Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a s...

Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Petr Vokáč
Škola nebo školské zařízení jako subjekt vykonávající činnost podle zákona č. 561/2004 Sb. musí evidovat úrazy dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech nebo při poskytování školských služeb. Autor se v článku věnuje případům, na něž se vztahuje vyhláška č. 57/2010 Sb. Dozvíte se nejen to, na které případy se vyhláška vztahuje, komu se podává hlášení o úrazu, jak vést knihu úrazů a kdy se vyhotovuje záznam o úrazu.

1 Úvod

Důležitou součástí činnosti škol a školských zařízení je zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.

Právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení se povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví ukládá v § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ani sebedůkladnější plnění této povinnosti však není zárukou, že ve školách a školských zařízeních nebude docházet k úrazům. Vedle nezbytné (a bohužel formálně i věcně zastaralé) právní úpravy odpovědnosti za škodu (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) je pro tyto případy v právním řádu upravena také zvláštní povinnost právnických osob vykonávajících činnost školy a školského zařízení evidovat úrazy dětí, žáků a studentů.

Evidenci úrazů upravuje na základě § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.

Česká školní inspekce podle statistik, jež zpracovává, obdržela za období od 1. září 2009 do 31. března 2010 celkem 18 026 záznamů o úrazu – k podrobnostem srov. dokument Zpráva o úrazovosti dětí a studentů na stránkách www.csicr.cz v sekci Dokumenty → Tematické zprávy. Ve školním roce 2009/2010 přitom bylo ve školském rejstříku celkem přibližně 11 000 škol a 13 500 školských zařízení – statistiky jsou k dispozici na stránkách www.uiv.cz.

V průměru tedy připadl na jednu školu nebo školské zařízení ve školním roce 2009/2010 přibližně jeden záznam o úrazu. Průměrný počet záznamů, s nimiž se v praxi setká ředitel školy a školského zařízení, je nepochybně vyšší, neboť pod jedním „ředitelstvím“ zpravidla bývá soustředěna činnost několika škol a školských zařízení. Evidence úrazů se navíc neomezuje na zpracování záznamů, které se vedou jen o závažnějších případech, ale týká se veškerých úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.

Počet případů, v nichž byla vyhláška č. 64/2005 Sb. použita, samozřejmě nic nevypovídá o jejím skutečném praktickém významu. Posuzovat důležitost evidence úrazů například pro snižování úrazovosti však překračuje předmět tohoto příspěvku, kterým je především výklad platného práva.

2 Případy, na něž se vyhláška vztahuje

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení vede dvojí evidenci úrazů:

  • jako zaměstnavatel je povinna vést evidenci úrazů zaměstnanců podle § 105 odst. 2 až 4 zákona č. 262/2006 Sb. postupem stanoveným v novém nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu;
  • jako subjekt vykonávající činnost podle zákona č. 561/2004 Sb. musí evidovat úrazy dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech nebo při poskytování školských služeb (§ 29 odst. 3).

Vyhláška č. 64/2005 Sb. je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydána k provedení § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., a vztahuje se proto pouze na evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při zákonem uvedených činnostech.

Výkladové potíže může působit formulace „úraz, k němuž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech“:

V případě středních škol se vzděláváním rozumí jak teoretické, tak praktické vyučování (§ 65 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.) bez ohledu na to, zda se praktické vyučování uskutečňuje ve škole, školském zařízení nebo na pracovišti fyzické nebo právnické osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání.

Z toho vedle povinnosti právnické osoby vykonávající činnost školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků také na pracovištích, kde se uskutečňuje praktické vyučování, plyne povinnost evidovat úrazy, k nimž došlo na těchto pracovištích. To platí i přesto, že fyzické a právnické osoby, na jejichž pracovištích se praktické vyučování uskutečňuje, mají povinnost evidovat úraz žáka uloženu také v § 105 odst. 2 až 4 zákona č. 262/2006 Sb. prostřednictvím § 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Úraz žáka, ke kterému došlo při praktickém vyučování na pracovišti fyzické nebo právnické osoby nebo při činnosti přímo související s vyučováním, bude tudíž evidovat osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo, i právnická osoba vykonávající činnost školy. Nejde ovšem o náhodnou ani samoúčelnou duplicitu. Evidence slouží především subjektům, jež ji vedou, a navíc se zčásti odlišuje množina orgánů a institucí, kterým právnická osoba vykonávající činnost školy a fyzická nebo právnická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňuje, zasílají případný záznam o úrazu.

Ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci se podle § 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. samozřejmě vztahují také na praktické vyučování uskutečňované přímo ve škole, ve středisku praktického vyučování nebo ve školním hospodářství. V těchto případech nebude nutné vést dvojí evidenci, ale uplatní se pouze evidence podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., který je zde speciální úpravou k zákonu č. 262/2006 Sb.

Naopak uskutečňuje-li se praktické vyučování v jiném školském zařízení než ve středisku praktického vyučování nebo školním hospodářství (nejčastěji v zařízení školního stravování), je právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení povinna evidovat úraz podle zákona č. 262/2006 Sb. O praktickém vyučování žáka například ve školní jídelně totiž nelze hovořit jako o poskytování školských služeb žákovi, ale jedná se z hlediska § 65 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o praktické vyučování na pracovišti právnické osoby s oprávněním k činnosti související s daným oborem vzdělání. Podle zákona č. 262/2006 Sb. zde proto bude úraz evidovat právnická osoba vykonávající činnost školní jídelny, zatímco podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. jej zaeviduje právnická osoba vykonávající činnost dané školy.

Školské právní předpisy nestanovují, co se rozumí činnostmi přímo souvisejícími se vzděláváním. Případný výčet činností by beztoho nebyl uzavřený a obsahoval by jen činnosti, o jejichž přímé souvislosti se vzděláváním není pochyb (např. pobyt žáků během přestávek v prostorách k tomu vymezených školním řádem atd.).

Zaevidování úrazu a případné odeslání záznamu o úrazu však není rozhodující pro posouzení úrazu z hlediska odpovědnosti za škodu. Proto lze evidovat i úraz, u něhož není zcela jisté, zda k němu došlo při činnosti v přímé souvislosti se vzděláváním, aniž by tím byly způsobeny pro právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení nepříznivé právní následky.

Uvedená pravidla týkající se praktického vyučování žáků středních škol se obdobně vztahují také na praktickou přípravu studentů vyšších odborných škol.

Samotný pojem „úraz“ školská legislativa nedefinuje a patrně vzhledem k všeobecně vžitému významu tohoto pojmu definice není nutná. Případné analogické použití definice pojmu „pracovní úraz“ v § 380 zákona č. 262/2006 Sb. nelze doporučit. Pracovní úraz, jak jej vymezuje zákon č. 262/2006 Sb., je zjevně užší pojem než úraz podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Pracovním úrazem je například pouze poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli působením zevních vlivů. Naproti tomu ze zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 64/2005 Sb. nevyplývá, že by z evidence bylo vyňato zranění, jež si žák způsobil úmyslně.

Text celého článku naleznete v příloze.


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s. r. o.
z publikace Poradce ředitele – Management školy.


Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám