Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Možnosti a povinnosti absolventů ve vztahu...

Ikona teoreticky

Možnosti a povinnosti absolventů ve vztahu k úřadu práce

Ikona odbornost
Autor: Božena Rokytová
Anotace: Projekt se věnuje tématu zaměstnávání žáků, studentů a absolventů škol. V životě mladých lidí hraje toto téma významnou roli. V posledních letech často hovoříme o finanční gramotnosti, s níž úzce souvisí znalosti z oblasti pracovně právních vztahů.
Aktuálnost tohoto tématu nespadá pouze do období studia a po jeho ukončení, hlavním významem znalosti dané problematiky je zjednodušit vstup do pracovního procesu a dobrou orientaci v problematice během dalšího profesního života.
Téma příspěvku:Člověk a svět práce
Klíčová slova: Absolvent-občan, Práva absolventa-občana, Povinnosti absolventa-občana, Zprostředkování zaměstnání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Na základě dat uvedených dle statistických zjištění úřadu práce evidovala tato instituce k prvnímu čtvrtletí roku 2011 cca 23 500 nezaměstnaných absolventů. Vzhledem ke skutečnosti, že SŠ a SOU v roce 2010 ukončilo 106 000 absolventů, je toto číslo alarmující.

Současná ekonomická situace i současná státní politika zaměstnanosti vytváří malé podmínky v uplatnění absolventů na trhu práce. Cílem tohoto vzdělávacího projektu je seznámit absolventy s povinnostmi vůči úřadu práce. Povinnostmi úřadu práce vůči absolventům – občanům. Poskytnout informace nároku absolventa na poskytnutí zvýšené péče, jejímž úkolem je vytvoření podmínek pro snažší zprostředkování zaměstnání a zařazení nezaměstnaného absolventa do pracovního procesu.


1          Jaké jsou podmínky zařazení absolventa do evidence uchazečů o zaměstnání

1.1       Jaké jsou povinnosti absolventa-občana k úřadu práce

1.2       Jaké jsou povinnosti úřadu práce

1.3       Jaká jsou práva absolventa-občana

1.4       Co to znamená, jedná-li se o poskytování zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání

1.5       Nárok absolventa na podporu

1,6       Změny v roce 2012

1.7       Použité výrazy


1  Jaké jsou podmínky zařazení absolventa do evidence uchazečů o zaměstnání

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je možné po ukončení řádného studia na SOU, SŠ nebo VŠ. Nemůže se tedy jednat o studenta soustavně se připravujícího na budoucí povolání. Zařazení do evidence uchazečů se provede v den podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Písemná žádost může být podána až po skončení ochranné lhůty (u absolventů SOU nebo SŠ po dvou měsících po ukončení studia, u absolventů VŠ po jednom měsíci od ukončení studia). Podá-li absolvent písemnou žádost o zprostředkování do tří pracovních dnů od skončení ochranné doby, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání od prvního dne následujícího po ochranné době.

Zákon o zaměstnanosti uvádí, že uchazečem o zaměstnání může být pouze fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území České republiky a není osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Obsah žádosti uchazeče o zaměstnání uvádí především identifikační údaje uchazeče a souhlas s jejich zpracováním, údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci v oboru, znalostech, dovednostech, zájmech vztahujících se k zaměstnávání, údaje o zdravotním stavu a další data udávající omezení uchazeče vykonávat určitou profesi (práci).

1.1       Jaké jsou povinnosti absolventa-občana k úřadu práce

Doložit skutečnosti zakládající oprávnění pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

 • Doložením dokladu o ukončení studia.
 • Doložením ukončení pracovního poměru.
 • Pracovní smlouvou na dobu určitou nebo výpovědí z pracovního poměru, dále doloží „Potvrzení o zaměstnání“, tzv. zápočtový list obsahující průměrnou výši mzdy za předcházejících 12 měsíců s uvedením délky vyloučených dob.

Poz.: Přesné vymezení náležitostí potvrzení o zaměstnání upravuje § 60 odst.2 Zp.

Nelze –li skutečnosti zakládající oprávnění získat, lze je nahradit čestným prohlášením.

Mezi další povinnosti patří:

 • Dodržovat termíny a pravidelně docházet na ÚP.
 • Oznámit veškeré rozhodné skutečnosti související se zaměstnáváním ve lhůtě osmi kalendářních dnů, a to osobně nebo provedením písemného oznámení.
 • Osobně vyvíjet snahu vedoucí k získání zaměstnání.

1.2       Jaké jsou povinnosti úřadu práce

Poskytnout uchazeči poučení o právech a povinnostech, o poskytování součinnosti potřebné při zprostředkování zaměstnání.

Poučení o povinnostech uchazeče řídit se pokyny ÚP.

Zařadit osobu do databáze uchazeče o zaměstnání, pokud splňuje podmínky pro zařazení.

Nesplňuje-li osoba podmínky pro zařazení, je povinnost ÚP vydat o této skutečnosti rozhodnutí ve správním řízení, proti němuž je přípustné (může být podáno) odvolání.

1.3       Jaká jsou práva absolventa – občana

Uchazeč o zaměstnání má právo:

 • na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech,
 • na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek,
 • na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje,
 • na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením.

Za vhodné zaměstnání je považováno takové zaměstnání:

a)      zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
b)      jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
c)      jen je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce,
d)      odpovídající zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

Pro uchazeče, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které splňuje podmínky stanovené v písm. a), b) a d) nebo splňuje podmínky stanovené v písm. a), c) a d), a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby.

Mezi další práva patří:

Nezdržuje-li se v místě svého trvalého bydliště, má právo požádat příslušný úřad, do jehož působnosti absolvent spadá na základě identifikace trvalého bydliště, o zprostředkování s ÚP, v jehož správním obvodu se z vážných důvodů trvale zdržuje. Např. trvalé bydliště u rodičů, po ukončení studia se zdržuje u přítelkyně.

Nedohodnou-li se úřady mezi sebou a nevyhoví-li žadateli, Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) určí úřad práce, který bude vykonávat další práva a povinnosti plynoucí ze zákona a zprostředkovávat zaměstnání.

Změní-li uchazeč o zaměstnání trvalé bydliště a provede-li toto oznámení ve lhůtě osmi dnů na ÚP, u kterého byl veden, tento převede veškerou agendu uchazeče o zaměstnání na příslušný ÚP dle nového bydliště.

1.4       Co to znamená, jedná-li se o poskytování zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání

Zvýšená péče o zprostředkování zaměstnání je věnována především uchazečům o zaměstnání do 20 let věku, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují.

Pro takovéto uchazeče vypracovává ÚP individuální plány, obsahující především stanovení postupu při hledání zaměstnání, časový harmonogram a další opatření vedoucí ke zvýšení možností uplatnění na trhu práce.

Zvýšená péče je také věnována absolventům na základě programu Individuální plán přípravy absolventa. Účelem plánu je vést absolventy ke zdokonalení teoretické a praktické přípravy pro budoucího zaměstnavatele. Plány jsou tvořeny ÚP ve spolupráci se zaměstnavateli nebo rekvalifikačními středisky. Uchazeč-účastník plnící individuální plán pobírá úhradu mzdy od ÚP. Cílem programu je rychlé a bezproblémové zapojení mladého uchazeče do pracovního procesu.

Další formou péče o absolventa je poskytnutí příspěvku na zapracování. Jedná se o poskytnutí finanční částky zaměstnavateli, který přijme do pracovního poměru absolventa a provede jeho zapracování. Částka na zapracování se poskytuje na základě smlouvy mezi zaměstnavatelem a ÚP, může činit nejvýše polovinu minimální mzdy, tedy 4.000,- Kč po dobu 3 měsíců. Celkem tedy částka činí max. 12 000,- Kč.

ÚP se zaměstnavateli spolupracuje při zřizování společensky účelných pracovních míst. Ke zřízení takového místa dochází písemnou smlouvou – dohodou mezi ÚP a zaměstnavatelem. Náklady na zřízení pracovního místa jsou hrazeny ze zdrojů MPSV nebo ÚP z účelově určených prostředků (§ 5 zákona č. 435/2004 Sb.). Na jedno takové místo lze poskytnout jeden druh nenávratné dotace nebo různé druhy návratných dotací vedle sebe. Nejvyšší částka dotace, kterou může získat tímto způsobem, činí 80 000 Kč.

Jedná se o dotace:

 • Návratná finanční výpomoc.
 • Dotace na úhradu úroků z úvěru.
 • Dotace na úhradu mezd a jejich náhrad.
 • Jiná účelově určená dotace.

1.5       Nárok absolventa na podporu

Nárok na peněžitou podporu uchazeče o zaměstnání vzniká pouze v případě, že uchazeč o zaměstnání odpracoval v předchozích 36 měsících 270 pracovních dnů. Z toho plyne, že většina absolventů na peněžitou podporu v nezaměstnanosti nemá nárok.

Absolvent – uchazeč o zaměstnání má nárok na podporu při rekvalifikaci, které se absolvent účastní a která je zabezpečována ÚP. O podpoře při rekvalifikaci rozhodne ÚP správním řízením. Podpora je poskytována po celou dobu rekvalifikace.

Zařazení uchazeče do rekvalifikačního programu je na základě písemné dohody uchazeče a ÚP. Dohoda bývá zpravidla podmíněna příslibem pracovního místa, tedy uplatněním uchazeče na trhu práce. ÚP hradí za účastníka rekvalifikace náklady na rekvalifikaci, dále provádí úhradu prokázaných nutných nákladů souvisejících s rekvalifikací.

Rekvalifikační programy jsou určovány ÚP na základě potřeby místního trhu práce.

1.6       Změny v roce 2012

Zlepšení čeká na studenty denního studia. Od příštího roku zřejmě získají nárok na výplatu podpor v nezaměstnanosti. Podmínkou bude, že předtím pracovali a z jejich mzdy bylo odváděno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tímto krokem má přijít k odstranění nerovného stavu, kdy studenti sice platí příspěvky státu podobně jako jiní zaměstnanci, ale po ztrátě práce nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na úhradu rekvalifikace. Pokud jsou navíc starší 26 let, musí si také sami hradit zdravotní pojištění.

Veřejná služba – nově budou muset uchazeči o zaměstnání konat veřejnou službu, pokud jim úřad takovou práci nabídne, a to za podmínek, že uchazeč je evidován na úřadu práce déle než dva měsíce. Veřejná služba může být nařízena v rozsahu až 20 hodin týdně. Odmítne-li uchazeč veřejnou službu vykonávat, bude vyřazen z evidence. Cílem je zejména udržovat u nezaměstnaných pracovní návyky a sociální kontakty, čímž zvýší i svou uplatnitelnost na trhu práce.

Veřejnou službou se rozumí např. pomoc obci, zejména při „zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty veřejných prostranství či pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče“.

Zdravotní stav a kvalifikace byly dosud hodnotícím kritériem pro nabízenou práci. Od roku 2012 má právě druhá z podmínek – kvalifikace – odpadnout. Nově tedy mohou úřady práce nabídnout zaměstnání pouze na základě zdravotního stavu.

1.7       Použité výrazy

Agenda – spis, listiny a zjištění vedená k osobě uchazeče o zaměstnání.
Dotace – finanční podpora z veřejných zdrojů.
Evidence uchazečů o zaměstnání – databáze – seznam osob přihlášených a vedených ÚP.
Identifikace – přesné rozlišení.
Rekvalifikace – získávání nových zkušeností a vědomostí, nové odborné způsobilosti.
Rozhodné skutečnosti – skutečnosti – činy, věci, chování mající význam, vliv na stávající situaci.
Rozhodnutí ve správním řízení – Rozhodnutí na základě dodržení zákona provedené správním orgánem (ÚP).
Součinnost – spolupráce.
Správní obvod – území spadající pod správu určeného orgánu – úřadu.
Účelově určené prostředky – finance (peníze) určené pouze k danému účelu.
Uchazeč o zaměstnání – nezaměstnaný – osoba, jež hledá práci a není zařazena mezi osoby, za které hradí pojistné stát, a je evidována na ÚP.
Zprostředkování – zajištění sehnání.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 12. 2011
Zobrazeno: 12221krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ROKYTOVÁ, Božena. Možnosti a povinnosti absolventů ve vztahu k úřadu práce. Metodický portál: Články [online]. 06. 12. 2011, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/14379/MOZNOSTI-A-POVINNOSTI-ABSOLVENTU-VE-VZTAHU-K-URADU-PRACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 12. 2011 08:36
Dobře odborně zpracované, použitelné nejen pro absolventy škol.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.