Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Správný vychovatel se vzdělává celý živo...

Správný vychovatel se vzdělává celý život

Informativní příspěvek
Autor Jiří Zajíc
Spoluautor: Vojtěch Tutr , Svatava Šimková

NIDM je dlouhodobým poskytovatelem vzdělávání těch, kteří se věnují dětem a mládeži. V rámci projektu Klíče pro život a nyní i projektu PERUN se nabízí zájemcům široká paleta vzdělávacích aktivit, které přehledně mapuje tento článek.

Není to žádné biflování, ale přitom se dozvíte strašně moc. Je tady skvělý kolektiv, úžasní lektoři, úžasní organizátoři, ze všech vyzařuje naprostá profesionalita. Dostávám tady to, co nikdy neztratím. Ta výjimečnost je v tom, že člověk si tady všechno prožije. Vrátí se a vžije do role dítěte, ví, jak se budou cítit samotné děti, jak na ně, aby něco pochopily, aby dokázaly fungovat jako skupina (Iveta, vychovatelka ve školní družině ZŠ Mukařov po absolvování kurzu Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život).

Naprostá většina těch, kteří se věnují dětem a mladým lidem v oblasti neformální („mimoškolní“) výchovy a vzdělávání, má děti opravdu ráda a záleží jim na tom, aby vykonávali svou činnost co nejlépe. Vždyť mnozí z nich to pokládají za své celoživotní poslání. A dá se docela dobře doložit, že tato jejich činnost přináší pro život statisíců dětí a mladých lidí neocenitelný vklad v podobě řady kompetencí, jež by si jinak možná vůbec neosvojili.
Veřejnost pochopitelně zajímá, zda jsou ti, kterým rodiče svěřují svoje děti, dostatečně kvalifikovaní pro tuto zodpovědnou činnost. Leckdy bohužel převládá navíc názor, že to, co je zadarmo, co je konáno dobrovolnicky, je „amatérské“, zkrátka že nemá potřebnou úroveň. Kvalita vedoucích je tedy rozhodující podmínkou důvěryhodnosti těch, kteří svoje služby při výchově a vzdělávání dětí a mládeže nabízejí. Skutečnost je taková, že jak profesionální pracovníci školských zařízení (družiny, kluby, střediska volného času), tak dobrovolní výchovní činovníci sdružení dětí a mládeže mohou samostatně výchovně působit až na základě prokázání příslušné kvalifikace.

Co už běží

Pro školská zařízení je garančním pracovištěm vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut dětí a mládeže. Do oblasti podpory pracovníků s dětmi a mládeží je dlouhodobě nasměrována významná část aktivit NIDM, v posledních letech se pak realizuje zvláště v rámci projektu Klíče pro život, o němž jsme se zmiňovali už v předchozích dílech tohoto cyklu o neformálním vzdělávání (blíže viz www.kliceprozivot.cz). Jedná se především o celý vějíř vzdělávacích nabídek – dlouhodobých i krátkodobých. Z hlediska typů zaměření se jedná hlavně o tříleté Funkční studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, které probíhá v modulech Úspěšný ředitel-Velmi úspěšný ředitel-Ředitel manažer, Studium pedagogiky volného času a Průběžné vzdělávání zahrnující pestrou nabídku kurzů z oblasti legislativy, managementu, týmové spolupráce, sportovních aktivit, integrace dětí s handicapy, sebepoznání, zážitkové pedagogiky, keramiky, aerobiku, komunikačních technik atd. Zvláštní místo v tom hraje v roce 2009 zahájený systém přípravy pedagogů pro tzv. „průřezová témata“: Výchova k dobrovolnictví, Participace a informovanost, Cesta k aktivnímu občanství, Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání, Inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Multikulturní výchova, Medializace a mediální výchova. Těmito formami vzdělávání prochází každoročně až 2000 účastníků
Co se týče neziskových organizací, tak všechna větší sdružení dětí a mládeže – Junák, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže, Liga lesní moudrosti atd. – mají vlastní systém vzdělávání svých vedoucích. Zpravidla má formu kurzu, který probíhá buď po několik víkendů v roce, nebo i souvisle týden a víc o prázdninách (například náročné skautské kurzy trvají často dvacet i více dní). Obsahem jsou jednak disciplíny důležité pro zvládání výchovy – pedagogika, psychologie, metodika, vedení oddílu, jednak řada praktických „předmětů“ – právo, hospodaření, táboření, tělovýchova, příroda a ekologie apod. Současně musí každý vedoucí absolvovat zdravotnický kurz. Každoročně takové kurzy pro vedoucí absolvují u nás (v rámci svých sdružení) stovky vedoucích. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navíc vydává těm sdružením, která dlouhodobě vykazují kvalitu své činnosti, potvrzení o akreditaci pro práci s dětmi a mládeží.

Co se chystá

Jak je vidět, v oblasti vzdělávání vzdělavatelů se toho děje hodně, a to jsme zdaleka nepostihli celou šíři nabídky od nejrůznějších subjektů. Případem, který ale vyžaduje speciální péči a přitom se mu dosud nevěnuje dostatečná systematická pozornost, je vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků s nadanými dětmi a mládeží. Ti, kdo jsou v této činnosti úspěšní, většinou využívají především svých vlastních dovedností a zkušeností získaných v praxi. Poukazuje na to i zpráva České školní inspekce Umí školy pracovat s nadanými žáky?, kde se uvádí, že pouze 36% navštívených škol zcela zřetelně identifikovalo své nadané žáky a to ještě zejména v oblastech uměleckých. Také průzkum, který provedl NIDM v roce 2008, uvádí mezi největšími problémy samotnou identifikaci nadaných. Učitelé základních a středních škol pak ve stejném průzkumu označili za potřebný systém vzdělávání pro práci s nadanými.
Proto, když se v NIDM připravoval projekt PERUN (péče, rozvoj uplatnění, nadání), byly mezi jeho aktivity zařazeny i ty vzdělávací, jichž bude v projektu celá řada. Nejbližší z nich, který začíná v říjnu, je kombinovaný seminář určený těm, kdo ve své učitelské praxi potkávají žáky mimořádně zvídavé, s pozoruhodnými nápady a zájmem o matematiku, přírodní vědy či techniku, ale také zájemcům z jiných oborů, studentům učitelství, psychologickým poradcům či rodičům nadaných žáků. Dále se v PERUNU připravují školení pro organizátory Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v jednotlivých krajích. Pro vzdělavatele jsou rovněž určeny stáže a exkurze v ČR i v zahraničí.
Protože PERUN bude využívat online prostředí pro shromažďování informací i pro samotnou výuku, výstupy z kurzů a školení se objeví v elektronické podobě v připravovaném úložišti vzdělávacích objektů. Zde budou také pro registrované uživatele k dispozici metodické sady pro přípravu nadaných na soutěže a olympiády a pro další práci s nimi. Tyto příležitosti a informace o připravovaných aktivitách se postupně objevují na stránkách www.nidm.cz nebo www.talentovani.cz.

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání

Stále častěji se ukazuje, že dosažné vzdělání je sice pro naše uplatnění na trhu práce a další osobnostní rozvoj důležité, ale stejně tak mohou být pro naši kariéru podstatné zkušenosti ze zahraničí, předchozí praxe, či schopnosti a dovednosti získané zájmovými aktivitami, které jsme se naučili ve volném čase. To velmi názorně dokládá část z dopisu jednoho z absolventů 1. ročníku již zmiňovaného funkčního studia (v projektu Klíče pro život), vedoucího Rozmarýnku, tedy pracoviště ekologického vzdělávacího střediska Lipka Martina Šroma: "Rád Ti o funkčním studiu něco podrobnějšího napíšu, ale teď se chystám na tábor. Obecně je to mimořádně přínosné studium z hlediska toho, jací lektoři jej připravují a jak intenzivně je cíleno na to, co doopravdy v neformálním vzdělávání potřebujeme. V tomto ohledu je to mnohonásobně efektivnější a přínosnější než vysoké školy, které jsem studoval. Je to zdaleka nejpřínosnější „školení“, které jsem kdy absolvoval."
Aby bylo možné tyto další schopnosti a praktické dovednosti, osvojené mimo rámec školní výuky, nejen získat, ale i zviditelnit a prokázat, vytváří se národní i mezinárodní nástroje k uznávání výsledků všech forem vzdělávání. V České republice se touto problematikou zabývala pracovní skupina k neformálnímu vzdělávání, která pomáhá při zavádění Národního systému kvalifikací, a v současné době tam významná úloha patří právě projektu Klíče pro život.

Pár slov na závěr

Je jasné, že žádným školením nelze vyloučit, aby přesto tu a tam docházelo k chybám či jednání, které děti a dospívající poškodí. Každý takový případ bývá lákavým soustem pro média, která tak vytvářejí dojem, že během neformální výchovy a vzdělávání dochází často k různým úrazům, sexuálnímu zneužívání dětí či jinému jejich ohrožení. Skutečná data o úrazech dětí či jejich zneužívání ovšem ukazují pravý opak: mnohonásobně častěji k takovým událostem dochází v rodinách dítěte. Podobně se mnohem častěji dějí různé nepravosti na táborech pořádaných komerčními subjekty, u nichž se rodiče mylně domnívají, že vysoké ceny také zajišťují vysokou kvalitu. Přesto ti, kteří se věnují výchově dětí a mládeže v rámci neformálních aktivit hledají stále cesty, jak ohrožení těch, kteří jim byli svěřeni, minimalizovat. Důsledkem toho je i dlouhodobý projekt prevence sexuálního násilí dětí a mladistvých, který byl zahájen pod gescí České rady dětí a mládeže.

Jiří Zajíc, zástupce ředitele NIDM
Svatava Šimková, specialistka pro PR NIDM
Vojtěch Tutr, PR projektu PERUN

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek