Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Realizace malého projektu – „Společně plánovat...

Realizace malého projektu – „Společně plánovat a utvářet městskou zeleň“

Praktický příspěvek
zkušenost
Ve školním roce 2010–2011 byl naplánován a zrealizován projekt „Společně plánovat městskou zeleň“ ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem s Umweltzentrem Dresden a Hochschule fűr Technik und Wirtschaft Dresden. Myšlenkou projektu bylo, aby si studenti obou vysokých škol zkusili navrhnout a osázet veřejný prostor v „Zahrádkářském parku Hansastraße“ v Drážďanech, který je volně přístupný pro veřejnost. Tento projekt navazoval na budoucí rozvoj města Drážďany, který počítá se zpřístupněním zahrádkářských kolonií veřejnosti pro krátkodobou rekreaci. Projekt byl koncipovaný tak, aby jeho výstup měl kromě naučného charakteru i praktické uplatnění.

Cíl výuky

Cílem tohoto výukového projektu bylo seznámit studenty s odborníky z Magistrátu zemského hlavního města Drážďan, Úřadu městské zeleně a odpadového hospodářství Hlavního zemského města Drážďan a Svazu přátel zahrádek města Drážďan, zrealizovat návrhy studentů navazující na rozsáhlé úpravy „Zahrádkářského parku Hansastraße“, navázání kontaktů českých a německých studentů a profesní komunikace mezi vysokými školami a mezi instituty České republiky a Spolkové republiky Německo.

Úvod

V současnosti začíná být velice aktuální problematika financování výuky, která probíhá nad rámce školních osnov. Objevují se také nové možnosti získávání peněz z fondů Evropské unie. Relativně dobře dostupné jsou finance z Fondu malých projektů (FMP) typu „ZIEL 3“. Tyto programy jsou zaměřené na posilování meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ. Z těchto programů nejsou většinou vyžadovány výstupy formou výzkumných zpráv a vědeckých výsledků. Důležitá je především medializace a publicita projektů. Jsou to finance, na které může dosáhnout kromě vysoké také střední škola. Ve školním roce 2010–2011 byl naplánován a zrealizován projekt „Společně plánovat městskou zeleň“. Nápad na projekt vznikl v Umweltzentru Dresden (Centrum životního prostředí), které oslovilo Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem a Hochschule fűr Technik und Wirtschaft Dresden.

Projektu se účastnili studenti navazujícího magisterského studia ekologických oborů v rámci předmětu zaměřeného na krajinné a parkové úpravy. Studenti obou vysokých škol si zkusili navrhnout a osázet veřejný prostor v „Zahrádkářském parku Hansastraße“ v Drážďanech, která jsou volně přístupná pro veřejnost. Tento projekt navazoval na budoucí rozvoj konceptu města Drážďany, který počítá se zpřístupněním zahrádkářských kolonií veřejnosti pro krátkodobou rekreaci.

Projekt byl koncipovaný tak, aby jeho výstup měl kromě naučného charakteru i praktické uplatnění. V rámci tohoto projektu studenti přišli do kontaktu s několika instituty a odborníky z Magistrátu zemského hlavního města Drážďan, Úřadu městské zeleně a odpadového hospodářství Hlavního zemského města Drážďan a Svazu přátel zahrádek města Drážďan.

Ze společných jednání pedagogů a zastupitelů uvedených organizací vyplynuly dva hlavní cíle podávaného projektu:

  1.  Společně zrealizovat návrhy studentů navazující na rozsáhlé úpravy „Zahrádkářského parku Hansastraße“;
  2.  Navázání kontaktů českých a německých studentů, profesní a kulturní komunikace mezi vysokými školami a mezi instituty České republiky a Spolkové republiky Německo

Při sestavování a realizaci projektu bylo nutné se těchto cílů držet. Práce na projektu se skládala ze dvou částí, a to přípravné a praktické. Každá z těchto částí vyžadovala určitou preciznost a úsilí. Časová náročnost a první vstupní náklady jsou vždy u projektů tohoto charakteru problematické, ale nelze se jim vyhnout. Zadání projektu bylo stanoveno tak, aby výsledek byl hmatatelný, přínosný pro studenty i veřejnost.

Příprava projektu

Pro zajištění úspěšného přijetí projektu předcházela řada setkání a vyjednávání podmínek o financování rozpočtu projektu včetně plnění základních administrativních příprav. Pro získání dotace od ERDF bylo nutné dodržet základní podmínky stanovených pro programy „Cíl 3“ (Řezáčová, 2011).

1. Volba hlavního koordinátora projektu – Partneři projektu si zvolí hlavního vedoucího partnera, který bude zodpovědný za implementaci celého projektu včetně těch částí, které budou realizovat i ostatní partneři.

Poznámka autora: V tomto případě hlavním odpovědným institutem, který měl zaštítit celý projekt, bylo Umweltzentrum Dresden. Tato organizace byla zodpovědná za splnění obsahu projektu.  

2. Kritéria přeshraniční spolupráce – Musela být splněna minimálně dvě z těchto čtyř kritérií: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné spolufinancování a společný personál.

Poznámka autora: Ve všech fázích projektu museli být přítomni vždy předem stanovení účastníci od pedagogů, studentů až po zastupitele dalších organizací. Každé setkání je nutné dokladovat protokolem o jednání a prezenční listinou.

3. Dopad na území programu - Projekt musel mít významný a pozitivní dopad na dané dotační území a musel přispět k trvalému rozvoji společného pohraničí.

Poznámka autora: V tomto případě to byla provedená realizace sadové úpravy v zahrádkářské kolonii.

4. Vhodnost žadatele – Příjemce dotace musí být vhodným žadatelem v rámci daného programu. Obecně musí být český žadatel veřejnoprávní právnická osoba nebo právnická osoba ovládaná veřejnoprávními právnickými osobami, které nebyly založeny za účelem zisku.

Poznámka autora: V našem případě se jednalo o neziskovou organizaci Umweltzentrum Dresden.

Před podáním projektu bylo nutné také uzavřít kooperační smlouvu mezi účastníky projektu.

Realizace projektu

Realizace celého projektu probíhala v souladu s cíli a požadavky příslušného programu a do samotné realizace již byli zapojeni studenti. Do projektu byli zapojeni studenti, kteří měli odpovídající zaměření (viz výše), ale podobných aktivit se dosud neúčastnili. V této fázi bylo nutné dodržet základní didaktické zásady, a to především: zásada uvědomělosti a aktivity, komplexního rozvoje žáka, spojení teorie s praxí, přiměřenosti, individuálního přístupu, emocionálnosti, názornosti, soustavnosti, zpětné vazby.

Studenti obou univerzit byli před zahájením projektu detailně seznámeni s prostředím, ve kterém bude projekt realizován. Zároveň byla provedena odborná prohlídka realizační částí budoucího parku. V přípravné části prací, která probíhala na prvním jednodenním setkání, studenti museli zhodnotit stav zájmové plochy, zdravotní stav stávajících dřevin, zamyslet se nad celkovou koncepcí prostoru s návazností na okolí tak, aby byl celý prostor vzájemně dotvořen a propojen, a na základě zjištěných skutečností vytipovat vhodné rostliny pro výsadbu.

Zájmová plocha měla být určena k rekreaci a zároveň k naučným účelům. Bylo nutné dodržet kompoziční a estetické principy. Z technického hlediska bylo nutné dodržet jednoduchost údržby plochy, odvod srážkové vody, optické oddělení plochy od místních zahrádek, zpřístupnění plochy nezpevněnou cestičkou v rámci technických možností a realizovatelnosti projektu.

Během dalšího dvoudenního setkání byly studentům vysvětleny základní principy navrhování projektů a estetiky. Studenti se pak dále snažili rozvržení a prostoru jednoduchým, estetickým a funkčním způsobem. Pracovali samostatně ve skupinách. Každá skupina předložila tři návrhy na rozdělení prostoru a rozmístění budoucích záhonů. Návrhy všech skupin o rozmístění a rozdělení prostoru byly představeny pedagogickým a odborným pracovníkům. Společně byly vybrány tři varianty. Tyto varianty byly dále zpracovány v barvách, s výškou rostlinného materiálu a dle časového plánu doby kvetení jednotlivých druhů. Po celkové stránce se ve vybrané variantě prolnuly myšlenky a nápady českých i německých studentů.

V dubnu 2011 byly varianty předloženy všem zúčastněným stranám – Umweltzentrum Dresden, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – Landschafts und Freiraumentwicklung, Úřad městské zeleně a odpadového hospodářství – Hlavní zemské město Drážďany, Svaz Přátel zahrádek města Drážďan a Univerzita J. E. Purkyně. Schůzka se uskutečnila v Drážďanech a byla vybrána varianta ke konečné realizaci. Toto setkání bylo jednodenní a studenti představili svůj návrh na realizaci plochy. Vítězný návrh počítal s realizací dvou záhonů.

První záhon byl koncipován pro odpočinek, což byla jedna z podmínek zadání od svazu zahrádkářů. Záhon byl obdélníkového tvaru a podél vedla cestička s odpočívadlem z drobného štěrku a v ní byla umístěna lavička pod vysazenou hrušní tak, aby okolní drobné keře opticky vytvářely intimní zákoutí. Při volbě barvy květů rostlin byla dána přednost harmonii a byly využity dvě barvy mulče pro podtržení barev květů rostlin.

Druhý záhon byl koncipován s cílem zdůraznit význam stávajících hrušní. Bylo nutné provést drobnou terénní modelaci. Na nízký násyp (pahorek) byla vysazena hrušeň, aby na první pohled zaujala. Celý záhon byl doplněn kvetoucími druhy trvalek tak, aby po celou dobu vegetace některá z nich kvetla. Barvy květů trvalek byly na rozdíl od prvního záhonu kontrastní.

Po výběru vítězného projektu proběhly přípravné práce pro jeho realizaci. Němečtí studenti vyměřili plochy záhonů, čeští studenti objednali a připravili rostliny určené k výsadbě podle schváleného seznamu. Samotná realizace výsadby proběhla v květnu. Sadové úpravy byly slavnostně předány při příležitosti 100leté existence městského Svazu přátel zahrádek města Drážďan. Za přítomnosti všech zúčastněných stran, regionální televize a novinářů bylo řečeno, že projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie a splnil očekávané výsledky. Medializací projektu a jeho vyhodnocením proběhla i jedna ze základních podmínek financování projektu.

Závěr

Tento projekt byl vyhodnocen velmi kladně ze strany vedení obou škol ve smyslu, že kromě dobrého nápadu s užitečným a funkčním výstupem byla promyšlena i metodika komunikace se žáky dvou různých národností, a to i po didaktické stránce. Projekt se, díky zadání a účasti vysokých německých úřadů, jevil jako relativně náročný po pedagogické, organizační a komunikační stránce. Studenti prováděli kreativní činnost, realizovali a obhajovali vlastní návrhy, setkali se s odlišnou mentalitou německých studentů a museli komunikovat v německém jazyce. Přínosné pro studenty bylo i seznámení s administrativní činností při projektování a formování městské zeleně.

Nadšení a dobrá vůle pedagogů, elán a velká snaha studentů se prosadit přinesla velice dobré výsledky. Své dílo si pak čeští studenti mohli znovu prohlédnout a pochlubit se s ním i dalším českým studentům na podzim 2011, kdy byl zorganizován jednodenní vzdělávací seminář programu ERASMUS.

Reflexe

Stejně jako na všech projektech i zde se objevovali drobné nedostatky. Například špatná komunikace mezi studenty, časové průtahy některých prací a další drobnosti. Studenti se celkově však k projektu vyjádřili kladně. Nicméně toto jsou  problémy, které se objevují u projektů s praktickým výstupem, a to i přes perfektní organizaci. Celý projekt byl organizačně a časově náročnější, ale jeho praktický výsledek byl přínosem nejen pro studenty, ale také pro návštěvníky „Zahrádkářského parku Hansastraße“ v Drážďanech. Podobné projekty menšího rozsahu mohou být zrealizovány i na úrovni středních škol.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek