Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Jak účinně hodnotit sám sebe

Jak účinně hodnotit sám sebe

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Radek Maca
Záměrem evaluace v rámci vzdělávacích akcí je nabídnout účastníkovi možnost vlastního hodnocení vzdělávání. Jak toto hodnocení probíhá?

V rámci realizace projektu Klíče pro život byla vytvořena webová aplikace Vzdělávací modul. Najdete ji na adrese http://vm.nidm.cz , resp. http://vzdelavani.nidm.cz.

 

Kromě organizační části obsahuje vzdělávací modul i část evaluace. Záměr této aplikace tkví v možnosti vlastního hodnocení účastníků vzdělávání, čili aby zájemce, ale i absolvent co nejpřesněji poznal, co umí, zná, dokáže před a po kurzu a co mu studium pro jeho práci přineslo.
Popis filosofie vzdělávacího modulu je v samostatném článku na této adrese.

Autor vzdělávací akce stanoví již při jejím vytvoření dílčí cíle, kterých by měli účastníci dosáhnout. Jejich naplnění pak rozpracuje do několika úrovní a předloží je zájemcům o vzdělávání. Každý zájemce, který se hlásí na kurz, se tedy může ještě před jeho zahájením sám ohodnotit, jak na tom je, jestli stanovené cíle již zvládá nebo jestli je danou problematikou např. zcela nedotčen. Podle toho se může rozhodnout, jestli na kurz nastoupí či nikoliv a třeba si zvolí jiný kurz, který je pro něj vhodnější.
Po skončení kurzu je pak účastník dotázán na to, co a v jaké míře mu kurz přinesl. De facto vyplňuje stejný dotazník jako před kurzem, který je však doplněný o možnosti vkládat komentáře. Systém mu pak zobrazí jednak jeho posun a jednak také v jaké úrovni dosáhl dílčích cílů. Tato hodnocení může v případě účastníkova podhodnocení nebo nadhodnocení korigovat lektor.

Lektora a také organizačního pracovníka zajímá, jak účastníci hodnotí jejich práci. Proto jsou v systému připraveny také dotazníky na hodnocení lektora a organizátora.
Bez ohledu na výsledky těchto evaluačních dotazníků lektor udělí nebo neudělí účastníkům osvědčení. To je zpravidla vázáno na lektorovu evaluaci během kurzu, kterou provádí např. formou plnění úkolů, testů, realizací a obhajob samostatných prací, či pouhých pohovorů s účastníky.
Velmi zajímavý je dotazník Přínos pro praxi, který umožňuje s dostatečným odstupem (alespoň půl roku) nejen absolventovi kurzu popsat přínos pro jeho praxi, ale také vyhodnotit přínos pro celou vysílající organizaci a podobně tutéž možnost mají i koncoví klienti, tedy nejčastěji děti a mládež.

V následujících částech najdete cíle, termíny hodnocení a ukázky jednotlivých dotazníků.

Vstupní EDVstupní ED
Vstupní autoevaluační dotazník

Cíl: 1. Z pohledu účastníka: zjistit úroveň rozvoje klíčových kompetencí zájemců o kurz samotným zájemcem a podle toho se rozhodnout, jestli na kurz nastoupí nebo ne
2. Z pohledu lektora: zjistit úroveň rozvoje klíčových kompetencí zájemců o kurz všech zájemců a podle toho se rozhodnout, jak upravit jeho obsah, formy výuky, program apod.

Termín: Účastníci vyplňují před zahájením kurzu. Termín, jak moc dlouho před kurzem se dotazník otevře, stanoví organizační pracovník.

Princip: Zájemce o kurz vybírá zakliknutím jednu ze čtyř úrovní znalostí či dovedností, které myslí, že má.

Dílčí cíl Facilitativní komunikační dovednosti
Anotace Účastník bude umět používat otázky a další komunikační nástroje k ulehčování, podporování diskuze a rozhodování v skupině
 
Úroveň 0 (základní) nekladu otázky, používám direktivní vedení diskuze, rozhoduji direktivně, hodnotím výroky diskutérů, blokuji jejich svobodné vyjádřování
 
úroveň 1 stanovuji agendu a cíle diskuze, direktivně vstupuji do diskuze, nekladu facilitujíci otázky, hodnotím vstupy účastníku, někdy jsem konfrontační, nejasně formuluji instrukce k diskuzi, používám jednu metodu nezávisle na situaci
 
úroveň 2 používám naučené otázky, mechanicky parafrázuji, navrhuji postupy k diskuzi, někdy hodnotím vstupy učastníků, nevstupuji do konfrontace, konzultuji s účastníky postup a upravuji ho podle potřeby
 
úroveň 3 (nejvyšší) přirozeně tvořím podporující otázky, povzbuzuji k diskuzi, nehodnotím vstupy diskutérů, parafrázuji, jsem empatický, navrhuji postupy k diskuzi, navrhuji rozhodovací postupy vhodné v dané situaci, zapisuji přesně a stručně
 

Poznámky: 

Úroveň 0 popisuje minimální vstupní znalosti či dovednosti, které je potřeba mít pro úspěšné zvládnutí kurzu.

Úroveň 3 popisuje ideálně to, co bych měl po kurzu zvládat. 

Výstupní autoevaluační dotazník

Výstupní ED

 Cíl: 1. Z pohledu účastníka: zjistit úroveň posunu v rozvoji klíčových kompetencí, resp. naplnění cílů kurzu samotným zájemcem a podle toho se rozhodnout, jestli mu kurz něco – a co konkrétně přinesl, případně možnost se rozhodnout dále studovat 
2. Z pohledu lektora: zjistit ode všech účastníků, kam se posunuli, jak moc byly naplněny cíle kurzu celou skupinou (i jednotlivci)

Termín: Účastníci vyplňují ode dne ukončení kurzu do 7 dnů.

Princip: Absolvent kurzu vybírá zakliknutím jednu ze čtyř úrovní znalostí či dovedností, které si myslí, že na kurzu získal. Ke každému dílčímu cíli může připsat svůj textový komentář rozšiřující popsanou úroveň.

Příklad vyplněného dotazníku (toto se objeví v mém osobním portfoliu po kurzu, když zvolím úroveň 2):

Facilitativní komunikační dovednosti:
 
používám naučené otázky, mechanicky parafrázuji, navrhuji postupy k diskuzi, někdy hodnotím vstupy účastníků, nevstupuji do konfrontace, konzultuji s účastníky postup a upravuji ho podle potřeby.
 
Osobní komentář:

Seznam otázek si potřebuji rozšířit.
 

   


Hodnocení lektorů
Hodnocení lektora

Cíl: Zjistit názory účastníků na práci lektora

Termín: Účastníci vyplňují ode dne ukončení kurzu do 7 dnů.

Princip: Na zvolené otázky, které popisují vystupování lektora, vybírá absolvent zakliknutím tu nejvhodnější variantu odpovědi.

Příklad otázky: Srozumitelnost výkladu

Varianty odpovědi: 0 - nevyhovující
                         1
                         2
                         3 - výborné
                         nelze posoudit

Slovní komentář: zde může absolvent napsat doplňující texty k hodnocení srozumitelnosti výkladu.

Poznámka: Pokud na kurzu vyučuje více lektorů, hodnotí účastníci adresně každého lektora zvlášť.

 Hodnocení organizaceHodnocení organizace

Hodnocení organizace

Cíl: zjistit názory účastníků na práci organizačního pracovníka

Termín: Účastníci vyplňují ode dne ukončení kurzu do 7 dnů. 

 Princip: na zvolené otázky, které popisují zajištění organizace kurzu, vybírá absolvent zakliknutím tu nejvhodnější variantu odpovědi.

Příklad otázky: Vliv organizátora na celkovou atmosféru kurzu

Varianty odpovědi: 0 - nevyhovující
1
2
3 - výborné
nelze posoudit

Slovní komentář: zde může absolvent napsat doplňující texty, např. jakými vhodnými metodami organizátor působil na účastníky i lektora, jak řešil problémy apod.

Přínos pro praxiPřínos pro praxi
Přínos pro praxi

Cíl: zjistit názory účastníků na přínos kurzu pro jeho praxi ve vysílající organizaci. Skládá se ze tří pohledů:

a) Přínos pro účastníka, kdy sám absolvent slovně popíše, co přímo jemu kurz dal pro jeho výchovně vzdělávací práci.

b) přínos pro zaměstnavatele (vysílající organizaci), tedy účastník např. po diskusi se svým vedoucím (ředitelem) popíší, jaký vliv mělo absolvování kurzu jedním z členů týmu

c) Přínos pro klienta, tedy jak a na čem poznalo dítě (klient), že jeho vedoucí absolvoval kurz.

Termín: Účastníci vyplňují po půl roce (a více) od ukončení kurzu.

Princip: Absolvent kurzu doplňuje do textových polí přínos kurzu pro jeho práci ve vysílající organizaci, nejlépe v čem konkrétně mu kurz pomohl, co se na jeho práci díky kurzu změnilo.

Podobně po dohodě s ředitelem vysílající organizace (zaměstnavatele) vyplní textová pole ve sloupci Přínos pro zaměstnavatele, resp. např. po anketě s otevřenými otázkami mezi svými svěřenci textová pole ve sloupci Přínos pro klienta.  

Poznámka: Není nutno vyplňovat všechna pole. 

Příklad vyplněného přínosu pro praxi:

Facilitační komunikační dovednosti

Přínos pro účastníka: Velmi se zlepšily výsledky všech řešitelských porad, které vedu v naší organizaci.
 
Přínos pro zaměstnavatele:
 
Zápisy z řešitelských porad jsou strukturovanější a přehlednější.
 

Závěr

Neděláme si čáku na evaluaci neformálního vzdělávání. Nejedná se tedy o snahu formalizovat neformální vzdělávání, ale jde nám o to, nabídnout účastníkovi možnost sám sebe ohodnotit před a po kurzu. A toto bez měření, porovnávání stavu před a po dost dobře nejde.
Chceme tím přispět k posílení důvěryhodnosti celého zájmového a neformálního vzdělávání. Absolvent námi organizovaných akcí bude mít ve svém osobním portfoliu popis jednotlivých konkrétních znalostí, dovedností či postojů a tedy vlastně úrovně rozvoje svých kompetencí. S tímto soupisem si pak může naložit, jak sám chce.

A protože se o takový popis znalostí či dovedností zajímají i zaměstnavatelé či personální pracovníci, je nasnadě využití takového portfolia např. při přijímacích pohovorech.
 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek