Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Možnosti středního vzdělávání žáků s mentálním...

Možnosti středního vzdělávání žáků s mentálním postižením v ICT II

Praktický příspěvek
zkušenost
Článek je zaměřen na výuku ICT na střední škole v oboru vzdělání praktická škola dvouletá. Popisuje specifika vzdělávání žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a v závislosti na těchto specifikách uvádí možné úpravy rozsahu a obsahu učiva, některé formy edukace, popis průběhu vyučovací hodiny a hodnocení žáků.

Výuka ICT je již mnoho let nedílnou součástí vzdělávacího procesu na praktické škole dvouleté. Je možné ji rámcově rozdělit na dvě základní části. První je přímá výuka práce s počítačem v rámci této vzdělávací oblasti. Druhou pak využívání moderních informačních technologií jako podpora výuky v jiných vyučovacích předmětech.

Přímá výuka zaměřená na správné a účelné využívání informačních a komunikačních technologií probíhá v předmětu Práce na počítači. Předmět je dotován dvěma vyučovacími hodinami týdně v obou ročnících. Výuka prohlubuje dovednosti ovládání počítače. Sem lze zařadit bezpečné ovládání počítače, základní práce se soubory, jednoduché psaní a úprava textu, vytvoření a úprava tabulky, nakreslení a úprava obrázku, vytvoření a použití digitální fotografie, příprava a tisk dokumentů. Velice důležitou součástí je práce s informacemi, hlavně jejich vyhledání, správné porozumění, třídění a použití pro další práci.

Celá koncepce předmětu a organizace výuky zohledňuje základní specifika vzdělávání žáků s lehkým a středním mentálním postižením. Mezi tato specifika lze řadit hlavně sníženou paměť, a to jak krátkodobou, tak dlouhodobou, zhoršenou orientaci v textu, sníženou schopnost porozumění řeči i psaného textu, snadnější unavitelnost při práci a také častější poruchy soustředění.

Výuka předmětu Práce na počítači je na základě těchto vzdělávacích specifik významně upravena. Neprobíhá tak jako na běžných školách lineární metodou, ale blíží se spíše cyklické metodě učení. Jednotlivé bloky se opakují stále dokola v přibližně dvou- až tříměsíčních cyklech. V rámci těchto opakujících se cyklů je postupně přidáváno další učivo.

Ukázka učebního plánu viz příloha 1

Vyučovací hodina předmětu Práce na počítači

Každou vyučovací hodinu je žádoucí směřovat ke konkrétnímu cíli, který musí být jasně a opakovaně vysvětlen. Zde je potřeba cíl prakticky ukázat na konkrétních příkladech. Zadání práce pouze ústně, bez konkrétních příkladů, je v těchto příkladech značně neefektivní. Každý z žáků má pak po celou dobu vyučovací hodiny ukázku hotové práce při sobě. Cílem hodiny je například opsání a úprava textu, vypracování tabulky, pořízení a úprava digitální fotografie, zpracování jednoduché prezentace s použitím informací z internetu.

Žáci s lehkým a středním mentálním postižením nejsou, dle osobních zkušeností autora, schopni delší samostatné a soustředěné práce s počítačem. Proto je často v hodinách využíváno střídání různých forem práce a technik. Mezi samotnou práci na počítači je často zařazováno třeba stříhání a lepení nebo dokreslování vytištěných částí práce, doplňování částí textů na interaktivní tabuli, počítání matematických příkladů, úprava třídní nástěnky. Tuto kombinovanou techniku lze s úspěchem provádět i v menších skupinách, nejčastěji dvou- až tříčlenných. I tak je třeba v těchto případech žákům pomoci s rozdělením práce ve skupině a porozuměním jejich konkrétního dílčího úkolu.

Na základě své praxe autor příliš nedoporučuje u této cílové skupiny zadávání prací, jejichž realizace časově přesahuje více vyučovacích hodin. Osobně preferuje ukončení a hodnocení práce v každé vyučovací hodině. Hotovou práci si každý žák ke konci vyučovací hodiny vytiskne a uloží do pořadačů, kde také dostane hodnocení. Práce je hodnocena vždy známkou s přihlédnutím ke specifickým možnostem jednotlivce. Velice důležitou součástí je u této cílové skupiny žáků průběžné hodnocení a kontrola v průběhu práce, která je nutná pro udržení pozornosti a motivace k práci.

Samostatnou a důležitou kapitolou je práce s internetem. Správné porozumění a zhodnocení získané informace je pro žáky, vzhledem k jejich kognitivním a intelektovým předpokladům, velice problematické. Tito žáci jsou jako specifická sociální skupina často prostřednictvím internetu a mobilních telefonů terčem reklamních, marketinkových, ale i podvodných útoků. Jejich naivita a značná důvěřivost vychází ze snížených intelektových a percepčních schopností. Proto oblasti práce s informacemi je třeba věnovat značnou pozornost. Žáci se v  hodinách učí postupně vyhledávat odpovědi na jednotlivé otázky z konkrétních oblastí lidské činnosti. Témata otázek jsou vždy zvolena tak, aby časově a obsahově doplňovala učivo jiných vyučovacích předmětů. Konkrétně tedy například lidské tělo, objevování vesmíru, národní parky ČR, historie města a další. Získané informace si žáci vypisují do připravených doplňovaček a pracovních listů, což je jednoznačně vhodné preferovat před prostým kopírováním, které většinou nevyžaduje porozumění dané informace.

Ukázka pracovního listu viz příloha 2

Výuka práce na počítači vyžaduje především trpělivost a individuální přístup ke každému žáku s ohledem na jeho možnosti a specifika. I přes nesporný fakt, že většina absolventů oboru vzdělání praktická škola dvouletá nebude přímo ve svém budoucím zaměstnání pracovat s počítačem, patří ovládání počítače a jiných informačních a komunikačních prostředků k základním lidským dovednostem. Správné ovládání počítače a také orientace ve světě internetu a informací pomáhá k jejich úspěšné socializaci ve společnosti.

Charakteristika školy, kde autor článku vyučuje předmět Práce na počítači

Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola v Kolíně vznikla v roce 1991 a jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Od roku 1997 má škola právní subjektivitu a sdružuje střední školu, mateřskou školu a školní jídelnu. Škola naplňuje dva obory vzdělávání. Oba obory jsou dvouleté a mají z části obdobné zaměření. Liší se zejména náročností, která vychází ze studijních předpokladů žáků. Obor Pečovatelské služby (75-41-E/01) je učen pro žáky ze ZŠ, ZŠ praktických a těm, kteří neuspěli na jiné SŠ. Obor Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) naplňují převážně žáci ze ZŠ praktických, speciálních. I přes toto rozdělení je v každém ročníku vždy jen jedna třída a výuka probíhá v mnoha předmětech společně.

Na škole se ve školním roce 2015/2016 vzdělává v obou ročnících celkem 32 žáků, z toho 24 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Převážně jsou to žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, ale i poruchou autistického spektra a žáci s více vadami. Značnou část tvoří také žáci se sociálním znevýhodněním, ať již z nefunkčních rodin nebo s nařízenou ústavní výchovou. Průběh vyučovacího procesu vyžaduje od všech vyučujících individuální přístup k žákům a neobejde se bez přítomnosti jednoho nebo více asistentů pedagoga.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf30 kBPracovní list - Můj počítač
pdf31 kBUčební plán
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek