Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > MOOC a další možnosti pro profesní rozvoj...

Ikona informativni

MOOC a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů

Autor: Vladimíra Pavlicová
Anotace: Učitelé, kteří se zajímají o nové metody a aktivity, které by mohli začlenit do své výuky, mají široké možnosti jak se vzdělávat, a to z pohodlí svého domova (webináře, online kurzy), ve svém regionu nebo i v zahraničí. Dům zahraniční spolupráce, přímo řízená organizace MŠMT, administrující programy Evropské komise a další programy a sítě v oblasti vzdělávání, nabízí učitelům všechny tři výše uvedené možnosti.
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: DZS, DVPP, MOOC, eTwinning, European Schoolnet, Erasmus+

MOOC pro učitele (European Schoolnet Academy)

Masivní otevřené online kurzy (massive open online courses, MOOC) nabízejí již zhruba deset let prestižní univerzity ve světě, ale také další poskytovatelé. Jedná se o online kurzy, které jsou v jeden čas otevřené širokému počtu zájemců. Na tento inovativní koncept zareagovalo sdružení European Schoolnet (síť evropských ministerstev školství a pověřených národních agentur) a spustilo iniciativu European Schoolnet Academy, v rámci níž probíhají MOOC kurzy vytvářené přímo pro učitele, vedoucí pracovníky škol a další zájemce o nové trendy ve vzdělávání. Mezi nejčastější témata kurzů patří oblast matematiky a přírodních věd, začleňování digitálních technologií do výuky a inovativní výukové metody – například na začátku roku 2018 se bude konat kurz zaměřený na online bezpečnost, kurz podporující badatelsky orientované vyučování a kurz pro ICT koordinátory o správě školní ICT infrastruktury.

A jak tyto kurzy probíhají? Učitel si na stránce European Schoolnet Academy vybere kurz, o který by měl zájem, a do tohoto kurzu se bezplatně zapíše. Okamžitě mu přijde potvrzení na jeho e-mailovou adresu a v termínu zahájení kurzu rovněž upozornění.

Kurz se obvykle skládá z několika modulů, tedy tematický celků, které se postupně otevírají (zpravidla každý týden je otevřen nový modul). Součástí prvního modulu je seznámení s cíli kurzu, jeho strukturou a požadavky. V modulech jsou k dispozici videonahrávky, textové materiály a součástí bývá také sdílení zkušeností s ostatními účastníky (např. prostřednictvím online nástěnek, na které učitelé píší své příspěvky a komentáře). Modul je zpravidla ukončen kvízem, který má ověřit nabyté znalosti účastníků. Po jeho úspěšném absolvování získá účastník elektronický odznak. Na konci kurzu mívají účastníci za úkol vymyslet, sepsat a prezentovat (tj. sdílet obvykle v textové formě s ostatními účastníky) krátkou výukovou aktivitu, která souvisí s tématem kurzu (tzn. jak začlenit získané poznatky a prezentované nástroje/aplikace do své výuky). Každý účastník má také za úkol ohodnotit několik aktivit, které připravili a sdíleli jeho kolegové. A protože se těchto kurzů účastní stovky učitelů z celé Evropy, jedná se o rozmanitou kolekci příkladů pro různé věkové skupiny žáků a různé výukové situace.

Úkoly v jednotlivých modulech je možné obvykle plnit kdykoli v průběhu trvání kurzu (například „s týdenním zpožděním“, dokud není kurz definitivně ukončen). Po úspěšném dokončení celého kurzu obdrží účastník elektronický certifikát prokazující aktivní účast v daném kurzu. Bez zisku certifikátu si lze volně prohlédnout také materiály z již ukončených kurzů.

Kurzy probíhají v anglickém jazyce, ale k jejich úspěšnému zvládnutí postačí i pasivní znalost tohoto jazyka (videa si lze přehrát opakovaně, v případě potřeby dohledat neznámá slovíčka, ostatní účastníci většinou také nejsou rodilí mluvčí apod.). V některých kurzech bývá navíc k dispozici český moderátor ochotný pomoci. Právě možnost diskutovat s kolegy z jiných evropských zemí a dozvědět se o jejich zkušenostech je významnou přidanou hodnotou kurzů, díky níž lze získat nové nápady a pohled na nejrůznější aspekty související s výukou.

Spolupráce škol s podporou digitálních technologií (eTwinning)

Aktivita eTwinning umožňuje školám realizovat mezinárodní projekty online, s podporou digitálních technologií. Zapojit se mohou mateřské, základní i střední školy a jednoduše začít pracovat na projektu s partnerskou školou z Evropy či přilehlých států. Téma projektu, harmonogram a aktivity stejně jako výběr a počet partnerů je přitom plně na zvážení školy (resp. učitele a zapojených žáků). Výhodou těchto projektů je využití cizího jazyka v praxi, jelikož cizí jazyk je prostředkem komunikace s partnery a využívá se i pro prezentaci výstupů, dále aktivní, zážitková výuka a také využití digitálních technologií. Všechny tyto aspekty mohou vést ke zvýšení motivace žáků k učení.

Projekty eTwinning ale rozhodně nejsou jen pro učitele, kteří vyučují cizí jazyk, nebo pro ty, kteří jsou experty v oblasti digitálních technologií. Na stránkách Národního podpůrného střediska pro eTwinning, které poskytuje školám metodickou a technickou podporu, se lze inspirovat úspěšnými projekty z minulých let realizovanými v různých předmětech a typech škol (např. odborná střední škola, předškolní výchova) a zároveň se zúčastnit různých forem školení, na nichž se zájemci dozvědí více o projektové práci, prostředí eTwinning i užitečných aplikacích a online nástrojích pro výuku.

Metodické semináře eTwinning probíhají v průběhu roku v regionech, v případě zájmu je možno uspořádat Školení na míru přímo ve vybrané škole. Mezinárodní kontaktní semináře eTwinning se pak konají v různých zemích Evropy a jsou skvělou příležitostí, jak nalézt partnera pro eTwinningový projekt a přímo na semináři jej naplánovat a domluvit. Pro ty, kteří preferují vzdělávání z pohodlí svého domova, organizuje Národní podpůrné středisko pro eTwinning webináře, které se konají každou středu večer v průběhu školního roku.

Všechny tyto možnosti jsou školám nabízeny bezplatně. Výhodou eTwinningových projektů je jejich nízká administrativní náročnost a flexibilita (do eTwinningového projektu se může učitel se svými žáky zapojit v podstatě ihned, aktivity v projektu lze po domluvě s partnerskou školou přizpůsobit aktuální situaci – přidat, odložit či změnit vybranou aktivitu).

A jakým způsobem začít s eTwinningovými projekty? Na stránkách portálu eTwinning je nejprve potřeba se zaregistrovat (každou registraci z důvodu zajištění bezpečnosti ověřuje Národní podpůrné středisko pro eTwinning). Poté se učitel dostane do zabezpečeného prostředí (eTwinning Live), prostřednictvím něhož může snadno vyhledávat partnerské školy, komunikovat s nimi, diskutovat o nejrůznějších tématech z oblasti školství nebo se dále vzdělávat. V případě, že se zapojí do projektu, získá učitel navíc k dispozici bezpečnou virtuální třídu (TwinSpace), ve které je možné zveřejňovat úkoly pro žáky, sdílet výstupy z jednotlivých aktivit a mnoho dalšího. Virtuální třída navíc umožňuje učiteli nastavit, jaké stránky/části mohou vidět a upravovat žáci, jaké stránky/části jsou k dispozici jen pro učitele a co lze zveřejnit např. i pro rodiče či širokou veřejnost. Celý portál je dostupný i v češtině, celkově je do eTwinningu zapojeno více než 530 000 učitelů (z toho zhruba 10 000 z České republiky).

Granty na vzdělávání pedagogických pracovníků (Erasmus+)

V případě, že školy mají zájem o příspěvek na financování aktivit v oblasti profesního rozvoje svých pracovníků, mohou se zapojit do výzev programu Erasmus+. Jedním z podporovaných typů aktivit je vzdělávání pracovníků škol prostřednictvím zahraniční mobilit (= výjezdů). Může se přitom jednat o účast na kurzech nebo školeních v zahraničí, stínování kolegů na partnerské škole či jiné relevantní instituci v zahraničí (= hospitace) nebo o výukový pobyt (umožňující vyzkoušet si v praxi výuku na partnerské škole v zahraničí v podobě pracovní stáže).

Zmíněné aktivity by měly rozvíjet nejen znalosti a dovednosti osob, které se výjezdů aktivně účastní, ale rovněž by měly souviset s prioritami školy a přispívat k jejímu rozvoji. Do těchto aktivit se mohou zapojit učitelé všech aprobací, vedoucí pracovníci a další zaměstnanci škol mateřských, základní a středních (a to včetně škol uměleckých a odborných). Nedílnou součástí projektu je využití získaných poznatků a dovedností ve výuce či v chodu školy (např. zpracování pracovních listů pro žáky na základě absolvovaného kurzu, informování kolegů a vedení školy o metodách výuky na partnerské škole na základě absolvovaného stínování včetně návrhu, jak relevantní metody začlenit do výuky v domovské škole) a také jejich sdílení (např. prezentace a diskuse v rámci předmětové komise či porady celého pedagogického sboru, zveřejnění výstupů na webových stránkách školy, uspořádání semináře pro školy v regionu).

Termín pro podávání žádostí o finanční podporu je pro výše uvedený typ projektů jedenkrát ročně, aktuálně 1. února 2018. V případě schválení žádosti (kterou lze vyplnit v českém jazyce) škola může obdržet grant od Evropské komise. Většina grantu je poskytována ve formě paušálních jednotek a pokrývá cestovní a pobytové náklady spojené s mobilitami (= výjezdy), kurzovné až do výše 700 EUR (v případě kurzu v zahraničí) a náklady na organizaci mobilit (z nich je možné financovat např. suplování za učitele na stínování v zahraničí, jazykovou přípravu pro účastníky mobilit, dofinancování dražších kurzů, odměny pro koordinátora projektu/účetní a další relevantní výdaje).

Co je potřeba pro podání žádosti?

  • Zjistit potřeby školy (na co se chce škola v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků zaměřit, z jakého důvodu, jakým způsobem ji v tom pomůže předkládaný projekt);
  • zapojit vedení organizace (zaměstnanci se zapojují do projektů a mobilit výhradně přes svou domovskou školu);
  • naplánovat projekt (od přípravy aktivit přes jejich vlastní realizaci až po využití získaných poznatků a dovedností a jejich sdílení, a to včetně časového harmonogramu);
  • najít si vhodný kurz / partnerskou školu (pro vyhledávání lze využít např. portál eTwinning nebo portál School Education Gateway);
  • vyplnit a podat žádost o grant na projekt.

Dům zahraniční spolupráce, který působí jako Národní agentura programu Erasmus+, poskytuje žadatelům podporu ve formě webinářů, seminářů či konzultačních hodin. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách Národní agentury, přičemž zmíněný typ projektů spadá pod tzv. Projekty mobility osob (KA1 – Klíčová akce 1), a to v sektoru Školního vzdělávání. Kromě samotných škol mohou žádosti o tento typ grantu podávat také konsorcia (koordinátorem projektu je pak např. obec, kraj nebo další zřizovatelé škol).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 12. 2017
Zobrazeno: 3879krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PAVLICOVÁ, Vladimíra. MOOC a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů. Metodický portál: Články [online]. 21. 12. 2017, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/N/21650/MOOC-A-DALSI-MOZNOSTI-PRO-PROFESNI-ROZVOJ-UCITELU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Lenka PerglováVloženo: 27. 12. 2017 11:44

Doprovodný webinář k článku nabízíme spolu s podklady v modulu Digifolio.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.