy: Je důležité podporovat pozitivní klima třídy. Pokud se žáci znají a mají mezi sebou dobré vztahy, dokáží si lépe poradit s trémou, učí se snáze hodnotit svůj výkon, pracovat s vlastními chybami, pochválit i kritizovat druhé. Za příznivých podmínek ve třídě jsou žáci ochotni přijímat konstruktivní kritiku svého výkonu. Cítí-li se žáci být „na jedné lodi" (rozbor videozáznamu prezentace je nutnou podmínkou klasifikace), jsou k sobě ohleduplní.
  4. osobnost učitele: Je důležité, aby byl pozitivně naladěn, chválil každý dílčí úspěch a pomáhal žákům překonávat stres. Pokud kritizuje, vždy zcela konkrétně. Kritika musí mít pozitivní vyústění (Např.„Při příští prezentaci se snažte zpomalit tempo a lépe formulovat závěr." Nikoliv „ Nezdařil se Vám závěr.") . Je třeba vést žáky k analýze vlastního výkonu i sdělování pocitů. Právě to je podstatou prožitkové metody.

Základní principy prožitkové metody

  • Pozitivní atmosféra a motivace

Všichni členové skupiny vnímají skutečnost, že dovednost obchodní prezentace je velmi důležitá pro jejich profesní přípravu a je potenciálními zaměstnavateli často požadována, proto se snaží uspět. Úlohou učitele je jasně formulovat zadání, podporovat sebedůvěru žáků, dát jim možnost předvést část prezentace „nanečisto", aby si vyzkoušeli kontakt s publikem.

  • Osobní odpovědnost za vlastní výkon

Žáci se učí a připravují společně, pomáhají si, ale za svou vlastní prezentaci, tj. výstup před kamerou, odpovídá každý sám.

  • Sebehodnocení

Bezprostředně po předvedené prezentaci žák posoudí vlastní výkon, řekne jednoduše, co se mu povedlo a nepovedlo, jak se cítil a co příště udělá jinak.

  • Hodnocení spolužáky a učitelem

Mělo by probíhat tzv. sendvičovou metodou: nejdříve zhodnotit kladné stránky (tj. vrchní krajíc chleba sendviče), pak probrat nedostatky a chyby (střední vrstva) a na závěr pochválit (tj. spodní krajíc chleba sendviče).

Realizace

1. hodina - příprava na úspěšnou prezentaci

1. fáze: brainstorming (stačí 5 minut)

Zadání: Co musí mít dobrá prezentace? Učitel zapisuje na tabuli všechny zajímavé nápady žáků. Pak spolu s nimi rozdělí obsah na 3 části:1. příprava, 2. nácvik, 3. realizace prezentace.

2. fáze: práce ve skupinách (asi 25 minut)

Zadání : Ve skupinách po čtyřech se pokuste sestavit nejdůležitější zásady pro realizaci dobré obchodní prezentace. Sepište je v bodech tak, aby se podle nich dalo postupovat krok za krokem.

3. fáze: porovnání pokynů vytvořených skupinami (asi 10 minut)

Mluvčí každé skupiny přečte pokyny, následuje diskuse a dotvoření pokynů, které poslouží jako manuál při přípravě. Nejlepší výslednou práci je dobré pověsit na nástěnku, popř. na sdílený disk školní počítačové sítě, aby byla k dispozici. Všeobecné pokyny jsou použitelné také v přípravě referátů, prezentací a projektů v jiných předmětech. (Ukázka manuálu vytvořeného žáky viz příloha 1)

4. fáze: zadání domácího úkolu: (asi 5 minut)

Připravte podklady prezentace v PowerPointu (5 - 10 obrázků s minimem textu). Vytvořte papírové informační letáky pro publikum s dostatkem místa na poznámky (tzv. interaktivní materiály, do nichž si posluchači mohou zaznamenávat důležité body). Stačí 2 kusy, které budou kolovat - šetříme papírem. Délka prezentace: 5 - 7 minut. (Ukázka materiálu pro publikum vytvořeného žáky viz příloha 2)

Témata pro zaměření cestovní ruch: A) Zájezd, B) Letovisko, B) Hotel

Témata pro zaměření veřejná správa: A) Spoření (např.stavební), B) Konta pro mladé, C) Pojištění (např.životní)

2. hodina: nácvik prezentací bez kamery

Úvodní část: seznámení s cílem, tj. každý žák si zkusí říci úvod a nacvičí si práci s technikou. Učebna je uspořádána jako posluchárna s PC + dataprojektorem a možností použití zvukových záznamů pro případné hudební podbarvení části prezentace.

1.fáze: nácvik úvodu (asi 30 minut).

Každý žák si zkusí, zda mu jde spustit obrazový podklad prezentace, řekne úvod a okomentuje 1 obrázek. Tento nácvik je velmi užitečný. Kromě osvojování praktických dovedností pomáhá dodat sebedůvěru a redukuje trému.

2. fáze: rozbor výstupů (asi 10 minut).

Žák stručně zhodnotí svůj výkon, řekne, co do příště zlepší. Spolužáci mu v tom pomáhají. Je velmi těžké si uvědomit vše důležité, většina žáků si není vědoma např.chybného postoje, zbytečné úpravy vlasů apod. Na chyby taktně upozorníme a doporučíme nácvik doma před členem rodiny nebo před zrcadlem.

3. fáze: shrnutí a praktické pokyny před natáčením (asi 5 minut).

Žáci musí předem vědět, kde bude umístěna kamera (neměli by se do ní dívat). Budou mít k dispozici potřebnou techniku, bílou tabuli, nástěnku na případné doplňující materiály a prospekty. Pořadí pro natáčení si mohou žáci stanovit sami, lze také použít losování. Divákům se doporučuje klást 1 - 2 dotazy, více by způsobilo zbytečné prodloužení natáčecího času.

3. - 5. hodina , popř. ve skupinách nad 15 žáků 6.hodina: natáčení

Mezi jednotlivými výstupy stopujeme kameru, poskytneme žákům čas na přípravu pomůcek. Chválíme silné stránky prezentací, povzbuzujeme, abychom co nejvíce zredukovali trému. Většina žáků situaci zvládá velmi dobře. Spolužáci hrají roli publika, kladou dotazy.

5. - 7. hoina, popř. 7. - 8.hodina: reflexe - podrobný rozbor videozáznamu

Videozáznam promítáme dataprojektorem na velkou plochu. Umožní nám to lepší soustředění na detaily. Doporučený postup:

Na tabuli napíšeme kritéria hodnocení (viz výše - bod Poznatky), aby byla stále na očích. Promítáme postupně všechny prezentace. Je-li třeba, pozastavíme nebo vrátíme o krok zpět, abychom si mohli všimnout jazykových formulací, postoje, gest a dalších detailů. Každého žáka necháme nejprve stručně zhodnotit jeho vlastní výkon a navrhnout stupeň klasifikace, pak hodnotí spolužáci podle daných kritérií, a to již popsanou sendvičovou metodou. Navrhnou známku. Učitel hodnocení shrne, popř.doplní a oklasifikuje. Žák tak jasně ví, proč je příslušnou známkou hodnocen.

Obvykle jsou žáci velmi sebekritičtí, lépe formulují, co se jim nezdařilo, než to, co se povedlo, a to i v případě velmi dobrých výkonů. Proto je důležité vést je k tomu, aby dokázali jasně vyjádřit i své silné stránky. Už to, že svůj první výstup na kameru „ustáli" a řekli, co chtěli sdělit, je úspěch. Spolužáci jsou obvykle méně kritičtí a více chválí, ale učí se i vytknout chyby. O humorné situace, přeřeky a nechtěné grimasy či nervózní gesta není nouze, přesto jsem se nesetkala s posměšky nebo neoprávněnou negativní kritikou.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Výše popsanými postupy se žáci nejen učí ovládnout dnes velmi potřebnou a žádanou dovednost obchodní prezentace, ale také poslouchat se navzájem, co nejobjektivněji posuzovat své i ostatní výkony, porovnávat, přemýšlet o možnostech zlepšení. Zároveň si utvářejí svůj individuální osobní styl.

Rozbor videozáznamu jako užitečnou metodu lze využít i pro další účely, např.v naší škole při výuce budoucích průvodců v cestovním ruchu. Učitelé pořizují záznamy z nácviku výkladu v autokaru i průvodcovských výstupů z praxí na hradech a zámcích. Získávají tak zajímavý a cenný výukový materiál.

PhDr. Eva Špínová, učitelka českého jazyka, anglického jazyka a rétoriky

e-mail: e.spinova@oahs.cz

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc31 kBPříloha 1
doc105 kBPříloha 2
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek