Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Využití teoretických znalostí a dovedností...

Ikona prakticky

Využití teoretických znalostí a dovedností při realizaci exkurze

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Ing.Ing. Jaroslava Mikulová
Tento článek vznikl jako studentská práce
Anotace: Žák přípraví, realizuje a vyhodnotí akci cestovního ruchu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence LM » Komunikativní kompetence » vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: cestovní ruch

Kontext

Výuka probíhá v blocích v rámci semináře OSE ve čtvrtých ročnících hotelové školy. Žáci vytvoří skupinky , (podle náročnosti akce 2 až 4 žáci), vylosují si konkrétní akci cestovního ruchu a pod vedením garanta ji uskuteční v dané termínu. Akce jsou rozvrženy ve školním roce rovnoměrně od září do dubna a to tak, aby byl splněn požadavek odborné náplně 1. - 3. ročníků OAHŠ. Z dané exkurze vyhotoví závěrečnou práci, kterou obhajují. Obhajoba závěrečné práce je součástí praktické maturitní zkoušky.

Východiska

Uskutečnění akce (odborné exkurze) je vázáno na komplexní vědomosti z těchto výukových předmětů:

 • český jazyk
 • cizí jazyky
 • efektivní komunikace
 • informační a komunikační technologie
 • zeměpis cestovního ruchu
 • cestovní ruch
 • dějiny kultury
 • ekonomika

Cíle : Využití teoretických znalostí a dovedností při realizaci odborné exkurze v rámci semináře OSE

Realizace

Příprava akce zahrnuje:

 • rozdělení funkcí v týmu
 • vypracování pozvánky a informačního materiálu pro účastníky
 • vyhotovení předběžné kalkulace
 • oslovení účastníků (žáků), pro které je akce pořádána včetně vybrání zálohy a vystavení dokladů, přihlášky k akci včetně prohlášení o zásadách bezpečnost
 • zajištění prohlídek v plánovaných objektech (hrady, zámky, výstavy, výrobní podniky, hotely,lázně
 • napsání objednávek
 • chronologická příprava - zpracování přesného časového plánu akce, výsledkem je harmonogram (itinerář). Harmonogram obsahuje časy příjezdů a odjezdů, navštívená místa. V případě exkurze, která je plánovaná na více dní ještě rozpis dle jednotlivých dní
 • psychologická příprava - nácvik výkladu ve třídách, interpretace důležitých informací (na koho se obrátit v případě nouze - policie, zdravotní služba), interpretace organizačních informací (zastávky, parkování, délka rozchodu)
 • topografická příprava - smyslem je stanovení trasy zájezdu, výběr správných informací z odborné literatury, (práce se zeměpisnou mapou, autoatlasem), určení zajímavých míst, vymezení pobytového místa. Výsledkem je transformace získaných informací do excerpčních lístků, které potřebuje žák (průvodce) k výkladu, (pro každý objekt si žák zpracuje samostatnou kartičku, kterou může libovolně řadit nebo doplňovat
 • příprava dotazníku pro zhodnocení akce

Vlastní realizace:

 • informace společenského protokolu průvodce - žák představí sebe, řidiče autobusu, garanta, oponenta akce,
 • průvodcovská činnost v objektech, terénu (podle zaměření akce),
 • shrnutí akce, rozloučení s účastníky,
 • sestavení výsledné kalkulace
 • vyúčtování akce
 • finanční zúčtování s účastníky akce

Vyhodnocení akce:

 • zhodnocení akce, klady a zápory akce
 • vypracování závěrečné práce

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

V závěrečné práci žáci formulují samostatné závěry. Realizovaná akce je vyhodnocena organizátory i účastníky. Hodnocení výsledků žáků probíhá na základě společného hodnocení garanta s oponentem, kteří o způsobu hodnocení vypracují protokol. Po návratu z akce je s použitím digitálního projektoru a záznamu z výkladu provázen rozbor výkladu. Vyučující jednotlivých předmětů směřují pozornost k výkonu žáka po stránce jazykové, rétorické, odborně metodické, geografické či historické.

Organizace akce podporuje především týmovou práci žáků. Každý žák má určitý úkol a svůj díl společné odpovědnosti. Žáci uskutečněním akce prokazují, že obsahově zvládli teoretické vědomosti z předmětů cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu,dějiny kultury i dílčí praktické dovednosti získané ve výuce ekonomických předmětů a efektivní komunikace.

Realizace odborné exkurze vede žáky k tomu, aby se dokázali vhodně prezentovat, formulovat srozumitelně a souvisle své myšlenky, obhajovat své názory i postoje a respektovat názory druhých. Tím rozvíjí komunikativní kompetence.

Také práce s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, získávání informací z otevřených zdrojů, zejména pak ze sítě Internet vede žáky ke kompetenci efektivně pracovat s informacemi.

V odborných kompetencích si osvojuje poznatky o vývoji kultury a umění v průběhu dějin, vytváří nabídky služeb cestovního ruchu, umí je poskytovat a prezentovat. Organizačně i ekonomicky zajišťuje přípravu, (předběžná kalkulace, doklady o příjmu peněz), průběh a ukončení akcí cestovního ruchu, (práce s doklady, vyúčtování exkurze, výsledná kalkulace).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 08. 2009
Zobrazeno: 3148krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAROSLAVA, . Využití teoretických znalostí a dovedností při realizaci exkurze. Metodický portál: Články [online]. 19. 08. 2009, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4503/VYUZITI-TEORETICKYCH-ZNALOSTI-A-DOVEDNOSTI-PRI-REALIZACI-EXKURZE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.