Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Povinnosti a možnosti žáků, studentů a absolventů...

Ikona teoreticky

Povinnosti a možnosti žáků, studentů a absolventů k institucím zdravotních pojišťoven

Ikona odbornost
Autor: Božena Rokytová
Anotace: Vzdělávací projekt má za úkol seznámit žáky, studenty a absolventy škol (dále jen student, popřípadě absolvent) s jejich povinnostmi a možnostmi ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám (dále jen ZP), veřejnoprávním organizacím vykonávajícím činnost státní správy.
Jedná se o specifikaci povinností v době studia, po jeho ukončení a nástin povinností v období dalšího života.
Pro snadnější pochopení je projekt doplněn příklady.
Jednotlivé povinnosti jsou upřesněny odkazy na § upravující povinnosti dle platné právní normy.
Téma příspěvku:Člověk a svět práce
Klíčová slova: zdravotní pojištění
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Dotazníkovým šetřením bylo mezi studenty zjišťováno právní povědomí o povinnostech žáků, studentů a absolventů týkajících se povinností ve vztahu ke ZP v době studia a po jeho skončení. Znalost povinností dle současných právních norem činila pouze 32 %. Na základě zjištěných skutečností vznikl vzdělávací projekt, jehož úkolem je seznámit studenty a absolventy s jejich povinnostmi a možnostmi. Projekt umožňující snadnou orientaci v dané problematice.

1  Povinnosti,  popřípadě možnosti žáků, studentů či absolventů škol ve vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně

Za děti, studenty, zdravotně hendikepované občany, uchazeče o zaměstnání a matky na mateřské či rodičovské dovolené hradí zdravotní pojistné stát.

Pokud občan nepatří ani do některé kategorie výše uvedených osob, je povinen si hradit pojistné sám, nebo je za něj odváděno zaměstnavatelem z odměny za vykonanou práci na základě PS nebo DPČ.

Studentem se pro účely zdravotního pojištění rozumí občan trvale se připravující na budoucí povolání do dovršení věku 26 let.

Zdravotní pojišťovny nejsou státními organizacemi. Ze zdravotního pojištění provádějí především úhrady zdravotních pomůcek, léků a léčebných přípravků, úhrady péče lékařům a úhrady chodu zdravotnických zařízení, které čerpají všichni občané. Je tedy třeba, aby za každého občana bylo odvedeno alespoň minimální stanovené pojistné.

1.1  Které jsou povinnosti studenta či absolventa

Jsem-li studentem, musím doložit „Potvrzení o studiu“ a to při nástupu ke studiu. Potvrzení vystaví příslušná škola, na které se uskutečňuje studium. Potvrzení se dokládá pouze při započetí studia a platí do doby ukončení studia v rámci jedné školy. Přechází-li žák na jinou školu, je povinen doložit potvrzení nové. Změní-li se některé skutečnosti, je každý pojištěnec povinen provést oznámení změny zdravotní pojišťovně (dále jen ZP) do osmi kalendářních dnů.

1.2  Co dělat při předčasném ukončení studia

Při předčasném ukončení studia je student povinen nahlásit tuto skutečnost ZP a sám si hradit alespoň minimální pojistné do doby než:

  • nastoupí k novému studiu,
  • nastoupí do zaměstnání,
  • zaeviduje se jako uchazeč o zaměstnání na příslušném ÚP,
  • nastoupí na mateřskou dovolenou,
  • nastoupí k výkonu vojenské služby.

Minimální pojistné činí pro rok 2011 částku 1 670 Kč za měsíc.

1.3  Které jsou povinnosti studenta, dovrší-li 26 let věku

Při dovršení 26 let věku, kdy zůstává dále studentem, je povinen nahlásit tuto skutečnost ZP a hradit (platit) minimální pojistné, které je v případě pokračování ve studiu zvýhodněno a činí pro rok 2011 částku 1 080 Kč za každý měsíc po celou dobu studia.

1.4  Jak je tomu při řádném ukončení studia na střední škole a středním odborném učilišti

Při řádném ukončení studia na SOU a SŠ se na absolventa studia vztahuje tzv. ochranná doba dvou měsíců. Počítá se od prvního dne následujícího měsíce, kdy došlo k ukončení studia složením závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky. Pokud tedy absolvent nenastoupí do zaměstnání, hradí za něj po tuto dobu zdravotní pojištění stát. Nestane-li se zaměstnancem, není na mateřské dovolené, neplní-li službu v obranných silách, nezačne podnikat nebo se nezaeviduje na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání ani po uplynutí dvouměsíční ochranné doby, je povinen tuto skutečnost nahlásit do osmi dnů příslušné ZP a hradit si sám minimální pojistné bez ohledu na skutečnost, že je osobou bez příjmu. Samostatná platba pojistného platí pro pojištěnce do doby, než se stane zaměstnancem, nastoupí na mateřskou či rodičovskou dovolenou, nastoupí vojenskou službu, začne podnikat nebo se přihlásí jako uchazeč o zaměstnání na ÚP. Začne-li uchazeč podnikat, přestává platit pojistné jako osoba bez příjmů a začíná provádět úhrady jako OSVČ. Minimální pojistné pro rok 2011 bylo stanoveno ve výši 1 670 Kč.

 Příklad výpočtu ochranné doby po skončení studia na SOU či SŠ:

Student složil maturitní zkoušku 15. května. První den následujícího měsíce je 1. červen. Dva měsíce od 1. června uplynou do 31. července. Od 1. srpna přestává být student-absolvent osobou, za kterou platí zdravotní pojištění stát.

1.5  Jak je tomu při řádném ukončení studia na vysoké škole

Při řádném ukončení studia na VŠ bez ohledu na formu ukončeného studia, tedy bez ohledu na to, zda se jednalo o studijní program bakalářského, magisterského či doktorandského typu, se na absolventa ukončeného studia vztahuje tzv. ochranná doba jednoho měsíce. Počítá se od prvního dne následujícího měsíce po řádném ukončení státní bakalářské, magisterské či rigorózní zkoušky. Po tuto dobu je plátcem zdravotního pojištění za absolventa stát. Nenastoupí-li do konce uplynutí ochranné doby absolvent do zaměstnání, na mateřskou dovolenou, k vojenské službě, nezačne-li podnikat nebo neprovede přihlášení na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, je povinen tuto skutečnost nahlásit do osmi dnů příslušné ZP a hradit sám minimální pojistné bez ohledu na skutečnost, že je osobou bez příjmů. Samostatná platba pojistného platí pro pojištěnce (absolventa) do doby, než se stane zaměstnancem, nastoupí na mateřskou či rodičovskou dovolenou, nastoupí vojenskou službu, začne podnikat nebo se přihlásí jako uchazeč o zaměstnání na ÚP. Začne-li uchazeč podnikat, přestává platit pojistné jako osoba bez příjmů a začíná provádět úhrady jako OSVČ. Minimální pojistné pro rok 2011 bylo stanoveno ve výši 1 670 Kč.

Příklad výpočtu ochranné doby po skončení studia na VŠ:

Student složil státní závěrečnou zkoušku 8. května. První den následujícího měsíce je 1. červen. Doba jednoho měsíce od 1. června uplyne do 31. června. Od 1. července přestává být student-absolvent osobou, za kterou platí zdravotní pojištění stát.

1.6  Povinnosti absolventa-osoby samostatně výdělečně činné

Povinnosti absolventa, který po ukončení studia začne podnikat a stává se OSVČ. Tato osoba je povinna provést do osmi dnů registraci u příslušné ZP. V prvním roce podnikání hradí tzv. zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši pojistného (1 670 Kč). Po ukončení zdaňovacího období je vypočítáno povinné pojistné z částky čistého zisku a absolvent tak jako každá OSVČ provede úhradu rozdílu vypočítaného pojistného a odvedených záloh. Pro následující zdaňovací období se vypočítají zálohy dle skutečných příjmů stávajícího roku. Nedosáhne-li vypočítaná částka stanoveného minimálního odvodu, je povinným odvodem minimální základ, a to i pro následující rok ve formě měsíčních záloh.  

1.7  Jak je tomu, podniká-li student

U podnikajícího studenta-OSVČ je studium vedeno jako hlavní povolání. Podnikání je klasifikováno jako vedlejší činnost. Za podnikajícího studenta platí minimální pojistné stát. Student-OSVČ uhradí pouze částku vypočítanou z čistého zisku na základě podaného přehledu za zdaňovací období, který je povinen podat do 8 dnů od podání daňového přiznání nebo do 8 dnů, kdy mělo být daňové přiznání podáno.

V prvním roce podnikání není povinnost platby záloh na zdravotní pojištění, úhrada zdravotního pojištění se provede až po skončení zdaňovacího období a to výpočtem ze skutečného čistého zisku. V následujícím roce hradí OSVČ zálohy vypočítané z vyměřovacího základu předešlého roku.

Příklad:

Student připravující se soustavně na budoucí povolání zároveň podniká. Podnikání započal v červenci roku 2010 (tedy v roce 2010 podnikal šest měsíců). V roce 2010 nebyl povinen platit zálohy na zdravotní pojištění. 30. 3. 2011 podal daňové přiznání, v němž uvádí základ daně 30 000 Kč, a následně podal přehled o příjmech a výdajích, z něhož vyplývá stejný vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, tedy 30 000 Kč.

Výpočet pro úhradu zdravotního pojištění:

½ vyměřovacího základu × koeficient (0,135) = výše pojistného za zdaňovací období

30 000 Kč / 2 = 15 000 Kč (1/2 vyměřovacího základu) × 0,135 (koeficient) = 2 025 (zdravotní pojištění za rok 2010). 

[30 000 /2 x 0,135 = 2 025]

Výpočet záloh na zdravotní pojištění pro následující období roku 2011:

½ vyměřovacího základu × koeficient (0,135) = výše pojistného za zdaňovací období / počet měsíců, ve kterých byla v předešlém roce prováděna podnikatelská činnost = záloha na zdravotní pojištění pro následující období.

30 000 Kč / 2 = 15 000 Kč (1/2 vyměřovacího základu) × 0,135 (koeficient) = 2 025 (zdravotní pojištění za rok 2010 / 6 (doba podnikání v předešlém roce) = 338 Kč (záloha na zdravotní pojištění pro rok 2011). 

[30 000 /2 x 0,135 = 2 025 / 6 = 338]

Zdravotní pojištění za rok 2010 uhradí student ve výši 2 025 Kč do 8. dubna 2011.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2011 ve výši 338 Kč začne student hradit od měsíce dubna, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce.

1.8  Použité výrazy

Absolvent – student, který ukončil studium.

Koeficient – výraz pro číselné označení stanovené k výpočtu (např. číslo pro stanovení výpočtu v %).

Minimální pojistné – nejnižší možná částka odvodu.

Ochranná doba – doba, kdy osoba již není studentem a stále za ni platí zdravotní pojištění stát.

Osoba bez příjmu – nezaměstnaný, který není evidován na ÚP, není na mateřské či rodičovské dovolené, nevykonává vojenskou službu a nepatří do skupiny osob, za které odvádí zdravotní pojištění stát.

Přehled o příjmech a výdajích – formulář k provedení zúčtování plateb na zdravotní pojištění.

Příslušná zdravotní pojišťovna – ZP, kde je osoba registrována.

Registrace – přihlášení, evidence.

Student – pro účely ZP bývá specifikován jako nezaopatřené dítě trvale se připravující na budoucí povolání.

Úhrada, platba – částka odvedená v penězích.

Záloha – pravidelná měsíční platba nebo platba hrazená předem na určité období.

Zdaňovací období – pro účely zdrav

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 22. 11. 2011
Zobrazeno: 16000krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ROKYTOVÁ, Božena. Povinnosti a možnosti žáků, studentů a absolventů k institucím zdravotních pojišťoven. Metodický portál: Články [online]. 22. 11. 2011, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/14371/POVINNOSTI-A-MOZNOSTI-ZAKU-STUDENTU-A-ABSOLVENTU-K-INSTITUCIM-ZDRAVOTNICH-POJISTOVEN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 22. 11. 2011 14:08
Článek je dobře zpracován, obsahuje všechny podstatné informace. Bylo by dobré jej aktualizovat pro rok 2012.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.