Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Využití teoretických znalostí a dovedností...

Využití teoretických znalostí a dovedností při realizaci exkurze

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Ing.Ing. Jaroslava Mikulová
Žák přípraví, realizuje a vyhodnotí akci cestovního ruchu.

Kontext

Výuka probíhá v blocích v rámci semináře OSE ve čtvrtých ročnících hotelové školy. Žáci vytvoří skupinky , (podle náročnosti akce 2 až 4 žáci), vylosují si konkrétní akci cestovního ruchu a pod vedením garanta ji uskuteční v dané termínu. Akce jsou rozvrženy ve školním roce rovnoměrně od září do dubna a to tak, aby byl splněn požadavek odborné náplně 1. - 3. ročníků OAHŠ. Z dané exkurze vyhotoví závěrečnou práci, kterou obhajují. Obhajoba závěrečné práce je součástí praktické maturitní zkoušky.

Východiska

Uskutečnění akce (odborné exkurze) je vázáno na komplexní vědomosti z těchto výukových předmětů:

 • český jazyk
 • cizí jazyky
 • efektivní komunikace
 • informační a komunikační technologie
 • zeměpis cestovního ruchu
 • cestovní ruch
 • dějiny kultury
 • ekonomika

Cíle : Využití teoretických znalostí a dovedností při realizaci odborné exkurze v rámci semináře OSE

Realizace

Příprava akce zahrnuje:

 • rozdělení funkcí v týmu
 • vypracování pozvánky a informačního materiálu pro účastníky
 • vyhotovení předběžné kalkulace
 • oslovení účastníků (žáků), pro které je akce pořádána včetně vybrání zálohy a vystavení dokladů, přihlášky k akci včetně prohlášení o zásadách bezpečnost
 • zajištění prohlídek v plánovaných objektech (hrady, zámky, výstavy, výrobní podniky, hotely,lázně
 • napsání objednávek
 • chronologická příprava - zpracování přesného časového plánu akce, výsledkem je harmonogram (itinerář). Harmonogram obsahuje časy příjezdů a odjezdů, navštívená místa. V případě exkurze, která je plánovaná na více dní ještě rozpis dle jednotlivých dní
 • psychologická příprava - nácvik výkladu ve třídách, interpretace důležitých informací (na koho se obrátit v případě nouze - policie, zdravotní služba), interpretace organizačních informací (zastávky, parkování, délka rozchodu)
 • topografická příprava - smyslem je stanovení trasy zájezdu, výběr správných informací z odborné literatury, (práce se zeměpisnou mapou, autoatlasem), určení zajímavých míst, vymezení pobytového místa. Výsledkem je transformace získaných informací do excerpčních lístků, které potřebuje žák (průvodce) k výkladu, (pro každý objekt si žák zpracuje samostatnou kartičku, kterou může libovolně řadit nebo doplňovat
 • příprava dotazníku pro zhodnocení akce

Vlastní realizace:

 • informace společenského protokolu průvodce - žák představí sebe, řidiče autobusu, garanta, oponenta akce,
 • průvodcovská činnost v objektech, terénu (podle zaměření akce),
 • shrnutí akce, rozloučení s účastníky,
 • sestavení výsledné kalkulace
 • vyúčtování akce
 • finanční zúčtování s účastníky akce

Vyhodnocení akce:

 • zhodnocení akce, klady a zápory akce
 • vypracování závěrečné práce

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

V závěrečné práci žáci formulují samostatné závěry. Realizovaná akce je vyhodnocena organizátory i účastníky. Hodnocení výsledků žáků probíhá na základě společného hodnocení garanta s oponentem, kteří o způsobu hodnocení vypracují protokol. Po návratu z akce je s použitím digitálního projektoru a záznamu z výkladu provázen rozbor výkladu. Vyučující jednotlivých předmětů směřují pozornost k výkonu žáka po stránce jazykové, rétorické, odborně metodické, geografické či historické.

Organizace akce podporuje především týmovou práci žáků. Každý žák má určitý úkol a svůj díl společné odpovědnosti. Žáci uskutečněním akce prokazují, že obsahově zvládli teoretické vědomosti z předmětů cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu,dějiny kultury i dílčí praktické dovednosti získané ve výuce ekonomických předmětů a efektivní komunikace.

Realizace odborné exkurze vede žáky k tomu, aby se dokázali vhodně prezentovat, formulovat srozumitelně a souvisle své myšlenky, obhajovat své názory i postoje a respektovat názory druhých. Tím rozvíjí komunikativní kompetence.

Také práce s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, získávání informací z otevřených zdrojů, zejména pak ze sítě Internet vede žáky ke kompetenci efektivně pracovat s informacemi.

V odborných kompetencích si osvojuje poznatky o vývoji kultury a umění v průběhu dějin, vytváří nabídky služeb cestovního ruchu, umí je poskytovat a prezentovat. Organizačně i ekonomicky zajišťuje přípravu, (předběžná kalkulace, doklady o příjmu peněz), průběh a ukončení akcí cestovního ruchu, (práce s doklady, vyúčtování exkurze, výsledná kalkulace).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám