Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Nácvik výkladu průvodce v autokaru

Nácvik výkladu průvodce v autokaru

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Mgr. Zbyněk Tůma
Průvodce je schopen svými komunikativními dovednostmi podílet se až na padesáti procentech úspěšnosti zájezdu, musí být však vybaven dobrými komunikativními předpoklady, osobnostními vlastnostmi i chutí dělat tuto práci se zaujetím a zájmem. Pak bude zájem i o jeho služby ze strany klientů (slyš hlas klienta -"Pojedu s vámi, ale bude nás opět provázet ten skvělý průvodce, který nás provázel minule?").

Kontext

topografická příprava k nácviku výkladu na exkurzi ve třídách, výběr správných informací z odborné literatury, jejich transformace do výpiskových lístků, chronologická příprava k nácviku výkladu na exkurzi ve třídách, psychologická příprava k nácviku výkladu na exkurzi ve třídách, doplňující geografické informace o navštíveném kraji (historie, národopis, geologické složení....), interpretace důležitých informací (kam a na koho se obrátit v případě nouze - policie, zdravotní služba, hasiči), interpretace organizačních informací (zastávky, parkování, délka rozchodu), informace společenského protokolu průvodce, tj. umět představit sebe i řidiče jménem cestovní kanceláře, uvést a motivovat informace výkladu, poděkovat účastníkům zájezdu řidiči, rétorická příprava výkladu, individuální trénink žáků v určeném terénu pro výklad, žáci před tzv. ostrou jízdou autokaru vyzkouší interpretaci v určeném terénu ještě před samotnou jízdou, po návratu z cesty je s použitím digitálního projektoru a záznamu výkladu provázen rozbor výkladu, vyučující podle zaměření směřují pozornost k výkonu žáka po jazykové, rétorické i odborné metodické a geograficky či historicky obsahové stránce

Východiska

automapy, turistické mapy, webové stránky, bedekry, výklad předmětů geografie cestovního ruchu i dějiny kultury, výklad o základech rétoriky a komunikace, vyučovací hodiny samostatných prezentací žáků, ukázka výkladu průvodce pomocí trenažeru (kamerou předtočený úsek zajímavým terénem pro inspirativní ukázku výkladu)

Cíle

Předvedení kultivovaného odborného projevu výkladu i s ukázkami nacházejícími se v okolí jedoucího autokaru.

Příprava akce

Po úvodním seznámení s teoretickými aspekty průvodcovské činnosti nastává čas, kdy žáci dostávají příležitost vyzkoušet si výklad v autokaru na vlastní pěst. Tedy první skutečná zkouška svého talentu a interpretace získaných dovedností přímo ve skutečném prostředí autokaru, před ostatními spolužáky, a dokonce i před kamerou.

Vyučující předstupuje před žáky se cvičnou trasou autokarové exkurze. Ta je rozdělena právě na tolik úseků, kolik je ve třídě žáků. Žáci si jednotlivé úseky losují. S vylosovaným úsekem pak získávají i návrh doplňkového obecnějšího tématického celku regionální turistické, historické nebo jinak geograficky zajímavé problematiky, kterou lze použít k interpretaci v případě nouze o informace autentické. (Je nutné předpokládat, že všechny úseky krajiny nemusí být vhodné pro autentickou reportáž, jedná se např. o průjezd fádní lesní krajinou.) Ukázka, popis a charakteristika informace doprovázející skutečnou atraktivitu viděnou okem účastníka z okna autokaru má však samozřejmě přednost. Žák ji bude podávat klientovi převážně formou reportáže. Je povoleno mít v souladu s metodikou topografické přípravy činnosti průvodce místopisné i historické informace na výpiskovém lístku. Pro lepší orientaci průvodce je možné i začlenit zmenšeny obrazových ukázek do těchto lístků, nesmí zapisovat a číst celý text. Součástí dovednosti žáka je i interpretace informací žáka ve smyslu tvorby samostatných vět v rámci spisovného, rétoricky správného a kultivovaného slovního projevu. Nejobtížnějším místem je pak soulad umění interpretovat informace správného obsahu na správném místě, ve správný čas a odpovídajícím způsobem hodným správné metodiky výkladu průvodce.

Na přípravu této akce je vyčleněno šest vyučovacích hodin.

V první je i s ukázkami odpřednášena rétorická stránka výkladu, ve druhé stránka obsahu výkladu informací průvodce, ve třetí jsou interpretovány ukázky výkladu, který vyučující prezentuje před trenažérem simulujícím jízdu autokaru. Ve čtvrté pak žáci zhlédnou filmové ukázky skutečného výkladu žáků, který byl realizován minulý školní rok. Pátá hodina je pak vyhrazena konzultacím podrobností i strategií celé ukázky. Zdrojem informací pro žáky jsou především turistické mapy, automapy, tištěné informace z bedekrů a informací z webových stránek.

Realizace akce

První žák realizuje prvky společenského protokolu průvodce zájezdu. Přivítá účastníky, představí řidiče a stručně seznámí účastníky s trasou autokaru. Další žáci se na vytypovaných místech střídají, stručně představují a komentují trasu autokaru. Seznámí se s funkčním použitím mikrofonu, dodržují správné principy jeho uchopení i nejoptimálnější vzdálenost mikrofonu od úst. Výklad zpestřují i tématickými informacemi, pověstmi, legendami i aktualitami zaměřenými na společenské dění i turistické trendy regionu. K předávání informací využívají počítačově zpracovaných výpiskových lístků, dbají na pomalejší tempo klidného kultivovaného a spisovného projevu. Na sedadle určeného průvodci zbytečně neprovádí doplňkové pohyby rukama, vše se snaží přibližovat a ukazovat klientům prostředky projevu slovního. Části jejich projevu jsou natáčeny školní kamerou, je rovněž vyhotovována fotografická dokumentace digitálním fotoaparátem. Akci doprovází dva pedagogové, jeden je zaměřen na metodiku činnosti výkladu průvodce, druhý pak na jeho jazykovou a rétorickou část. Žáci podávají i technické informace zájezdu. Především ohlašují zastávky, tlumočí organizační pokyny, vše musí být v souladu s bezpečností přesunu a zdárného absolvování akce. Poslední účinkující žák provede stručné vyhodnocení akce s poděkováním řidiči i všem účastníkům za bezproblémový průběh akce.

Vyhodnocení akce

Po návratu z nácvikové exkurze pedagogové předávají natočené filmové záznamy technickému pracovníkovi nebo správci sítě školy a ještě před zpracováním těchto záznamů žáky hodnotí na základě záznamu svých postřehů. Hodnocení je včetně klasifikace k poměrně velké náročnosti této činnosti mírné a pro žáka má význam především hodnocení slovní. Je třeba si uvědomit, že dovednosti této prováděné činnosti budou nabývat kvality s větším počtem odprovázených hodin průvodcovské praxe.

Po zpracování digitálního záznamu se žáci setkají na vyučovací hodině v audiovizuální učebně, záznamy jsou přehrávány a probíhá názorová diskuze o kvalitách výstupu žáků. Kromě slabých stránek kvality výstupu vyučující dbá i na prezentaci stránek silných, motivuje především vzorové aspekty ukázek. Těmi může být příkladný spisovný jazyk žáka, mimořádná píle v souvislosti s vyhledáváním a zpracováním informací výkladu, poutavost výstupu, interpretace zajímavých informací s účelem co nejlépe upoutat účastníky zájezdu a načasovanost (již řečený soulad umění interpretovat informace správného obsahu na správném místě, ve správný čas a způsobem odpovídajícím metodice průvodce).

Se souhlasem ostatních žáků mohou interpretující účastníci zájezdu získat digitální záznam i pro své další potřeby do domácího užívání. Žáci tak mohou tento typ přípravy prokázat např. v konkurzním řízení nebo při pohovoru v rámci přijímacího řízení na budoucí profesní povolání. Zaměstnavatelé v cestovním ruchu tyto vzdělávací aktivity zaměřené na budoucí praxi studentů vítají.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Obrazový a zvukový záznam ukazující první zkušenosti žáků s výkladem v autokaru lze využít i pro další účely, např. jako ukázka mladším zájemcům o obor, při prezentaci aktivit i nároků školy.

Mgr. Zbyněk Tůma,

OAHŠ Turnov

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek