Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Aktuální výzkum o dobrovolnictví v ČR

Aktuální výzkum o dobrovolnictví v ČR

Informativní příspěvek
Autor Jiří Tošner

Začátkem března vyšla u nás unikátní publikace o výzkumu českého dobrovolnictví. Následující článek o ní přínáší základní údaje.

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století

 

      Kniha, jejímiž hlavními autory jsou Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD., vědeckopedagogický pracovník, CESES, Fakulty sociál- ních věd UK a Mgr. Tereza Pospíšilová, PhD., vědecko- pedagogická pracovnice, Katedra studií občanské společnosti, Fakulta humanitních studií UK, se zabývá dobrovolnictvím jako komplexním společenským fenoménem, který charakterizuje současný stav české společnosti. Opírá se o výsledky kvantitativních i kvalitativních sociologických šetření zaměřených na obsah a intenzitu dobrovolnictví, jeho organizační rámec, oblasti působení, hodnotové a motivační zázemí českých dobrovolníků, jejich sociální kapitál i také společenský význam, který dobrovolnictví přisuzují dobrovolníci, široká veřejnost a představitelé neziskových organizací.
     Na pozadí teoretických rámců získaných analýzou zahraniční a domácí literatury pojmenovává základní vzorce a trendy českého dobrovolnictví za posledních dvacet let a zařazuje je do kontextu vývoje dobrovolnictví v moderních západních společnostech.
    Snahu autorů knihy o komplexní uchopení fenoménu dobrovolnictví podtrhuje fakt, že se zabývají formálním i neformálním dobrovolnictvím a do svých analýz zahrnuli všechny tři základní perspektivy, které na dobrovolnictví nahlížejí jako na dobrovolnou práci, občanskou participaci i volnočasovou aktivitu.
     Kniha „Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století“ představuje zcela nová data a výsledky zásadních analýz dobrovolnictví, které dosud nebyly k dispozici. Jediná předchozí publikace, která přinášela výsledky původního empirického výzkumu, vyšla před deseti lety. Její rozsah, i záběr byl podstatně užší (viz Frič, P. a kolektiv: Dárcovství a dobrovolnictví v České republice, NROS a AGNES, Praha, 2001).

 

Myšlenky a úvahy z vyšlé publikace:

  • Na rozdíl od běžné představy, že dobrovolnická činnost je oběť, povinnost nebo šlechetný dar, získaná data potvrzují, že nejvíce rozšířenou motivací českých dobrovolníků je příjemné vyplnění volného času či seberealizace.Toto zjištění odlehčuje patetismus často užívaný při propagaci dobrovolné činnosti na veřejnosti. Na druhé straně altruismus českých dobrovolníků tímto zjištěním není nijak zpochybněn. Většina respondentů zároveň cítí, že je důležité pomáhat druhým bez nároku na odměnu.
     
  • Organizovaní dobrovolníci v České republice jsou na nestátní neziskové organizaci (NNO), pro kterou pracují, poměrně silně vázaní. Naprostá většina z nich jsou zároveň členy této organizace, ale svoje členství většina z nich vidí jako důležité pro výkon své dobrovolnické role. Pozice NNO jako prostoru pro dobrovolnickou činnost je v ČR zatím neotřesitelná. Navzdory této tradičně silné pozici, minimálně polovina z těchto organizací nemá tendenci svým dobrovolníkům diktovat podmínky jejich práce, ale naopak se snaží vycházet vstříc jejich individuálním možnostem a požadavkům. To naznačuje, že v tomto směru se české  dobrovolnictví přibližuje západním trendům „organizované individualizace“ dobrovolnické činnosti.

  • Závěrem chceme upozornit na fakt, že ne všichni obyvatelé ČR zaujímají k dobrovolnictví tak pozitivní postoj, jak by se mohlo zdát podle image dobrovolníků, který je sdílen v rámci komunity neziskového sektoru, nebo je prezentován v masmédiích. Důvěra obyvatelstva ve smysluplnost dobrovolnictví není automatická. Až čtvrtina obyvatelstva hledá a nachází v pozadí dobrovolnictví manipulaci, která byla tak typická pro tento jev v období socialismu, jež dobrovolnictví zdiskreditoval. Na druhé straně téměř tři čtvrtiny dotázaných vnímají dobrovolnictví pozitivně a vidí v něm alternativu či východisko z konzumní společnosti.

Knihu vydala HESTIA, o.s. ve spolupráci s AGNES, o.s a můžete získat zdarma v HESTIA, o.s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, www.hest.cz, e: hestia@hest.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek