Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Vzdělávací modul zájmového a neformálního...

Vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání

Informativní příspěvek
V rámci projektu Klíče pro život jsme vybudovali ve spolupráci s vybranými lektory tzv. Vzdělávací modul s evaluačním nástrojem. Článek vás seznámí s možnostmi jeho využití.

Úvod

Z výroční zprávy Národního institutu dětí a mládeže vyplývá, že našim posláním je býti odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti státní podpory a ochrany mládeže. Naší ambicí je stát se českým národním centrem neformálního vzdělávání. Neformálním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv systematické výchovné působení kromě školní docházky (to je „formální vzdělávání“) a samotné výchovy v rodině. 
Pokud jeho nositeli jsou školská zařízení (střediska volného času, školní kluby a družiny), hovoří se zpravidla o zájmovém vzdělávání.
Právě systematický přístup nás vede k systematické podpoře vzdělávání. V rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Klíče pro život jsme vybudovali ve spolupráci s vybranými lektory tzv. Vzdělávací modul, který podporuje jednak organizaci a jednak hodnocení úrovně posunu znalostí či dovedností a postojů frekventantů vzdělávacích akcí.

Účel aplikace

Tento elektronický systém podpory vzdělávání vzniká v rámci projektu Klíče pro život a je určen primárně pro zájmové a neformální vzdělávání. 
Je tvořen třemi základními moduly:
1. Vzdělávací modul – pro organizaci vzdělávacích akcí.
2. Evaluační nástroj – pro evaluaci klíčových kompetencí účastníka vzdělávacích akcí a lektora, resp. organizace akce.
3. Learning management systém – pro e-learningovou podporu studia.
Vzdělávací modul s evaluačním nástrojem a e-learningovým portálem je určen účastníkům zájmového a neformálního vzdělávání. Umožňuje jim pracovat se systémem z pohledu
a) jednotlivce – jako účastník vzdělávacích aktivit, případně jejich autor či lektor
b) vzdělávací organizace – jako organizátor vzdělávacích aktivit pro „vlastní“ okruh klientů

Možnosti využití

V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Celý elektronický vzdělávací systém je určen pro organizaci a realizaci zájmového a neformálního vzdělávání. Využívat ho mohou v první řadě frekventanti našich vzdělávacích akcí z pohledu běžného uživatele, tedy účastníka vzdělávací akce, dále pak lektoři vzdělávacích aktivit ke zjišťování vstupních znalostí frekventantů, resp. k jejich posunu během vzdělávání, pochopitelně organizátoři k zajištění organizačních záležitostí kolem pořádání akcí.
Pro každého absolventa vzdělávací akce systém vygeneruje jeho osobní vzdělávací portfolio, ve kterém budou kromě osobních údajů také přehled absolvovaných vzdělávacích akcí a z každé z nich výsledný kompetenční profil, popisující dosažené kompetence po akci.
Momentálně pracujeme na grafickém ztvárnění tohoto portfolia. Berte prosím proto následující návrh jako pracovní.

 

Ve výhledu projektu je dopracování systému tak, aby si mohl registrovaný uživatel do svého portfolia zadávat vlastní poznámky a to jednak jako komentáře k jednotlivým absolvovaným akcím a jednak vlastní vzdělávací aktivity realizované formou samostudia. Toto vzdělávací portfolio může složit časem jako součást dokumentů Europassu, případně jako „kompetenční“ příloha k CV.

 

Další etapa vývoje tohoto nástroje rovněž počítá s tím, že ho budou moci pro své klienty používat i další, externí volnočasové organizace pro organizaci svých vzdělávacích akcí. To jim umožní kromě digitalizace organizace vzdělávacích akcí také pomocí evaluačního nástroje sledovat posun rozvoje klíčových kompetencí u svých dětí a mládeže. Příklad takového vzdělávacího subportálu SVČ Lužánky je na přiloženém obrázku. Opět se jedná o pracovní návrh, dostavba tohoto „externího“ modulu se plánuje na podzim tohoto roku.
Ale to už budeme hovořit o vzdělávacím portálu neformálního vzdělávání.

 

Čím jsme jiní

Díky postavení NIDM jako organizace s celorepublikovým dosahem, odborným obsahem naší činnosti jsme zvolili systémový přístup, který koresponduje s novou vzdělávací politikou formálního vzdělávání. Celý systém je postaven na možnosti hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí před zahájením vzdělávací akce, bezprostředně po její skončení a ještě přínosu pro praxi po minimálně půlročním odstupu. 
Cíle vzdělávacích akcí, resp. jejich dílčích vzdělávacích aktivit vytváří lektor, který také se sebranými (vyplněnými) daty pracuje. Jednotlivé vzdělávací akce jsou řazeny po oblastech (klíčových aktivitách projektu). Každá oblast má svého odborného garanta, který sleduje odbornou i organizační úroveň vzdělávacích akcí a komunikuje s lektorským týmem.

Pro běžného uživatele přináší celý systém několik zásadních výhod:

  1. Možnost posouzení vstupní úrovně rozvoje klíčových kompetencí v základních oblastech vzdělávání. Forma vstupní autoevaluace je zprostředkována testem, zájemce o účast si vyplní dotazník a podle výsledků buď na akci nastoupí nebo si vybere jinou, vhodnější akci.
  2. Možnost hodnocení výstupní úrovně rozvoje klíčových kompetencí, opět prostřednictvím testu. 
    Na základě obou hodnocení pak lze snadno zjistit přidanou hodnotu, neboli co konkrétního absolventovi akce přinesla. Obě hodnocení jsou autoevaluační a nemají vliv na udělení osvědčení. Čili nic netlačí účastníka ke „švindlování“. Protože otázky sestavuje pro každou akci její autor, zpravidla i lektor, je garantováno, že obsahová náplň akce i metody a formy vzdělávání jsou zaměřeny právě na dosažení posunu u účastníků. Tomuto našemu společnému cíli je přizpůsoben i přístup lektora k autoevaluačním hodnocením.
  3. Možnost korekce hodnocení lektorem, což účastníkovi přináší druhý pól hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí. Tato varianta však má opodstatnění u delších vzdělávacích akcí, kdy je reálné, aby se lektor každému účastníkovi mohl věnovat individuálně. U těchto rozsáhlejších akcí pak zpravidla je hodnocení lektora bráno v úvahu při potvrzení absolutoria.
  4. Možnost hodnocení skutečného přínosu pro praxi, a to ve všech dříve nastavených a hodnocených oblastech. Přínos pro praxi se dá poznat až po určité době, minimální doba je u nás půl roku. Hodnocení se týká přínosu pro samotného účastníka akce, přínosu pro jeho klienty (děti a mládež, případně i kolegy) a přínosu pro jeho vysílající organizaci.
  5. Možnost jednotné evidence průběhu neformálního vzdělávání prostřednictvím osobního portfolia, jehož součástí je kromě přehledu absolvovaných akcí ještě přehled kompetenčních profilů z absolvovaných akcí.
  6. Možnost využití e-learningové podpory neformálního vzdělávání, řada vzdělávacích akcí je dlouhodobější a vyžaduje průběžný přístup ke studijním materiálům, komunikaci s lektorem, případně s dalšími účastníky vzdělávání.
  7. Podpora organizace vzdělávací akce, uživatel se jednou zdarma zaregistruje a tím získá jedinečný osobní přístup do systému. Sám si pak organizuje své vzdělávací aktivity od přihlášení se na akci až po tisk svých autoevaluačních hodnocení, kompetenčního profilu, resp. osobního portfolia a to kdykoliv bude chtít. Pochopitelně osvědčení a kompetenční profil dostane v originální podobě od vzdělávající organizace.
  8. Finanční podpora vzdělávání, všechny vzdělávací akce organizované v rámci projektu Klíče pro život jsou pro pedagogické „volnočasové“ pracovníky zdarma.

Přístup ke vzdělávacímu modulu

Celá aplikace je webová, najdete ji na adrese http://vm.nidm.cz. K jejímu vyzkoušení, resp. využívání potřebujete počítač s připojením do internetu a internetový prohlížeč.  
Pro další organizace, které by chtěli modul využívat, budou vytvořeny samostatné subdomény, přičemž si vlastní design budou moci vybudovat sami.
K jednotlivým modulům, případně dalším aplikacím souvisejícím s realizací projektu se dostanete uživatel pomocí příslušných položek nabídky v levé části obrazovky:
1. Hlavní stránka – zobrazí se úvodní stránka systému.
2. Registrace – vstup do registrace uživatele. V okamžiku, kdy bude uživatel přihlášen, tato položka se změní na
Moje stránka, která obsahuje osobní evidenci všech aktivit uživatele v systému, umožňující přístup k hodnocení i osobnímu portfoliu.
3. Nabídka vzdělávacích akcí – přehled aktuálně nabízených VA ke studiu. Každá akce obsahuje stručnou anotaci, po kliknutí na název vzdělávací akce se rozbalí podrobnosti včetně kontaktů na organizátora, resp. lektora a pochopitelně s možností se přihlásit.
4. E-learning – vstup do nabídky e-learningových kurzů, resp. elearningové podpoře vzdělávacích akcí.
5. Klíče pro život – vstup do informačního modulu projektu Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz).
6. Metodické materiály – vstup do sekce Neformální vzdělávání metodického portálu MŠMT na adrese www.rvp.cz. Zde pak může uživatel najít nejen naše metodické materiály, ale také materiály, které vznikly v rámci formálního vzdělávání a týkají se průřezových témat. 
8. Národní institut dětí a mládeže – vstup na hlavní stránku NIDM, praktického realizátora projektu (www.nidm.cz).
9. Kontakty – přehled nejdůležitějších kontaktů osob, na které se můžete v případě problémů či odborných dotazů s důvěrou obrátit.

Závěr

V rámci systémové integrace jsme se vydali na dlouhou cestu podpory neformálního vzdělávání různými prostředky a službami dnes tak často používanými aplikacemi zařazovanými pod název web 2.0. Vzdělávací modul s e-learningovou podporou je prvním důraznějším vykročením k vzdělávacímu portálu neformálního vzdělávání. Budujeme společně nástroj, který by měl pomáhat jednak účastníkům vzdělávacích akcí, jednak lektorům, pochopitelně i organizátorům a v neposlední řadě pak dětem a mládeži. Jako každá nová věc automaticky budí u uživatelů počáteční obavy, mnohdy i nevoli ji používat. Velmi vás prosím o pomoc při jeho doladění, mějte trochu více trpělivosti a posílejte nám věcné náměty na zlepšení. Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte se zastavit, poslat mail či zavolat. Děkujeme předem za pomoc a podporu.

Radek Maca

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek