Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Příklady dobré praxe 12

Příklady dobré praxe 12

Poslední čtveřice vybraných programů z nabídky příkladů dobré praxe představených v rámci odbornostních setkání Průběžného vzdělávání projektu Klíče pro život.


     Tato čtveřice představuje zvlášť zajímavý pohled na dění v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy. Ukazuje jak velkou šíři a pestrost témat, metod i celkových přístupů, tak i užitečnost setkávání těch, kteří v této oblasti působí. Právě v tom byl rozhodující přínos tzv. odbornostních setkání, na nichž účastníci přdstavovali ostatním nejlepší "produkty z vlastní výchovné kuchyně" - a současně jim je poskytovali k oponentuře i následnému osvojení.

RECEPTÁŘ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

Tematická oblast (odbornost):
Mediální výchova
Autor Eva Bělohlavá
Odbornostní setkání:
Olomoucký a Karlovarský kraj
Místo konání: Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast
Osobnostní a sociální výchova,
Mediální výchova

     Hlavním cílem tohto komponovaného programu je nabídnout dětem základní představu o fungování médií prostřednictvím produktivních činností.

Další cíle
     1. Děti vyhledávají a třídí informace, které efektivně využívají v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
     2. Děti dokážou spolupracovat a komunikovat ve skupině, chápou potřebu vzájemné spolupráce a pomoci.
     3. Uvědomí si svůj hodnotový žebříček a jsou schopny o něm diskutovat s ostatními, tolerovat odlišné názory a docházet ke konsensu při řešení problémových situací.
     4. Mezi plánované výstupy patří tvorba dětských novin (nejen tištěných), vytvoření fotogalerie či krátkého filmu.

     Kompletní materiál o projektu je k dispozici zde.

PROJEKT JEDNO SVĚTLO

Tematická oblast (odbornost):
Výtvarné techniky – keramika jinak
Autor: Mgr. Ilona Kulíková
Odbornostní setkání:
Jihomoravský a Zlínský kraj
Místo konání: Moravský Krumlov 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

     Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit širokou veřejnost s možnostmi a schopnostmi mentálně postižených lidí a prolomit bariéru v přehlížení schopností této sociální skupiny, navázat kontakty a zlepšit komunikaci s nimi. Pro skupinu mentálně postižených klientů je celý projekt důležitý pro uvědomění si vlastního postavení a důležitosti ve společnosti, umožnění výtvarného vyjádření a spolupráce se špičkovým profesionálním umělcem malířem Jindřichem Štreitem.

Další cíle:
     1. Klienti vytvořili devět velikých keramických kachlů na téma Živly. Toto téma umožnilo vytvořit takřka abstraktní výtvarná díla. Mimo výtvarnou práci se téma Živly prolínalo bezmála rok mnoha činnostmi, které probíhaly mimo keramické dílny v Denním stacionáři Gaudium.
     2. Výstava Jedno světlo pokračuje v Praze, kde byla instalována v kostele Nejsvětějšího Salvátora a v Emauzích. Došlo tak k rozšíření mimo město, kde autoři žijí, a k seznámení širší veřejnosti s výsledky projektu. Projektu se dostalo důstojného přijetí, neboť výstavu uvedl Mons. Tomáš Halík.

     Kompletní materiál o projektu je k dispozici zde

POJĎME PŘINÉST DĚTEM RADOST Z POHYBU

Tematická oblast (odbornost):
Táborové aktivity a činnosti sportovního zaměření.
Autor: Ing. Jaroslav Frič
Odbornostní setkání:
Karlovarského a Olomouckého kraje
Místo konání: Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

     Hlavním cílem této série programů je motivovat děti k zvýšení jejich pohybové aktivity a rozšíření jejich pohybových dovedností i fyzické zdatnosti. Zároveň může být program kombinován s motivací jiného směru, v našem projektu je jako příklad použita motivace k ochraně zvířat a zvýšení znalostí dětí o zvířatech.

Další cíle
     1. Motivace dětí k trvalému zájmu o sport a pohybovou aktivitu.
     2. Vyhledat talenty pro určitý obor sportovní činnosti a pokusit se jejich talent podchytit.
     3. Pěstovat v dětech kladný vztah ke kolektivu.
     4. Motivovat děti k trvalému zájmu o přírodu a její ochranu a k dobrému vztahu ke zvířatům.

     Publikace přináší řadu konkrétních příkladů, které mohou být zařazeny do programu jakéhokoliv typu tábora. Současně naznačuje začlenění do konkrétní táborové hry Zvířátka a zvěř v pohybu, která kromě motivace k zdravému pohybu a sportu přináší motivaci k učení a rovněž k ochraně přírody. Kompletně je k dispozici zde.

POBYTOVÝ TÁBOR „ OD KALUŽE K OPICI“

Tematická oblast (odbornost):
Aktivity na letním táboře
Autor: Martina Fajglová
Odbornostní setkání:
Královéhradecký a
Liberecký kraj

Místo konání:
Rychnov nad Kněžnou 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova

     Hlavním cílem této táborové hry je, aby každý účastník pochopil hlavní fáze evoluce našeho světa tím, že projde vývojovou řadou, splní připravené úkoly a dojde tak k přeměně z opice na člověka. Hra má napomoci k uvědomění, že jsme lidé na postu nejvyšším ve vývoji, ale bez souladu s přírodou náš život stejně nebude kvalitní.

Další cíle
     1. Upevňovat kladný vztahu k přírodě
     2. Prohlubovat komunikační dovednosti dětí v novém kolektivu tábora
     3. Rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti
     4. Podporovat soutěživost a aktivitu

Jednotlivé etapy:

1. Sobota – velký třesk 2. Neděle – voda 3. Pondělí – plazi (ryby s nohama) 4. Úterý – ptáci (vejce)
5. Středa – dinosauři 6. Čtvrtek – malí savci 7. Pátek – savci – proměna z opice v člověka 8. Sobota – oslava člověka

     Kompletní popis programu je zde.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám