Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Kvalitnější výuka zavedením atestací pro...

Ikona informativni

Kvalitnější výuka zavedením atestací pro učitele?

Autor: Jolana Ronková
Anotace: Článek hovoří o důležitosti dlouhodobého sebevzdělávání učitelů, současném stavu, nedostatcích systému vzdělávání na základní škole a dává je do souvislosti s chystaným zavedením systému atestací na zvýšení prestiže učitelského povolání. Bude výuka kvalitnější? K čemu bude dobrý systém atestací, když není dostatečně efektivní a postrádá význam pro naplnění své podstaty?
Klíčová slova: gramotnost, edukace, vzdělávání, akreditace, prestiž

Kvalita edukace je v současné době v centru zájmu mnoha odborníků české i světové veřejnosti. Podle zveřejněných mezinárodních hodnocení výsledků vzdělávání (IEA[1] - PISA[2], PIRLS[3], NCES[4], IES[5], OECD[6]) a výroční zprávy České školní inspekce 2009/2010 se úroveň vzdělanosti[7] českých žáků neustále propadá. Toto zjištění alarmuje odborníky k novým výzkumům a analýzám současného stavu poznání. Je třeba totiž stále hledat nové způsoby, jak tento propad zastavit a jak lépe a efektivněji vzdělávat. Jako učitelka na základní škole vím, že žáci bojují s velkými nedostatky, které se projevují v edukaci každodenní školní praxe téměř ve všech předmětech. Jedná se o nedostatky nejen v porozumění textu, kdy žáci často nevnímají, o čem čtou, ale i nedokáží pochopit jednoduchou instrukci, vypsat si známé informace ze slovní úlohy, bez potíží odpovědět na otázky k přečtenému textu a mnoho dalšího. Vinu ale nelze spatřovat jen v učiteli. Ten je totiž i přes veškerou svou snahu v začarovaném kruhu systému školství naší republiky. Faktorů, které tyto nedostatky ovlivňují, je mnoho. Je obtížné po učitelích požadovat inovativní způsob vyučování, když oni samotní takovou výukou neprošli. Neexistuje národní strategie ani aktuální institucionální podpora na úrovni primární školy, která by systematicky vedla pedagogy, kteří již v oboru působí a kteří inovativní edukaci v rámci univerzitní přípravy neabsolvovali. K takovému vzdělávání není centralizovaný tlak a pedagogové si tak vybírají témata pro sebevzdělávání spíše intuitivně, nestrukturovaně, podle vlastních pedagogických potřeb, cítění slabých stránek a ještě v případě, jedná-li se o aktivního sebe-evaluujícího učitele. O existenci podpůrných vzdělávacích produktů nebo o inovativních metodách se pedagogičtí pracovníci účastnící se přímé edukace dozvídají náhodně, podle doporučení kolegů, někdy z vlastního průzkumu edukační reality. Pedagogové jsou bezradní a mají málo informací.

Úlohy na bázi zjišťování úrovně gramotností[8] běžné v úspěšných zemích (TIMMS[9], PISA, PIRLS) mnozí učitelé nikdy neviděli a neměli šanci se s nimi nikde seznámit. K pochopení podstaty inovativní výuky ani nestačí pouhé setkání se s novými metodami výuky, ale je třeba je aktivně prožívat v dlouhodobém vzdělávacím programu. Kvalitní programy pro dlouhodobé vzdělávání pedagogů zaměřené na podstatu změny v dosavadním pojetí výuky již probíhají pod vedením odborníků z neziskových organizací např. RWCT nebo Začít spolu. Učitelé, kteří se o nich spíše náhodně dozvídají, o ně mají velký zájem. Bohužel mnoho pedagogů, ale i jejich ředitelů, bojuje s nedostatkem finančních prostředků a nemůže si dovolit na kurzy vynakládat tolik. Tato podpora učitelů by měla být zajišťována efektivně a tak, aby bylo učitelům umožněno účastnit se na svém sebevzdělávání ve všech potřebných oblastech v rámci svého zaměstnání zcela zdarma. Současná situace učitele nutí financovat si další vzdělávání z vlastních už tak tenkých rodinných rozpočtů.

Chybná je představa, že sám systém atestací navrhovaný ministrem školství Petrem Fialou[10] bez dostatečných investic do možností sebevzdělávání dokáže zajistit zkvalitnění práce učitelů. Nastavení met samo o sobě nepomůže, ve skutečnosti se jedná spíš o další překážky, které budou učitelskou obec ještě více pobuřovat. Budeme mít kvalitnější učitele? S takovýmto přístupem se tak nikdy nestane. Učitelé se nutně potřebují kvalitně vzdělávat stejně jako jejich žáci. Budou to pořád stejní lidé s pořád stejně špatným zázemím. Od učitelů se žádá maximální výkon, jsou často kritizováni za konzervativní styl výuky, za zhoršující se výsledky žáků, snižující se úroveň znalostí a dovedností, ale zároveň se jim nedostává lepší podpory k jejich sebevzdělávání. Jde tedy o jakýsi začarovaný kruh, a jestli si brzy neuvědomíme, že ztrácíme spolu se vzdělaností i kvalitu našeho života, spláčeme nad výdělkem.[1] The International Association for the Evaluation of Educational Achievement

[2] Programme for International Student Assessment

[3] Progress in Reading Literacy Study

[4] National Center for Educational Statistics

[5] Institute of Education Sciences

[6] Organisation for Economic Co-operation and Development

[7] Vzdělanost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro kvalitní život v různých individuálních i sociálních kontextech.

[8] Čtenářské, matematické, přírodovědné

[10] http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2012/39/karierni-rad-by-mel-zvysit-prestiz-ucitelskeho-povolani-a-ocenit-dobre-ucitele/

Citace a použitá literatura:
[1] - ŠEDIVÁ, O. Karierní řád by měl zvýšit prestiž učitelského povolání a ocenit dobré učitele.. 2012. [cit. 2013-3-24]. Dostupný z WWW: [http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2012/3...].  
[2] - KRAMPLOVÁ, I. Zakroužkuj, vyber, zdůvodni. Hodnocení úloh PISA 2009.. Praha : ÚIV, 2011.  
[3] - KOŠŤÁLOVÁ, H. et al. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. 2010. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/getattachment/e3f10306-d59d-45...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 05. 2013
Zobrazeno: 4137krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RONKOVÁ, Jolana. Kvalitnější výuka zavedením atestací pro učitele?. Metodický portál: Články [online]. 27. 05. 2013, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/17341/KVALITNEJSI-VYUKA-ZAVEDENIM-ATESTACI-PRO-UCITELE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 27. 05. 2013 09:41
Příspěvek je užitečným pohledem na realitu dalšího vzdělávání pedagogů ve světle jejich současné pracovní zátěže a připravovaného systému atestací.
1.Autor: Petr KoubekVloženo: 27. 05. 2013 13:45

Děkuji za příspěvek. S prvními dvěma odstavci nemám problém, jsou přesné a ve své úspornosti se mi líbí natolik, že bych je podepsal.

Potíž je v tom, že třetí odstavec textu hodnotí připravovaný kariérní systém. Aniž by jej kdo viděl, abych tak řekl. Ono se o KS hodně mluví, ale faktické výstupy projektu (IPn OP VK Kariérní systém) zatím skutečně nikdo/skoro nikdo neviděl. To je po roce a půl fungování dost problém. Proto pan ministr vyměnil hlavního manažera projektu a od té doby se věci přeci jen mění.

Není to tedy  problém paní kolegyně, která naopak velmi přesně vnímá to, že učiteli chybí vedení k reflektivitě, k rozvoji didaktických znalostí obsahu, kompetenci komplexních kurikulárních činností, vč. umožnění žákům tvůrčím způsobem využít učební látku, zahrnutí příležitostí ke spolupráci, hodnocení a sebehodnocení žáků do vyučování, k tvořivosti... Ano, chybí toho hodně a autorka správně soudí, že KS může pomoci nebo naopak škodit. Proto se vede celonárodní diskuse (ke Strategii vzdělávání 2020) a věříme, že příslib pana dr. Trundy, nového hlavního manažera projektu, že již za několik týdnů představí první výsledky, platí. To je nadějné pro nás všechny, jimž nejsou osud a kompetence (systémová podpora jejich utváření a rozvíjení) učitelů lhostejné.

2.Autor: Jaroslav MatějkaVloženo: 27. 05. 2013 18:39


Článekj se dotýká velmi závažného problému. Vychází ale myslím z mylného tvrzení, že k dalšímu vzdělávání učitelů  "není centralizovaný tlak " a učitelé tak nejsou systematicky vedeni k modernizace své práce. Z hlediska tohoto okamžiku je to možná dost pravda, ale co celá reforma, školení k rvp (povinná, hromadná, jednotná), tvorba švp, portál rvp.cz - který by měl reformu prosazovat, školení z evropských peněz, hromadná povinná tvorba "dumek". Přece to není tak, že učitelé, kteří neprošli právě nejsoučasnějším VŠ vzděláním si jen cosi pamatují ze svého dávno VŠ studia. Ale možná to vše byla jen administrativní akce, do škol se běžně prosadily prezentace nebo pracovní listy, ale nezměnila se podstata výuky. Nebo se změnila podstata výuky - k horšímu?

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.