Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Skupinové vyučování v hodině německého j...

Ikona prakticky

Skupinové vyučování v hodině německého jazyka

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Mgr. Zdenka Bičíková
Anotace: Využití skupinového vyučování v hodině německého jazyka jako nedílné součásti zpracování projektu Praha – pamětihodnosti, Královská cesta
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
  1. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence LM » Komunikativní kompetence » dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Mapa Prahy, videokazeta Pamětihodnosti Prahy
Klíčová slova: slovní zásoba, skupinové vyučování, excerpční lístky

Kontext: 15 žáků, 3. (popř.4.) ročníku OA (HŠ)

Na práci ve skupině v hodinách německého jazyka nebyli studenti zvyklí, skupinu tvoří 4-5 studentů, ve skupině se učí nejen pracovat a plnit zadané úkoly, ale i respektovat názory ostatních, argumentovat a diskutovat. Úspěšnost je založena na zodpovědném přístupu každého jednotlivce.

Východiska:

  • Osobní zodpovědnost

- splnit úkoly zadané každému jednotlivci, a to jak předem (např. vyhledání potřebných materiálů), tak i přímo při práci ve skupině

  • Vzájemná závislost

- definovat společný cíl
Využití dovedností

- vzájemně spolupracovat

- naslouchat ostatním, respektovat jejich názory

- diskutovat

- argumentovat

- shrnout poznatky

  • Reflexe

- zhodnotit v rámci skupiny (přístup k práci, postup, zvolené metody, úroveň dosažení cíle)

- podat návrhy ke zlepšení

Cíle:

Vyučovací cíle:

  1. vybrat vhodné pamětihodnosti
  2. vytvořit excerpční lístky
  3. podání souvislých informací (gramaticky i stylisticky správně

Výchovné cíle:

  1. rozvíjet klíčové kompetence
  2. rozvíjet odborné kompetence

Realizace: práce ve skupinách po 5 studentech, alespoň jeden z nich musí mít specializaci v oboru Cestovní ruch.

1. Cíle hodiny - studenti sami navrhnou cíle (po předchozí domluvě s ostatními členy skupiny je přednese mluvčí). Skupiny mohou použít návrhy druhých. (5 minut)

2. Motivace - videokazeta Pamětihodnosti Prahy (8 minut)

- losování témat (Staré Město, Karlův most a Malá Strana, Pražský hrad ad.) (2 minuty)

3. Práce ve skupině

a) výběr pamětihodností

vytváření excerpčních lístků (min. 8)

souvislé informace o jednotlivých pamětihodnostech (gramaticky a stylisticky správné)

prezentace - promyslet formu v rámci skupiny, dodržet časový limit 10-12 minut, úkoly

jednotlivých členů skupiny při prezentaci, pomůcky potřebné k prezentaci

b) podněty k hodnocení práce ve skupině, příprava pro vystoupení mluvčího v závěru hodiny (25 minut)

4. Reflexe - mluvčí každé skupiny uvede, zda se podařilo splnit cíle, popíše, jak si členové skupiny práci rozdělili, poukáže na klady a zápory práce ve skupině (3 minuty)

5. Závěrečná část - učitel provede hodnocení práce jednotlivých skupin, zaměří se na chování, přístup k práci, vztahy, dosažené výsledky (2 minuty)

Využité zdroje a pomůcky: učivo předmětů Dějepis, Literatura a kultura, Zeměpis cestovního ruchu, Dějiny kultury, Technika cestovního ruchu

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení: studenti si vyzkoušeli práci ve skupině a dokázali pohovořit o kladech a záporech práce ve skupině

Odkaz na kontaktní osobu: z.bicikova@oahs.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 08. 2009
Zobrazeno: 3870krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BIČÍKOVÁ, Zdenka. Skupinové vyučování v hodině německého jazyka. Metodický portál: Články [online]. 19. 08. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4504/SKUPINOVE-VYUCOVANI-V-HODINE-NEMECKEHO-JAZYKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.