Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Podpora autoevaluace škol v Rakousku

Podpora autoevaluace škol v Rakousku

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Stanislav Michek
Oblast vlastního hodnocení se v posledních letech rozvíjí nejen u nás, ale i v zahraničí. Při cestě za hranice naší země se zastavme v sousedním Rakousku a nahlédněme, jak uvedenou problematiku řeší tam.

Oblast vlastního hodnocení se v posledních letech rozvíjí nejen u nás, ale i v zahraničí. Při cestě za hranice naší země se zastavme v sousedním Rakousku a nahlédněme, jak uvedenou problematiku řeší tam.

V Rakousku školy nemají povinnost provádět autoevaluaci stanovenou zákonem. Nicméně jsou k autoevaluaci a rozvíjení systémů řízení kvality nepřímo pobízeny. Dominantní iniciativu při tom sehrává Federální ministerstvo školství a kultury, které v letech 1999-2003 podporovalo projekt Kvalita ve školách (QIS, Qualität in Schulen) a od roku 2004 podporuje projekt Iniciativa kvality v odborném vzdělávání (QIBB, Qualitätsinitiative Berufsbildung). Čím se projekty zaměřené na podporu rozvoje škol zabývaly, co obsahovaly a jaké měly výsledky, se dozvíte z následujících řádek.

Kvalita ve školách (QIS)

Cílem tohoto projektu bylo zajistit, aby se autoevaluace a rozvoj kvality staly nekončícím procesem. Projekt byl určen všem typům škol (základním i středním, všeobecným i odborným školám). Jednalo se o iniciativu, která měla získat školy pro to, aby si stanovily svůj vlastní program rozvoje a hodnotily svůj vlastní výkon a své poslání.

Co podle rakouských odborníků přinesl žákům, učitelům, rodičům, školám? Pro učitele projekt znamenal, že se soustředili na „hlavní byznys“ školy, získali větší uspokojení z práce, lépe porozuměli škole a žákům a získali širší pohled prostřednictvím výměny zkušeností. Žákům přinesl identifikaci se školou, poradenství při výběru správné školy, nové porozumění hodnocení výkonnosti, více příležitostí účastnit se utváření školních procesů, lepší klima školy. Rodičům žáků přinesl lepší kvalitu vzdělávání a přípravu pro žáky, informovanost a odpovědnost škol. Projekt přispěl k rozvoji (nejen) rakouských škol i prezentací principu, že kvalita ve škole je považována za nikdy nekončící proces, nikoli za vyřešenou hotovou věc, která by se dala převzít od někoho jiného.

Na co kladl důraz a jak podporoval školy? Projekt QIS kladl důraz na tyto klíčové oblasti: vyučování a učení, prostředí školy/třídy, spolupráce s partnery školy a veřejností, řízení školy a profesionalita a další rozvoj učitelů. Při hodnocení těchto oblastí školy získaly jako podporu ve své práci dotazníky pro učitele, žáky a rodiče; popisy dalších metod/nástrojů pro autoevaluaci; pokyny pro provádění autoevalauce; terminologický slovník; školení zprostředkovaná odbornými poradci; sítě spolupracujících organizací a prostředí k výměně zkušeností mezi školami. I když se jednalo o rozsáhlou metodickou podporu škol, přesto tento projekt měl rysy charakteristické pro většinu projektů koordinovaných „shora“. Podpora škol existovala v době řešení projektu, po ukončení projektu internetové diskuse, výměny zkušeností  o provádění autoevaluace i práce školených poradců skončila.

I přes tyto skutečnosti však projekt lze považovat za úspěšný. Ve školách, které  jej realizovaly, byla vedena diskuse nad otázkami: Co rozumíme „vzděláváním“? Co dělá školu „dobrou“ školou? Jsme dobrá škola? Jak to víme? Co děláme pro to, abychom byli dobrou školou? Co děláme pro zlepšení naší školy? Jak poznáváme úspěch?  Vznikala tedy diskuse nad otázkami, které míří k jádru věci.

Před ukončením projektu QIS v roce 2003 se ministerstvo školství rozhodlo zaměřit svoji pozornost na odborné vzdělávání a v následujícím roce zahájilo projekt „Iniciativa kvality v odborném vzdělávání“.

Iniciativa kvality v odborném vzdělávání (QIBB)

Cílem tohoto druhého projektu je sjednotit činnosti odborných škol při zajišťování a dalším zvyšování kvality vyučování a řízení. Čím je tento projekt charakteristický? Projekt na jedné  straně vede odborné školy k uplatňování společných principů řízení kvality, ale zároveň jim nechává prostor pro rozvíjení jejich zvláštností. Od svého počátku v roce 2004 se zaměřuje na poskytovatele odborného vzdělávání pro 6 typů škol: profesní školy, technické školy, obchodní akademie, školy služeb, zemědělské školy a pedagogické školy. Obsahově nachází inspiraci v přístupech uplatňovaných při řízení jakosti v průmyslu. Společným rámcem jsou sítě vytvořené ze všech institucí v odborném vzdělávání (školy, inspektoráty zemských úřadů pro vzdělávání a odborů odborného vzdělávání při ministerstvu školství).

Na co projekt QIBB klade důraz a jak podporuje školy? Klíčové oblasti, které projekt zdůrazňuje, jsou: vyučování a učení, kvalita, ekonomie a společnost, mezinárodní podněty. Tyto oblasti kvality jsou rozpracovány do 17 cílů a 48 podcílů pro odborné vzdělávání. Školy získávají jako podporu při hodnocení jednotlivých oblastí dotazníky a formuláře pro učitele, žáky, rodiče a inspektory; popisy dalších metod/nástrojů pro autoevaluaci; pokyny pro provádění autoevalauce; terminologický slovník; školení; sítě spolupracujících organizací; prostředí k výměně zkušeností mezi školami. K evaluaci činnosti učitelů, vedení škol, inspektorů jsou využívány dotazníky umístěné v robustním informačním systému, který umožňuje shromažďovat informace pro všechny úrovně řízení školství. A tak každý z aktérů odborného vzdělávání průběžně dostává ke své činnosti zpětnou vazbu od ostatních zainteresovaných stran (např. žáků, učitelů, ředitelů, inspektorů).

A co si lze odnést z předchozích řádků? V Rakousku byly vytvořeny a stále se rozvíjejí docela dobře fungující přístupy, které motivují a pomáhají školám v průběžné autoevaluaci a rozvoji kvality škol (označované QIS a QIBB). Klíčovými prvky těchto iniciativ jsou: plán rozvoje školy a autoevaluace s důrazem na vyučování a učení. Avšak v kontrastu s ostatními zeměmi má autoevaluace škol v Rakousku dobrovolný charakter a není školskou legislativou vyžadována a regulována. Rakouští experti uvádějí, že to má mimo jiné také za následek, že úroveň škol je značně různorodá, takže lze narazit na školy velmi kvalitní, rozvíjející poskytované vzdělávání, ale i na ty, které jsou na druhé straně spektra.

Použité zdroje:

DORNMAYR, H..H, LENGER, B., MAYR, T. Country Report Austria In Blings, J., Gessler, M. (Eds.): Quality Development and Quality Assurance with Labour Market Reference for the Vocational Education and Training System in the Metal Sector. Results of the European Leonardo Project QualiVET. Evaluate Europe Handbook Series Volume 3. Bremen : Institut Technik und Bildung, 2007. ISSN 1861-6828.

QIBB [online]. [cit. 2009-09-28] Dostupné z WWW: <http://www.qibb.at/>.

QIS [online]. [cit. 2009-09-25] Dostupné z WWW: <http://www.qis.at/>.

VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1422-8. s. 53-54.

TIMISCHL, W. QIBB QualitätsInitiative BerufsBildung. [online] Die Initiative der österreichischen Berufsbildung für Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität im Schulwesen. Beitrag zur Tagung der Generaldirektor/innen für Berufsbildung im Rahmen der österreichischen EU-Präsidentschaft (27.-28. März 2006). [cit. 2009-09-28] Dostupné z WWW: <http://www.qibb.at/fileadmin/content/qibb/Dokumente/Timischl_2006_QIBB_Broschuere_GD-VET_DE_EN.pdf>.

 


Tento článek byl s laskavým svolením Národního ústavu odborného vzdělávání převzat z bulletinu Na cestě ke kvalitě, roč. 2010, č. 1, str. 16.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám