Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Projekt „Klíče pro život“ představuje své...

Projekt „Klíče pro život“ představuje své dosavadní výsledky

Informativní příspěvek
Autor Jiří Zajíc
Spoluautor: Andrea Hutková
Klíče pro život je čtyřletý národní projekt, na jehož realizaci se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže. Jeho smyslem je dlouhodobá podpora kvalitního využívání volného času dětí a mládeže.

Praha, 30.11.2010

Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Individuální projekt národní:
Klíče pro život-Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011

Klíče pro život je čtyřletý národní projekt, na jehož realizaci se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže. Jeho smyslem je dlouhodobá podpora kvalitního využívání volného času dětí a mládeže. Odborně se tomu říká zájmové a neformální vzdělávání. V našich poměrech se jedná o unikátní projekt. Běží v celé České republice a v následujících letech by měl přinést zejména svým propracovaným systémem vzdělávání rozvoj důležitých dovedností, znalostí, schopností a postojů (tedy klíčových kompetencí) těm, kteří se denně věnují dětem ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a nestátních neziskových organizacích. Vlastní aktivity projektu míří do pěti spolu souvisejících oblastí:

1) VÝZKUMYneboli mapování terénu.
V rámci projektu a jeho přípravy bylo uskutečněno již 9 výzkumů a analýz, jež se všechny zabývají současnými dětmi a mladými lidmi a těmi, kteří je na cestě k dospělosti v rámci volnočasových aktivit podporují. V současné době například připravujeme pro odbornou i laickou veřejnost závěry z nejrozsáhlejšího šetření. Jedná se v rámci České republiky o ojedinělý výzkum zaměřený na hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let. Souhrnná zpráva, která je netrpělivě očekávána mimo jiné také sdělovacími prostředky, představí české děti ve vztahu k rodině, škole, trávení volného času a médiím. Všechny zprávy o výzkumech projektu Klíče pro život jsou na stránkách www.vyzkum-mladez.cz volně ke stažení. Jejich výsledky jsou již nyní využívány i pro následující vzdělávací aktivity.

2) VZDĚLÁVÁNÍ čili atraktivní nabídka.

Klíče pro život nabízí vzdělávání v těchto čtyřech okruzích:
• Studium pedagogiky volného času – pilotujeme tříleté i zákonem předepsané 80 hodinové studium, spolupracujeme na něm s pedagogickými fakultami. Studium přináší nové metody a formy vzdělávání a reaguje na aktuální potřeby pedagogických pracovníků
• Průběžné vzdělávání – na základě zájmu, výzkumných zjištění i vyhodnocení vzdělávacích aktivit realizujeme pestrou nabídku kurzů a seminářů
• Podporujeme vzdělávání v tzv. průřezových tématech: výchova k dobrovolnictví, participace a informovanost, výchova k aktivnímu občanství, zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání, inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchova, medializace a mediální výchova
• Funkční vzdělávání – nabízí tříleté studium pro vedoucí pracovníky středisek volného času, školních družin a klubů a nestátních neziskových organizací

Všechny tyto možnosti vzdělávání jsou pro účastníky zdarma, aktuální nabídku sleduje na webu měsíčně přes 1 000 zájemců, kteří se mohou přihlásit na jednotlivé vzdělávací aktivity přes webové rozhraní prostřednictvím nového vzdělávacího modulu: http://vm.nidm.cz.

3) SPOLEHLIVÉ ZDROJE což znamená použitelné informace pro mladé lidi
Byl úspěšně rozběhnut cyklus školení pro pracovníky Informačních center pro mládež, která v současnosti působí ve všech krajích ČR. Zároveň se podařilo vytvořit a zveřejnit otevřenou databázi informací ze všech krajů. Informace se třídí v I-katalozích: http://ikatalogy.nidm.cz/, které vychází z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v ČR. Současně působí ve všech krajích regionální
koordinátoři, kteří zprostředkovávají události v regionech ve svých článcích určených mladým čtenářům a dále spolupracují s místními ICM.

4) KVALITA ORGANIZACÍ skrývající se pod nápisem STANDARDIZACE
Tato aktivita patří ke strategickým záměrům projektu a přináší střediskům volného času, školním družinám i klubům stejně jako NNO pracujícím s dětmi a mládeží příležitost k posílení činností, které realizují. Nabídne návod k orientaci ve struktuře vlastních činností, metodiku správného řízení probíhajících procesů, v neposlední řadě také vzdělávací programy pro pracovníky odpovědné za jejich provádění a kontrolu. Toto vše pochopitelně s ohledem na hlavní činnost těchto organizací – výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

5) UZNÁVÁNÍaneb zhodnocení přínosu zájmového a neformálního vzdělávání
Druhým strategickým záměrem projektu je zhodnocení společenského přínosu zájmového a neformálního vzdělávání na základě uznaných, získaných či rozvinutých kompetencí u dětí a mládeže, účastníků zájmového a neformálního vzdělávání.
Cílem této aktivity je tedy upozornit na význam mnohaleté praxe a zkušeností, schopností a dovedností, jež mohou lidé, kteří denně pracují s dětmi či mladými lidmi v nestátních neziskových organizacích, dobře upotřebit v profesním životě. Člověk, který musí při práci s dětmi znát, identifikovat, řešit velmi specifické potřeby dětí, získá nakonec takové kompetence, které jsou vynikající například pro zvládání prestižní manažerské pozice téměř kdekoliv na trhu práce. Jde tedy o téma zajímavé pro zaměstnavatele i zaměstnance. Jeho výstupem by mimo jiné mělo být definování kompetenčních profilů, které se stanou součástí Národní soustavy kvalifikací. Aktuálně probíhá pilotáž vzdělávacích programů, které by na základě vydefinovaných kompetenčních profilů měly zvýšit připravenost pracovníků a dobrovolníků na jednotlivých typových pozicích v organizaci.

A KOLIK TO STOJÍ?
Celkový objem finančních prostředků projektu Klíče pro život na období celé realizace 2009-2013 představuje částku 240 120 990 Kč. 65 % finančních prostředků je určeno pro cílovou skupinu projektu: nestátní neziskové organizace, střediska volného času a školní kluby, školní družiny na vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží a odborné zázemí projektu. Prostředky jsou postupně využívány na realizaci téměř 300 inovovaných vzdělávacích programů, seminářů a kurzů v rámci Průběžného vzdělávání a další vzdělávací aktivity v rámci Funkční vzdělávání, Studia pedagogiky volného času, Uznávání neformálního vzdělávání a Podpory informačního systému pro mládež. Část finančních prostředků subjekty získávají formou veřejných zakázek na tvorbu, ověření a inovaci vzdělávacích programů v oblasti Uznávání neformálního vzdělávání a Průřezových témat nebo na organizaci vzdělávacích aktivit Průběžného vzdělávání.

Do září roku 2010 bylo vyčerpáno celkově 41 mil. Kč. Z této částky jedna třetina finančních prostředků představovala výdaje pro cílovou skupinu. Bylo již proškoleno 1 125 účastníků. V závislosti na typu organizace se procentuálně čerpalo cca 14% na realizaci vzdělávacích aktivit pro nestátní neziskové organizace. 21 % bylo věnováno na vzdělávání pro školní kluby a školní družiny a 65% prostředků putovalo na vzdělávání pedagogických pracovníků středisek volného času. Vzhledem k harmonogramu realizace jednotlivých aktivit se předpokládá v následujícím období procentuální nárůst čerpání u nestátních neziskových organizací.

Portál projektu www.kliceprozivot.cz každý týden aktualizuje své informace pro veřejnost, je přímo napojen na portál MŠMT a lidé na něm najdou všechny potřebné informace k projektu (včetně přímých kontaktů na garanty jednotlivých oblastí). Portál projektu dnes sleduje měsíčně průměrně více než 15 000 návštěvníků.
 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek