Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Ethnic Friendly zaměstnavatel

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Informativní příspěvek
Autor Michaela Tužilová
Spoluautor: Svatava Šimková

Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel umožňuje ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.

 

 Rovné příležitosti, multikulturalita, etnikum….pojmy, se kterými se dnes a denně setkáváme v médiích i v rozhovorech se známými i méně známými lidmi. Když se u nás vyřkne slovo etnikum, většině se vybaví obyvatelstvo romského původu.  Tohle etnikum to historicky nemělo lehké nikdy, o to složitější se situace jeví po listopadu  1989, kdy neřešené problémy vyvřely až do událostí ve Šluknovském výběžku. Recepty na řešení dnes nemá nikdo. Každopádně velmi cenné jsou v této situaci snahy firem zapojit se do projektu Ethnic friendly zaměstnavatel, který, jak se zdá, ukazuje: Tudy vede jedna z cest.

 

Značka Ethnic friendly zaměstnavatel je spravována organizacemi IQ Roma servis, o. s., Romea, o. s. a Charita Olomouc, které zjišťují dodržování pravidel pro udělení a užívání této značky.

Podmínky pro udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

  • Kandidátem na udělení značky může být fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává další osoby podle zákoníku práce. Kandidátem může být i pobočka zaměstnavatele (např. autonomní výrobní podnik).
  • Žadatel zaměstnává v závislosti na celkovém počtu svých zaměstnanců takový počet příslušníků etnicky odlišného obyvatelstva, jaký odpovídá jejich předpokládanému demografickému poměru ve společnosti.
  • Žadatel musí dodržovat platné právní předpisy upravující rovné zacházení a zákaz diskriminace, včetněpředpisů Evropských společenství. Zaměstnavatel se nesmí dopouštět porušování právních předpisů nebo jednání v rozporu s dobrými mravy v jiných oblastech.
  • Žadatel jedná v souladu se zásadou rovného zacházení. Stanovuje rovné podmínky a kritéria pro výběr pracovníků, uplatňuje nediskriminační přístup při vybírání uchazečů o zaměstnání a přijímání pracovníků, při jejich vzdělávání a rozvoji, při odměňování a při povyšování pracov-níků a také v dalších oblastech vztahu k zaměstnancům.
  • Žadatel prostřednictvím vnitřních předpisů či opatření zajišťuje nediskriminační prostředí a vztahy jak k zaměstnancům a mezi nimi, tak k dalším osobám (např. uchazeči o zaměstnání, dodavatelé).
  • Žadatel vhodným způsobem zajišťuje důsledné a včasné řešení stížností na diskriminační jednání (např. pověřená osoba) a vhodným způsobem informuje o možnosti podat stížnost.
  • Jednání žadatele navenek a činnost vnímaná veřejností nepřispívá k diskriminaci či k předsudkům vůči osobám pro jejich etnický původ.
  • Žadatel je po udělení značky povinen příslušnému certifikačnímu subjektu na požádání zasílat informace ohledně nových výběrových řízení vypsaných na volné pracovní pozice.

Držitelé značky Ethnic Friendly zaměstnavatel jsou oprávněni prezentovat označení a logo značky při svých marketingových aktivitách, uveřejňovat logo na svých oficiálních materiálech a užívat jej dalším způsobem v souladu s dobrými mravy a stanovenými podmínkami užívání značky jako integrální součást své identity.

Smyslem koncepce je podpora fungování zásad rovného zacházení a zintenzivnění tvorby nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce. Tato koncepce významnou měrou napomáhá k šíření povědomí o významu rovných příležitostí a zároveň upozorňuje na nebezpečí předsudků vůči jiným etnikům, např. osobám romského původu.
Značka je určena pro co nejširší spektrum zaměstnavatelů a vzrůstající počet jejích držitelů je jednoznačně pozitivní zprávou o významu rovných příležitostí na trhu práce. Její získání je však striktně podmíněno úspěšným absolvováním objektivního šetření přímo v konkrétní firmě, jehož cílem je nejen zjistit stav organizační kultury v této oblasti, ale často také po dohodě s vedením navrhnout možné změny, či opatření pro její posílení.
Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel je ze své podstaty neexkluzivní a není nikterak oborově omezena. Jejím nositelem se může stát kterýkoli zaměstnavatel či pouze pobočka většího zaměstnavatele.

"U nás v Ústeckém kraji je „romská otázka“ pořád žhavé téma. U mnoha obyvatel je Rom někdo, kdo neumí a nechce pracovat, někdo, kdo vyšel zvláštní školu a využívá sociální systém. Mnoho mých vzdělaných romských přátel má problém práci sehnat právě proto, že jsou Romové. Jak jsem odpovídal již v předešlé otázce, podíl na této skutečnosti mají obě skupiny obyvatelstva. Většina z nás není dostatečně vzdělaná a ochotná se přizpůsobit, z čehož vyplývá téměř nulová šance na zaměstnání. Přizpůsobením nemyslím zavrhnout naši kulturu, jazyk, hudbu, ale začít se chovat jako občan ČR se všemi právy a povinnostmi. Většina z majoritní skupiny zase není dostatečně tolerantní, nemá schopnost rozlišovat lidi podle vzdělání, dovedností, ale pouze podle barvy kůže, a proto má skupina vzdělaných Romů problém práci sehnat. Pokud se majoritní skupina naučí rozlišovat lidi podle vnitřních ukazatelů a Romové se zaměří na vzdělanost sebe sama a svých dětí, tak problém, který tady řešíme, přestane být problémem."

Emil Horvát, hlavní mistr výroby ve společnosti Czech Pak Manufacturing.


Prameny, fototgrafie a další informace na www.ethnic-friendly.eu.

Michaela Tužilová, garantka aktivity multikulturní výchova v projektu Klíče pro život, 10.10.2011
 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek