Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Doporučení k zabezpečení jednotného postupu...

Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy

Informativní příspěvek
Autor MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo ve spolupráci s klíčovými ministerstvy, zástupci zaměstnavatelů a odborových organizací Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, připravujícím se pro potřeby zaměstnavatele. Přílohou doporučení jsou Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilého žáka a Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro zletilého žáka.

Doporučení je určeno žákům středních škol a jejich zákonným zástupcům, studentům vyšších odborných škol, zaměstnavatelům a dále pro informaci ředitelům středních a vyšších odborných škol a odborné veřejnosti.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/doporuceni-k-zabezpeceni-jednotneho-postupu-pri-uzavirani

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1

V Praze dne 6. listopadu 2015

Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, připravujícím se pro potřeby zaměstnavatele

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu žáka nebo studenta a zaměstnavatele týkajícího se motivačního příspěvku (dále jen „doporučení“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v souladu s Novými opatřeními na podporu odborného vzdělávání, která ve svém usnesení ze dne 9. ledna 2013, č. 8 schválila vláda ČR, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem spravedlnosti, Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářskou komorou České republiky doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, připravujícím se pro potřeby zaměstnavatele.

2. Doporučení je určeno žákům středních škol a jejich zákonným zástupcům, studentům vyšších odborných škol, zaměstnavatelům a dále pro informaci ředitelům středních a vyšších odborných škol a odborné veřejnosti.

3. Součástí tohoto doporučení jsou vzory Dohody o poskytnutí motivačního příspěvku (dále jen „Dohody“). Vzor A je určen pro uzavírání smluvního vztahu s žáky staršími 14 let a mladšími 18 let, kteří nenabyli plné svéprávnosti (dále jen „nezletilý žák“). Vzor B je určen pro uzavírání smluvního vztahu s žáky a studenty staršími 18 let, případně pro žáky, kterým byla přiznána plná svéprávnost (dále je „zletilý žák“). Vzory slouží pouze jako doporučení a je třeba při jejich využití respektovat odlišnosti jednotlivých případů a vůli smluvních stran.

4. Vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku respektují i:

a. ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“), kdy nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu,

b. ustanovení § 36 občanského zákoníku, kdy nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není nikdy, bez ohledu na obsah ostatních ustanovení, způsobilý jednat samostatně v těch záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu.

c. ustanovení § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy považuje za nezbytné upozornit na některá rizika a související aspekty při uzavírání smluv (dohod), na jejichž základě se poskytuje motivační příspěvek, resp. finanční příspěvek žákovi nebo studentovi.

V prvé řadě je třeba vyjít z premisy, že:

a. dítě je vždy slabší smluvní stranou; to platí obdobně pro osobu blízkou věku dítěte,

b. je třeba dítěti jako slabší smluvní straně poskytovat vyšší míru ochrany, zejména má-li se zavázat do budoucna,

c. rodiče dítěte a další zúčastněné osoby musí dbát primárně zájmu dítěte (srov. např. Úmluva o právech dítěte), který nelze spatřovat v momentálním finančním prospěchu, ale je třeba jej hodnotit komplexně v souvislostech a s ohledem na budoucí život dítěte,

d. v případě, že by dítě mělo být zavázáno nad obvyklou nebo přiměřenou míru, je třeba souhlasu opatrovnického soudu (podmínky jsou stanoveny v občanském zákoníku - § 898, procesně se postupuje dle zákona o zvláštních řízeních soudních § 466).

S ohledem na uvedené proto poukazujeme především na:

a. to, že závazek žáka, resp. studenta by neměl předcházet závazku poskytovatele příspěvku, tedy povinnosti smluvních stran by měly být alespoň vyvážené od začátku (jde např. o povinnost poskytovatele, resp. zaměstnavatele poskytovat příspěvek až od druhého roku studia, ale žák by byl zavázán od prvního ročníku),

b. to, že výše příspěvku by měla být uvedena přímo v těle smlouvy a, pokud je uvedena v příloze, pak je třeba trvat na tom, že i příloha bude měněna po vzájemné dohodě, a nikoli jednostranně,

c. to, že žák by se neměl zavazovat k dalším aktivitám, povinnostem, které jdou nad rámec hlavního účelu dohody, tedy řádné dokončení vzdělávání v oboru a získání schopností a vlastností pro výkon budoucího povolání, je třeba respektovat např. další aktivity žáka ve volném čase, které ho rozvíjí a připravují nejen na budoucí povolání, ale na plnohodnotný život v občanské společnosti,

d. to, že povinnosti žáka by neměly být navázány na další instituty např. trestního práva nebo správního práva, které s účelem dohody nesouvisí a jejichž využité ve smlouvě by mohlo žáka dehonestovat nebo zasahovat do jeho důstojnosti,

e. to, že v případě, že bude ujednána povinnost žáka za určitých okolností vrátit poskytnutý příspěvek, lze považovat za přiměřené a možné požadovat vrátit toliko to, co bylo skutečně a výlučně poskytnuto žákovi, tedy, co žák skutečně obdržel; těžko lze akceptovat povinnost dítěte podílet se též na blíže nespecifikovaných nákladech poskytovatele (budoucího zaměstnavatel) na přípravu žáka, neboť primárně jde připravujícího se na budoucí povolání srov. např. čl. 33 Listiny základních práv a svobod),

f. to, že případně sjednaná povinnost žáka setrvat v zaměstnání u poskytovatele po určitou dobu, musí být přiměřená a rozhodně nemůže jít o přísnější požadavek, než který je obvykle kladen na plně svéprávné (dospělé) zaměstnance při uzavírání konkurenční doložky (srov. § 310 zákoníku práce), nebo závazků vyplývajících z dohody o zvýšení kvalifikace (srov. § 234 zákoníku práce),

g. to, že při uzavírání smlouvy musí být zohledněna případná změna okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, když při podstatné změně okolností nelze spravedlivě na smlouvě trvat,

h. to, že je třeba zohlednit běh času, dlouhodobost závazku a omezení žáka při budoucím výběru zaměstnavatele nebo při budoucím způsobu obživy (např. podnikání), srov. čl. 26 Listiny základních práv a svobod.

Čl. 2
Motivační příspěvek

1. Motivační příspěvek je finanční podpora žáka střední školy nebo studenta vyšší odborné školy za účelem úspěšného ukončení vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání na uvedené škole v řádném termínu, zpravidla i za účelem motivace k dosahování nadprůměrných výsledků ve vzdělávání.

2. Motivační příspěvek může být poskytován formou finančního příspěvku, který může být určen i na hrazení konkrétních nákladů žáka či na pořízení konkrétních věcí. Jako například příspěvek na školní stravování, ubytování ve školských ubytovacích zařízeních či jiných zařízeních, jízdné v prostředcích hromadné dopravy, pořízení osobních ochranných prostředků apod. V případě, že je motivační příspěvek určen na pořízení konkrétních nákladů či věcí, je vhodné toto konkretizovat v samotné dohodě.

3. Výše motivačního příspěvku bude odpovídat dohodě poskytovatele a žáka a její konkrétní výše bude vždy uvedena v dohodě mezi nimi, včetně doby jeho poskytování. Doba poskytování příspěvku by neměla překročit pravidelnou dobu vzdělávání žáka v daném oboru. Výše může být v dohodě stanovena pevnou měsíční částkou nebo i například procentem, ale vždy tak, aby byla výše jednoznačně určena.

4. Poskytování motivačního příspěvku lze za podmínek uvedených v § 24 a souvisejících zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odečíst od základu daně.

Čl. 3
Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku

1. Dohodu o motivačním příspěvku mohou uzavírat žáci střední školy nebo studenti vyšší odborné školy a zaměstnavatelé.

2. Dohoda se zpravidla uzavírá z následujících důvodů:

a. Poskytovatel (budoucí zaměstnavatel) má zájem poskytnout motivační příspěvek příjemci (žáku nebo studentovi) za účelem motivace k úspěšnému ukončení vzdělávání zvoleného oboru vzdělání na dané škole v řádném termínu a příjemce prohlašuje, že jeho zájem je řádné ukončení studia.

b. Poskytovatel má zájem získat příjemce do pracovního poměru a příjemce prohlášením projeví zájem úspěšně ukončit vzdělávání a současně má zájem u poskytovatele po ukončení vzdělávání pracovat.

c. Smluvní strany chtějí svůj zájem vyjádřit právně závaznou formou.

3. U nezletilého příjemce vzory především reflektují skutečnost, že jde o osoby nemající plnou svéprávnost. Z toho důvodu by nepřiměřené zavazování nezletilého mohlo vyvolat neplatnost dohody. Vzor tedy zohledňuje výše uvedené, umožňuje uzavírat pouze dohodu o poskytnutí motivačního příspěvku bez jakýchkoliv závazků, které by negativně ovlivnily budoucnost příjemce. (Vzor A Dohody o poskytnutí motivačního příspěvku).

4. Poskytovatel se v dohodě zavazuje po dobu vzdělávání příjemce, příjemci každý měsíc poskytovat motivační příspěvek v konkrétní finanční výši (viz článek 2) za předem dohodnutých podmínek.

5. Motivační příspěvek se doporučuje vyplácet mimo období hlavních školních prázdnin, pokud se poskytovatel s příjemcem nedohodne na jiných podmínkách.

6. Dohodnuté podmínky by měly motivovat příjemce k úspěšnému ukončení vzdělávání. Podmínkami, na kterých se poskytovatel s příjemcem dohodne, mohou být například:

a. nulová neomluvená absence v teoretickém a praktickém vyučování,

b. studijní průměr z teoretického a praktického vyučování do konkrétní výše ……… včetně, a to za každé pololetí.

c. hodnocení z odborných předmětů s hodnocením do …………., a to za každé pololetí.

d. hodnocení chování stupněm 1,

e. ……….. (např. výchovná opatření).

7. Poskytovatel stanoví měsíční výši motivačního příspěvku včetně data a způsobu jeho vyplácení. Pokud poskytovatel poskytuje motivační příspěvek na pořízení konkrétních věcí, uvede tuto skutečnost v Dohodě, včetně uvedení finanční náročnosti a za jakých podmínek bude tento příspěvek vyplácen.

8. Povinností smluvních stran je navzájem se informovat o skutečnostech rozhodných pro poskytování motivačního příspěvku, a to bezodkladně. Příjemce dále předloží poskytovateli doklad o plnění dohodnutých podmínek, zpravidla vysvědčení za každé pololetí v době předem dohodnuté.

9. Dohoda se uzavírá na dobu určitou. V případě, že je součástí dohody i smlouva o smlouvě budoucí pracovní, doporučujeme uzavřít dohodu na dobu přesahující samotné vzdělávání tak, aby i nadále platil závazek plynoucí ze smlouvy o smlouvě budoucí pracovní.

10. Poskytovatel může jednostranně vypovědět Dohodu, poruší-li příjemce některou z podmínek pro poskytnutí motivačního příspěvku; jedná se o ustanovení, které nemusí být v dohodě obsaženo, tedy záleží na vzájemné dohodě. Nedohodnou-li se účastníci dohody jinak a jedná-li se o dohodu se zletilým, je poskytovatel oprávněn žádat vrácení poskytnutého motivačního příspěvku. Doporučujeme omezit maximální možnou výši, kterou může poskytovatel v takovém případě požadovat. Nejvhodnější se jeví částka odpovídající motivačnímu příspěvku za poslední 3 měsíce, event. v případě poskytnutí jednorázového příspěvku odpovídající poměrné části. Dohoda zaniká v okamžiku doručení výpovědi.

11. Příjemce může vypovědět Dohodu bez udání důvodů. Dohoda zaniká v okamžiku doručení výpovědi druhé straně. Dohodnou-li se tak účastníci dohody a jedná-li se o dohodu se zletilým, je poskytovatel oprávněn žádat vrácení poskytnutého motivačního příspěvku.

12. V případě, že se příjemce rozhodne v průběhu vzdělávání změnit obor vzdělávání nebo školu a příjemce má i nadále zájem ho podporovat, doporučuje se uzavřít písemný dodatek k této Dohodě. Písemný dodatek doporučujeme uzavřít i v případě právního nástupnictví (např. slučování škol, zánik škol apod.)

13. Jedná-li se o dohodu se zletilým, která obsahuje závazek k uzavření pracovní smlouvy po ukončení vzdělávání, doporučujeme v dohodě výslovně upravit postup pro případ, že příjemce byl přijat ke studiu například na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Čl. 4
Smlouva o smlouvě budoucí pracovní

1. Součástí Dohody uzavírané se zletilým, může být Smlouva o smlouvě budoucí pracovní. (Vzor B Dohody o poskytnutí motivačního příspěvku).

2. U příjemců nezletilých lze uvažovat také o uzavření Dohody, jejíž součástí je i Smlouva o smlouvě budoucí pracovní. Upozorňujeme, že platnost takovéhoto závazku nezletilého by mohla být podmíněna souhlasem soudu. Zejména se bude jednat o případy, kdy součástí smlouvy o smlouvě budoucí pracovní jsou např. konkurenční doložky či povinnost příjemce vrátit motivační příspěvek ve výši, která přesahuje finanční možnosti příjemce motivačního příspěvku.

3. V ustanoveních Smlouvy o smlouvě budoucí pracovní se poskytovatel zavazuje uzavřít pracovní smlouvu, která musí vždy obsahovat ujednání o:

– druhu práce,

– místě výkonu práce a

– dni nástupu do práce.

Obsahuje-li dohoda smlouvu o smlouvě budoucí pracovní, nelze tyto náležitosti pominout.

4. Příjemce se v Dohodě zaváže informovat poskytovatele do sjednané doby o úspěšném ukončení vzdělávání. V případě, že dle sjednaných podmínek uvedených ve Smlouvě o smlouvě budoucí pracovní neuzavře příjemce pracovní smlouvu, je povinen vrátit motivační příspěvek poskytovateli do sjednané doby od obdržení písemné výzvy k vrácení motivačního příspěvku; strany se mohou dohodnout i jinak.

5. Závazek uzavřít pracovní smlouvu založený touto smlouvou o budoucí pracovní smlouvě zanikne, pokud se podmínky a okolnosti, z nichž smluvní strany vychází v době uzavírání této smlouvy, změní natolik, že uzavření pracovní smlouvy nebude možné spravedlivě požadovat.

Poskytovatel nebo příjemce může dohodu, jejíž součástí je Smlouva o smlouvě budoucí pracovní, vypovědět obdobně dle článku 3.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Toto doporučení není právně závazné a je vydáváno jako příklad dobré praxe při uzavírání dohod o poskytování motivačních příspěvků mezi žáky středních škol, studenty vyšších odborných škol a jejich potencionálními zaměstnavateli.

Připojené vzory mají pouze informativní charakter a vždy je třeba je přizpůsobit individuálním situacím. Jelikož se jedná o právní jednání, lze doporučit i konzultaci právníka.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Příloha:

  • Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilé žáky
  • Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro zletilé žáky a studenty
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám