Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Strategické řízení organizace

Strategické řízení organizace

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Jaroslav Jindra
V rámci vzdělávacího programu Funkční studium projektu Klíče pro život se účastníci v prvním modulu prvního ročníku věnují základům strategického řízení organizace. Proč právě jemu? Odpověď přináší následující článek supervizora Funkčního studia.

Obsah prvního modulu je zaměřen především na tvorbu strategického plánu a zdůraznění jeho nezastupitelné role v životě organizace. Strategický plán bereme jako základní stavební kámen celého studia, který je nutně zastoupen i v dalších tématech.

Strategický přístup v řízení organizace znamená, že organizace má zpracovaný strategický rámec (poslání, vizi, strategické cíle…) a k tomu jasně formulovanou strategii. To vyžaduje vyhodnocení součsného stavu a nastavení rozvoje organizace, určení cílů, k nimž se má organizace ubírat, i předvídání změn.
Důležité podle nás je, zda se pracovníci organizace na tvorbě poslání a vize podíleli a zda je znají. Neméně důležité je také to, zda jsou tyto dlouhodobé záměry rozpracovány do plánů jednotlivých pracovníků a zda jsou s tím jednotliví pracovníci seznámeni.

Účastníci vzdělávacího programu FS jsou vedeni k tomu, že:

- Vedení organizace musí mít jasnou vizi organizace a vědět, jak jí dosahovat, monitorovat ji a řídit.
- Tvorba vize organizace je záležitostí všech (a to nejen interních pracovníků).
- Pracovníci organizace se musí s její vizí ztotožnit, musí rozumět tomu, kam a proč jdou.
- Filozofie organizace je známa všem pracovníkům i veřejnosti. 
- Organizace si musí najít svoji vlastní cestu.
- Organizace hledá optimální řešení a postupy navzdory zavedeným stereotypům.
- Trvalý rozvoj organizace je dlouholetý a nekončící proces.

Program prvního semináře je zaměřen i na změnu myšlení účastníků v tom smyslu, že je třeba mít jasnou vizi a hledat cesty k tomu, jak této vize dosahovat, namísto hledání výmluv, proč to nejde.
Vedení musí mít jasno v tom, kam celá organizace jde – hledí dopředu a jde za svou vizí. Umí tento budoucí stav organizace sepsat do formy srozumitelného strategického plánu, který pojmenovává zákazníky a klienty, obsahuje poslání, portfolio produktů, vizi, analýzu SWOT, strategické cíle, střednědobé cíle, krátkodobé cíle, úkoly… Tento strategický plán je vytvořen za pomoci pracovníků organizace v kreativních workshopech. Všichni pracovníci (interní, externí, dobrovolníci) tento strategický plán znají, respektují jej a podílejí se na jeho plnění.
Vedení organizace umí zvolit vhodnou strukturu organizace, která bude vhodná k naplnění vizí, jež si organizace stanovila. Dokáže "vypočítat" ústřední strategii organizace, tu definuje jako prostředek k dosažení žádoucího výsledku. Strategický plán umí kontrolovat a vyhodnocovat, případně realizovat změny.

Pro vedení organizace to znamená, že:

Vedení organizace musí:
- Zpracovat poslání organizace, které obsahuje jasné sdělení veřejnosti.
- Definovat jasnou a srozumitelnou vizi.
- Analyzovat organizaci pomocí analytických nástrojů (SWOT, STEP, Bostonská matice...).
- Zapracovat výstupy z analýzy SWOT do strategických cílů.
- Definovat klíčové oblasti a k nim strategické cíle.
- Zpracovat strategii své organizace s výhledem na cca 3 roky.
- K tomu vytvořit efektivní strukturu organizace.
- Určit zodpovědnost jednotlivých pracovníků za jednotlivé činnosti (pro interní i externí pracovníky).
Vedení organizace by mělo:
- Naučit se technice brainstormingu.
- Realizovat s týmem svých pracovníků řešitelskou poradu s cílem zpracovat analýzu SWOT organizace.
- Definovat zákazníky a klienty organizace a jejich očekávání od organizace.
Vedení by mohlo:
- Udělat si pilotní profil svojí organizace – znaky dobrého školského zařízení pro zájmové vzdělávání.
- Definovat kompetenční profil pracovníka své organizace.

Strategické myšlení

K tomu, aby účastníci byli schopni implementovat principy strategického plánování, musí být vybaveni tzv. strategickým myšlením, což se dá také charakterizovat jako umění pracovat v kontextu dlouhodobého plánu, vědět, co chtějí dokázat v budoucnosti. To znamená mít "jasnou představu, jak porazit konkurenci v dlouhodobé perspektivě". A k tomu zvolit vhodnou strategii pro organizaci, kterou řídí.
Schopnost strategického myšlení je předpoklad pro kvalitní manažerská rozhodnutí a postupy, které určují dlouhodobý výkon organizace. Zahrnuje formulaci, implementaci a hodnocení strategického plánu.
Strategické myšlení znamená, že účastník:

- Umí stanovit cíle dle metody SMART.
- Zná různé druhy plánování.
- Ví, co je poslání, vize, dlouhodobý plán, střednědobý plán, krátkodobý plán.
- Zná různé analytické metody (SWOT, STEP, STEEP…).
- Dokáže efektivně používat metody brainstromingu (brainstorming, brainwriting).
- Dokáže zpracovat ucelenou strategii, popsat ji do konkrétních cílů a činností a alokovat pro to přiměřené zdroje.
- Dokáže rozpracovat strategický plán organizace až do dílčích úkolů jednotlivce.
- Zná různé druhy strategií a umí je použít.
- Dokáže analyzovat vnější a vnitřní podmínky a v návaznosti na ně přizpůsobuje strategii.
- Dokáže flexibilně aktualizovat strategie.
- Dokáže se dívat do budoucnosti.
- Dokáže zorganizovat řešitelské setkání se svými pracovníky a dosáhnout cílů setkání.
- Umí prezentovat strategický záměr organizace a přesvědčit pro ně pracovníky organizace.

PhDr. Jaroslav Jindra, leden 2011

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám