Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Dějepis ve školních vzdělávacích programech...

Ikona teoreticky

Dějepis ve školních vzdělávacích programech konzervatoří

Ikona odbornost
Autor: PhDr. Maria Bezchlebová
Anotace: Článek upozorňuje na problém začlenění všeobecně vzdělávacího předmětu dějepis do školního kurikula uměleckých oborů vzdělání, zejména těch, které se vyučují v konzervatořích. Nevhodnou integrací by se mohlo stát, že vznikne nesoulad mezi RVP a ŠVP a bude reálně ohroženo naplňování vzdělávacích cílů školního dějepisu, zaměřeného na dějiny moderní doby.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: ŠVP, RVP, učební plán, výchova k demokratickému občanství, školní kurikulum, všeobecně vzdělávací dějepis, dějiny kultury a dějiny umění, předmětová integrace, cílové struktury

Tímto článkem chceme upozornit na jeden z problémů, který vzniká při transformaci rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP) do školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP).

V současné době tvoří konzervatoře své ŠVP, protože RVP pro jejich obory vzdělání – Hudba, Zpěv, Dramatické umění, Tanec – byly schváleny a vydány MŠMT až v poslední vlně vydávání těchto dokumentů, tedy v roce 2010. Nyní se konzervatoře připravují na tvorbu a realizaci školního kurikula dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a uskutečňují první aktivity pro celý pedagogický sbor, aby mohla reforma kurikula probíhat. Pedagogický sbor bývá v tomto specifickém typu středního a vyššího odborného vzdělávání obvykle hodně početný. Během seminářů v konzervatořích, zvláště v Teplicích a Brně, jsme společně poznali, že může vzniknout problém: Co s dějepisem? Dějepis je v RVP zahrnut do kurikulárního rámce Společenskovědní vzdělávání a má charakter propedeutiky pro výchovu k demokratickému občanství. To znamená, že má i rysy politické výchovy, jak ji chápou školské vzdělávací systémy ve vyspělých demokraciích. Tento dějepis preferuje dějiny moderní doby, zvláště 20. století.[1] Jeho obecným cílem je, aby žáci pomocí poznatků o minulosti lépe a hlouběji porozuměli své současnosti a dokázali se v ní správně orientovat a jednat.

V konzervatořích, a často i v jiném typu uměleckých škol, se dějepis v této podobě vlastně dříve nevyučoval, snad protože v učebním plánu byly dějiny kultury, nebo dějiny umění, dějiny hudby a podobné vyučovací předměty. Jejich vzdělávací cíle, včetně cíle obecného, se však téměř úplně míjejí s cílovou strukturou všeobecně vzdělávacího dějepisu, jak je koncipován ve formě obsahového okruhu Člověk v dějinách v RVP. Pokud tedy všeobecně vzdělávací dějepis integrujeme s jiným předmětem typu dějin kultury, umění, …, vlastně jej likvidujeme. Nemůže nijak pomoci občanské nauce (ZSV nebo jinému předmětu, jímž realizujeme výchovu k demokratickému občanství), i když se o to pro dějepis neaprobovaný vyučující do určité míry snaží (dějiny kultury 20. století se totiž vyučují až v posledních ročnících). Můžeme uzavřít – integrace všeobecně vzdělávacího dějepisu s dějinami kultury nebo určitého druhu umění není vhodná.[2]

Zvažovali jsme, jak tento problém řešit. Samozřejmě jsme vycházeli ze situace každé konzervatoře, zejména z personálních možností zajištění kompetentní výuky. Řešení bude dvojí:

  1. Než začneme s výukou výchovy k demokratickému občanství (občanská nauka, ZSV), zavedeme do prvního ročníku všeobecně vzdělávací dějepis, vycházející z obsahového okruhu RVP Člověk v dějinách.
  2. Druhou možností je nezavádět dějepis jako samostatný předmět, ale integrovat jej do výchovy k demokratickému občanství. Takový předmět by se mohl nazývat např. nauka o společnosti a kromě dějepisu by obsahoval učivo sociologického a politologického charakteru včetně učiva o soudobém světě, jak je vymezuje RVP. Kultivaci právního vědomí a filozofickou etiku by mohl převzít např. předmět praktická etika.

Pokud bychom všeobecně vzdělávací dějepis nevhodnou integrací s odbornými předměty dějepisného charakteru v kurikulu eliminovali, hrozí naprosto zjevný nesoulad RVP a ŠVP, což by jistě zjistila kontrola Českou školní inspekcí. Kromě toho bychom ztížili výuku výchovy k demokratickému občanství a naplňování jejích cílových struktur, a v neposlední řadě ohrozili přípravu žáků na společnou část maturitní zkoušky.

Tvorba ŠVP je odpovědná a na pedagogické i odborně předmětové kompetence tvůrců školního kurikula velmi náročná činnost. Věříme, že konzervatoře se s ní dobře vyrovnají, neboť - jak ukazuje dosavadní zkušenost - konzervatoře k tvorbě svého kurikula přistupují velmi uvážlivě a většinou mají dlouholetou zkušenost ve vzdělávání svých žáků.

 


[1] Moderními dějinami označujeme „dlouhé“ 19. století (1789–1914) a „krátké“ 20. století (1914–1989). V odborném školství 19. století jen stručně žákům připomínáme zopakováním jeho hlavních historických procesů: velké občanské revoluce, vznik národních států a nacionalismus, modernizace společnosti, evropská koloniální expanze a soupeření velmocí. Podrobněji se věnujeme 20. století. V konzervatořích z dějepisu vyčleníme dějiny studovaného oboru, neboť se jim věnují velmi podrobně odborné vyučovací předměty.

[2] Na tomto místě připomínáme, že výuka dějin 20. století klade na učitele zvláště vysoké nároky. Mnohá témata v nejnovějších dějinách jsou totiž kontroverzní, nebo alespoň citlivá, a variabilita jejich výkladů žádá sečtělého učitele s hlubším zájmem právě o tuto historickou problematiku.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 18. 03. 2011
Zobrazeno: 4183krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.66665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BEZCHLEBOVÁ, Maria. Dějepis ve školních vzdělávacích programech konzervatoří. Metodický portál: Články [online]. 18. 03. 2011, [cit. 2020-02-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/10791/DEJEPIS-VE-SKOLNICH-VZDELAVACICH-PROGRAMECH-KONZERVATORI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 18. 03. 2011 13:09
Článek přináší zasvěcený pohled na aktuální problém tvorby školních vzdělávacích programů na konzervatořích, který ocení především učitelé společenskovědního vzdělávání.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 18. 03. 2011 13:09
Problematika dějepisného vzdělávání v konzervatořích je poměrně úzce specializovaná a tudíž vyhledávaná omezeným počtem zájemců. Ovšem jedná se o oblast velmi závažnou a zásadní, které je v odborných obecně pedagogických médiích, Metodický portál nevyjímaje, věnován jen nevelký prostor. V souvislosti s tím vítám na stránkách Portálu první "vlaštovku" ve formě zajímavého a záslužného příspěvku od Marii Bezchlebové a doufám ve zdárné pokračování této její aktivity uveřejněním dalších neméně hodnotných článku na příslušné téma.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.