Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání...

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu v České republice

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek pojednává o evropském nástroji ECVET a přípravě pro jeho implementaci v České republice. Je určen pegagogické veřejnosti s cílem informovat a připravovat prostředí pro praktické zavedení nástroje ECVET.
Obr.

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je evropský nástroj k podporování vzájemné důvěry a mobility v odborném vzdělávání a přípravě.

Účelem ECVET je umožnit uznávání výsledků dosažených žáky v jiném prostředí, např. při učení během mobility.

Toho se má docílit používáním společného jazyka a vytvořením vzájemné důvěry mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a kompetentními institucemi v Evropě. V kontextu mezinárodní mobility i mobility uvnitř jednotlivých zemí se ECVET zaměřuje na podporu uznávání výsledků učení, aniž by žákům prodlužoval vzdělávací cesty.

1 Princip ECVET a očekávání spojená s jeho zavedením

Princip fungování vystihuje v materiálech Evropské komise obrázek:

Obr.

ECVET vytvořily členské státy ve spolupráci s Evropskou komisí. Doporučení Evropského parlamentu a Rady bylo schváleno v dubnu 2009.

20. května 2009 bylo za českého předsednictví na konferenci v Praze oficiálně zahájeno jeho postupné zavádění.

S rozvojem ECVET jsou v Evropské unii spojena významná očekávání:

ECVET pro valorizování mobility

ECVET přispívá k tomu, že se uznaná mobilita stane integrovanou součástí vzdělávací cesty jednotlivce. Zaměstnavatelům usnadňuje porozumění kvalifikacím získaným v zahraničí. Zlepšuje také hodnověrnost zkušeností z mezinárodního vzdělávání a odborné přípravy tím, že identifikuje a dokumentuje, čeho žák dosáhl.

ECVET pro celoživotní učení

ECVET podporuje flexibilitu programů a cest k dosažení kvalifikace, tím zlepšuje příležitosti k celoživotnímu učení. Usnadňuje uznávání výsledků učení, kterých mladí lidé nebo dospělí dosáhli v jiném kontextu; tzn. v jiné zemi, instituci či v jiném systému (například v počáteční nebo další odborné přípravě), také však formálními, neformálními nebo informálními způsoby učení.

ECVET pro přitažlivost odborného vzdělávání

Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy mohou tím, že umožňují žákům absolvovat části odborného vzdělávání v zahraničí obohatit vzdělávání, zvýšit přitažlivost vzdělávacích programů a posílit jejich celoevropskou reputaci. Zlepšené možnosti celoživotního učení, které vytváří ECVET, usnadňují spolupráci mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a podniky. To znamená, že ECVET může posilovat spojení mezi vzděláváním a trhem práce.

2 Jak má ECVET fungovat

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility. Jeho uplatnění na určitou kvalifikaci vychází z principů a technických specifikací, které jsou uvedeny ve schváleném doporučení. Systém bude stát na čtyřech pilířích, které lze ve stručnosti popsat asi takto:

a. Jednotky výsledků učení

Jednotka je složka kvalifikace, která je tvořena uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které lze hodnotit a validovat příslušnými body ECVET. Kvalifikace v zásadě sestává z více jednotek a je tvořena celým souborem jednotek. Učící se tak může získat kvalifikaci shromažďováním požadovaných jednotek, které obdržel v různých zemích a v různých kontextech (formálním, případně neformálním a informálním), při současném dodržování vnitrostátních právních předpisů týkajících se shromažďování jednotek a uznávání výsledků učení.

Jednotky, které tvoří kvalifikaci, by měly být:

 • jasně a srozumitelně popsány pomocí odkazu na znalosti, dovednosti a kompetence, které obsahují,
 • vytvořeny a uspořádány koherentně ve vztahu k celkové kvalifikaci,
 • vytvořeny tak, aby umožňovaly samostatně hodnotit a validovat výsledky učení obsažené v jednotce.

Jednotka může být specifická pro jedinou kvalifikaci nebo společná pro více kvalifikací. Očekávaných výsledků učení, které jednotku definují, může být dosaženo kdekoli a jakýmkoli způsobem. Jednotka tedy nesmí být v zásadě zaměňována za složku formálního vzdělávacího programu či odborné přípravy.

Pravidla a postupy pro definování vlastností jednotek výsledků učení a pro kombinování a shromažďování jednotek za účelem získání určité kvalifikace vymezí příslušné instituce a partneři zapojení do odborné přípravy v souladu s celostátními nebo regionálními pravidly. Specifikace jednotky by měly obsahovat:

 • obecný název jednotky,
 • připadá-li v úvahu, obecný název kvalifikace nebo kvalifikací, ke kterým se jednotka vztahuje,
 • odkaz na úroveň dotyčné kvalifikace podle EQF a případně podle vnitrostátního rámce kvalifikací a na kreditové body ECVET, které jsou s touto kvalifikací spojeny,
 • výsledky učení, které jednotka obsahuje,
 • postupy a kritéria pro hodnocení těchto výsledků učení,
 • body ECVET spojené s danou jednotkou,
 • případnou dobu platnosti jednotky.

b. Přenos a shromažďování výsledků učení; partnerství v ECVET

V ECVET jsou jednotky výsledků učení dosažené v určitém prostředí hodnoceny a při úspěšném hodnocení přeneseny do jiného prostředí. V tomto druhém prostředí jsou validovány a uznány příslušnou institucí jako součást požadavků na kvalifikaci, kterou chce daná osoba získat. Jednotky výsledků učení mohou být poté shromažďovány za účelem získání dané kvalifikace v souladu s celostátními či regionálními pravidly. Příslušné instituce a partneři zapojení do odborné přípravy vypracují postupy a pokyny pro hodnocení, validaci, shromažďování a uznávání jednotek výsledků učení.

Přenos kreditů založený na ECVET a uplatněný na výsledky učení dosažené ve formálních vzdělávacích kontextech by měl být usnadněn vytvořením partnerství a sítí, do nichž jsou zapojeny příslušné instituce zmocněné k tomu, aby pro účely přenosu a validace ve svém prostředí udělovaly kvalifikace nebo jednotky nebo dávaly kredit za dosažené výsledky učení.

Cílem vytváření partnerství je:

 • vytvořit obecný rámec pro spolupráci a tvorbu sítí mezi partnery stanovený v memorandu o porozumění, jímž se nastolí prostředí vzájemné důvěry,
 • pomoci partnerům při tvorbě specifických opatření pro přenos kreditů pro učící se.

Memorandum o porozumění by mělo potvrdit, že partneři:

 • uznávají navzájem své postavení příslušných institucí,
 • uznávají navzájem kritéria a postupy zajišťování kvality, hodnocení, validace a uznávání za uspokojivé pro účely přenosu kreditu,
 • souhlasí s podmínkami fungování partnerství, například s cíli, dobou trvání a opatřeními pro přezkum memoranda o porozumění,
 • souhlasí se srovnatelností dotčených kvalifikací pro účely přenosu kreditů za použití referenčních úrovní stanovených EQF,
 • označí další aktéry a příslušné instituce, kteří by se mohli na příslušném procesu podílet, a jejich funkce.

Pro použití ECVET na výsledky učení dosažené v kontextu neformálního a informálního učení nebo mimo rámec memoranda o porozumění by příslušná instituce, která je oprávněna udělovat kvalifikace nebo jednotky nebo dávat kredit, měla stanovit postupy a mechanismy pro identifikaci, validaci a uznávání těchto výsledků učení udělením odpovídajících jednotek a s nimi spojených bodů ECVET.

c. Smlouva o učení a osobní záznam

Za účelem přenosu kreditů, jehož se účastní dva partneři a jeden mobilní učící se, je mezi oběma příslušnými institucemi zapojenými do odborné přípravy a procesu validace a učícím se v rámci memoranda o porozumění uzavřena smlouva o učení. Tato smlouva by měla:

 • rozlišovat mezi příslušnou „domácí“ a „hostitelskou“ institucí,
 • upřesňovat konkrétní podmínky pro období mobility, například totožnost učícího se, dobu trvání mobility, výsledky učení, jichž má být dosaženo, a s nimi spojené body ECVET.

Smlouva o učení by měla stanovit, že dosáhne-li učící se očekávaných výsledků učení a tyto výsledky jsou „hostitelskou“ institucí kladně ohodnoceny, měla by „domácí“ instituce v souladu s pravidly a postupy, které tato příslušná instituce stanoví, tyto výsledky validovat a uznat jako součást požadavků na určitou kvalifikaci.

Přenos mezi partnery se může týkat výsledků učení, jichž bylo dosaženo ve formálním, popřípadě neformálním a informálním kontextu. Přenos kreditu za dosažené výsledky učení má tudíž tři fáze:

 • „hostitelská“ instituce ohodnotí dosažené výsledky učení a učícímu se udělí kredit. Dosažené výsledky učení a odpovídající body ECVET jsou zapsány do „osobního záznamu“ učícího se,
 • „domácí“ instituce validuje kredit jakožto vhodný záznam o výsledcích daného učícího se,
 • „domácí“ instituce poté uzná výsledky učení, jichž bylo dosaženo. Toto uznání je předpokladem k udělení jednotek a odpovídajících bodů ECVET v souladu s pravidly „domácího“ systému.

Validace a uznání příslušnou „domácí“ institucí závisí na úspěšném hodnocení výsledků učení příslušnou „hostitelskou“ institucí v souladu s dojednanými postupy a kritérii pro zajišťování kvality.

d. Body ECVET

Body ECVET poskytují v číselné podobě doplňující informace o kvalifikacích a jednotkách. Tyto body nemají žádnou hodnotu bez vztahu k získaným výsledkům učení vedoucím k určité kvalifikaci, na něž odkazují, a odrážejí dosažení a shromáždění jednotek. K umožnění společného přístupu při používání bodů ECVET slouží konvence, podle níž bude výsledkům učení, jichž má být podle očekávání dosaženo během jednoho roku formálního celodenního odborného vzdělávání a přípravy, přiděleno 60 bodů.

V rámci ECVET se body zpravidla přidělují ve dvou etapách: Nejprve jsou body ECVET přiděleny kvalifikaci jako celku, poté jejím jednotkám. Pro danou kvalifikaci je jedno formální vzdělávací prostředí použito jako referenční a na základě konvence je této kvalifikaci přidělen celkový počet bodů. Z tohoto celkového počtu jsou následně každé jednotce přiděleny body ECVET podle její poměrné váhy v rámci kvalifikace.

V případě kvalifikací, které nemají referenční formální vzdělávací cestu, lze body ECVET přidělit na základě odhadu podle srovnání s jinou kvalifikací, u níž je k dispozici formální referenční prostředí. Za účelem srovnatelnosti kvalifikací by příslušná instituce měla učinit odkaz na rovnocennou úroveň v EQF nebo případně na úroveň ve vnitrostátním rámci kvalifikací nebo na podobnost výsledků učení v blízkém oboru.

Relativní váha jednotky výsledků učení ve vztahu ke kvalifikaci by měla být stanovena podle následujících kritérií nebo jejich kombinace:

 • relativního významu výsledků učení, které tvoří jednotku, pro účast na trhu práce, pro postup na další úrovně kvalifikace nebo pro sociální začlenění,
 • složitosti, rozsahu a objemu výsledků učení v dané jednotce,
 • úsilí, které musel učící se vynaložit, aby získal znalosti, dovednosti a kompetence požadované u dané jednotky.

V bodech ECVET vyjádřená relativní váha kterékoli jednotky, která je společná pro několik kvalifikací, se mezi těmito kvalifikacemi může lišit.

Přidělování bodů ECVET je zpravidla součástí struktury kvalifikací a jednotek. Jsou vytvářeny příslušnými institucemi, které jsou pověřeny vytvářením a udržováním kvalifikací nebo jim byly za tímto účelem uděleny specifické pravomoci. V zemích, které již uplatňují vnitrostátní systém bodů, příslušné instituce stanoví opatření pro přepočet vnitrostátních kreditových bodů na body ECVET.

Úspěšné dosažení kvalifikace nebo jednotky je podnětem k udělení s nimi spojených bodů ECVET, a to nezávisle na skutečné době potřebné k jejich dosažení.

Při přenosu jednotek jsou v souladu s celostátními nebo regionálními pravidly obvykle přeneseny také odpovídající body ECVET tak, aby mohly být zohledněny při uznávání přenesených výsledků učení. Příslušná instituce může sama zvážit, zda mají být body ECVET brány v úvahu, pokud jsou pravidla a metody, jež byly za tímto účelem stanoveny, průhledné a v souladu se zásadami zajišťování kvality.

Další využitelné informace jsou k dispozici v anglickém originálu i v českém překladu na internetových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání, www.nuov.cz, v sekci Vzdělávání a kvalifikace/Kvalifikace a kredity.

3 Stručná historie dosavadního vývoje ECVET

V roce 2007 proběhl ve všech státech Evropské unie konzultační proces k připravenému návrhu doporučení. Česká zpráva zdůraznila určitou opatrnost doporučením postupnosti zavádění v kombinaci s potřebou rozsáhlého mezinárodního ověřování. Zároveň zdůraznila relativně dobré podmínky pro zavádění v souvislosti s tvorbou a s rozvojem Národní soustavy kvalifikací a probíhající reformou kurikula středních škol, jejichž společným jmenovatelem je důraz na výsledky učení.

Na vstupní hodnocení při konzultačním procesu navázal systémový projekt MŠMT Partnerství a kvalita (OP RLZ, červen–srpen 2008). Jedním z témat, na která se zaměřil, byl i ECVET. V rámci projektu byla vytvořena a široce diskutována analýza potřebnosti a užitečnosti ECVET pro odborné vzdělávání v ČR a návrh akcí k podpoře implementace ECVET v ČR.

Doporučení EP a Rady k ECVET bylo oficiálně vyhlášeno za českého předsednictví, 20. května 2009 v Praze. Pražskou mezinárodní konferenci doplnila o několik měsíců později druhá mezinárodní konference, která se zaměřila na technické aspekty nového evropského nástroje.

Příprava na implementaci ECVET probíhá od schválení doporučení v roce 2009 na evropské úrovni i v jednotlivých státech. Aktivity v České republice probíhají vesměs v závislosti na evropském vývoji.

Již v období přípravy ECVET byly – zejména v souvislosti s konzultačním procesem ve státech EU – na národní úrovni hodnoceny podmínky implementace v České republice.

Na základě výzvy Evropské komise se s podporou Programu celoživotního učení realizují od roku 2009 pilotní mezinárodní projekty zaměřené na testování ECVET. Mezi jedenácti schválenými projekty první vlny jsou i dva projekty s českou účastí (NÚOV). Základní informace o těchto projektech jsou, spolu s dalšími příklady aktivit směřujících k vytváření podmínek pro implementaci ECVET, uvedeny v tabulce:

Specifikace podpůrné aktivity

Poznámky k možnosti využití při podpoře implementace ECVET

Lépe poznáváme ECVET, otázky a odpovědi

 

Překlad a zpřístupnění (tisk, internetové stránky www.nuov.cz) publikace připravené Evropskou komisí.

 

Jde o přehledný glosář, který formou otázek a odpovědí popisuje klíčové pojmy Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). Obsahuje celkem 42 otázek a odpovědí souvisejících s ECVET.

Pracovní materiál o rozsahu 56 stran se skládá ze tří částí:

 • Část A obsahuje vysvětlení základních pojmů a postupů.
 • Část B představuje úlohy ECVET a úlohy příslušných institucí.
 • Část C představuje některé příklady a možné přístupy.

Mezinárodní projekt RECOMFOR[1]

Rec

Aktivní zapojení do mezinárodního projektu, v němž spolupracují pedagogové a další odborníci z jedenácti evropských zemí.

Projekt se týká potenciálního přenosu kreditů mezi školami zaměřenými na obchod a ekonomii (v českém prostředí to jsou školy s programy obchodní akademie a ekonomické lyceum). Základní téma projektu spočívá v hodnocení, přenosu, validaci a uznávání předem navrženého souboru jednotek výsledků učení – tzv. společného referenčního profilu, s názvem Pracovník mezinárodního obchodu.

Podpora mezinárodní mobility českých žáků

Zpracování a předložení projektu v Programu celoživotního učení (LLP, LdV), který umožní mezinárodní mobilitu se vztahem k ECVET pro studenty dvou českých středních škol

Do mobilitního projektu LdV je zapojen NÚOV jako příjemce grantu a zprostředkovatelská organizace, dvě české školy jako vysílající organizace a dvě francouzské školy jako hostitelské organizace.

Žádost o projekt podal NÚOV, grant byl přidělen a stáže žáků proběhly. Během první z nich, která se uskutečnila 25. 9.–10. 10. 2010, dva žáci Obchodní akademie a zdravotnické školy Blansko vyjeli do Pontarlier. Druhá stáž pak proběhla 10. 10.–24. 10. 2010. Tři žákyně Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec vyjely na stáž do Cannes. Francouzské školy zajistí studentům umístění ve firmách, které se zabývají mezinárodním obchodem.

Dohodnuto bylo testování přenosu jednotky CU53 Intercultural management and communication.

Mezinárodní projekt CREDCHEM

Cred

Aktivní zapojení do mezinárodního projektu, v němž na řešení úkolů spolupracují pedagogové a další odborníci z pěti evropských zemí.

Druhým pilotním projektem, kterého se Česká republika účastní, je CREDCHEM. Projekt se zabývá možnostmi hodnocení, přenosu, validace a uznání kreditu v oblasti středních škol chemického zaměření. V projektu se klade důraz na mezinárodní spolupráci při tvorbě jednotek výsledků učení vhodných pro přenos. Díky tomu jsou v procesu velmi výrazným způsobem zapojeni učitelé z pěti českých středních škol, kteří na tvorbě jednotek spolupracují.

V roce 2010 byly ustaveny podpůrné evropské struktury, s jejichž činností počítá schválené doporučení. Ustavující konference sítě uživatelů ECVET se uskutečnila v květnu, první fórum Evropské sítě ECVET v červnu. Českou republiku zastupují z pověření MŠMT v obou pracovních skupinách pracovníci NÚOV.

Schválená legislativní forma – doporučení Evropského parlamentu a Rady – zakládá dobrovolnost přijetí a zavedení ECVET v zúčastněných zemích. To je velmi důležité, stejně jako dohoda evropských zemí na tom, že úvodní fází zavádění bude rozsáhlé celoevropské testování, k němuž budou přizvány všechny zainteresované strany.

ECVET se v současné době nachází ve stadiu přípravy na implementaci. Harmonogram prací je Evropskou komisí nastaven tak, aby v roce 2012 byly připraveny podmínky pro postupné zavádění.

Předpokládaný postup realizace naznačuje schéma:

Realizace

4 Další informace týkající se ECVET

Odkazy na základní informační zdroje a další využitelné informace jsou k dispozici na internetových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání, www.nuov.cz, v sekci Vzdělávání a kvalifikace/Kvalifikace a kredity. Informační základna je na adrese: http://www.nuov.cz/evropsky-system-prenosu-kreditu-v-odbornem-vzdelavani. Mimo jiné obsahuje i úplný text Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), (2009/C 155/02) a text českého překladu Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu ECVET, Lépe poznáváme ECVET, Otázky a odpovědi

Informace o pilotních projektech, které se realizují s cílem připravit podmínky pro implementaci ECVET jsou na adrese: http://www.ecvet-projects.eu/.

Informace o projektech s českou účastí jsou na adresách: http://www.nuov.cz/credchem a http://www.nuov.cz/recomfor-1.

O vyžádání informací nad uvedený rámec je možné se pokusit na adresách: miroslav.kadlec@nuov.cz a eva.vejtrubova@nuov.cz.

 


[1] Bližší informace o jednotlivých pilotních projektech se nacházejí na adresách: http://www.ecvet-projects.eu/ , http://www.nuov.cz/credchem a http://www.nuov.cz/recomfor-1

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám