Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Rámec pro vícejazyčnost a mezikulturní kompetence...

Rámec pro vícejazyčnost a mezikulturní kompetence ve vzdělávání

V rámci projektu nazvaném CARAP/FREPA byl vytvořen materiál A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures, který je v plném rozsahu publikován na webové adrese: http://carap.ecml.at/. Rada Evropy podporou tvorby tohoto dokumentu zdůrazňuje základní principy vícejazyčného a interkulturního vzdělávání.

Evropské středisko pro moderní jazyky Rady Evropy v rakouském Grazu se v minulém programovém období (2008 – 2011) podrobně zabývalo problematikou vícejazyčnosti. V rámci  projektu nazvaném CARAP/FREPA byl vytvořen materiál A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures, který je v plném rozsahu publikován na webové adrese: http://carap.ecml.at/. Rada Evropy podporou tvorby tohoto dokumentu zdůrazňuje základní principy vícejazyčného a interkulturního vzdělávání. Jedná se především o princip jazykové a kulturní diverzity, používání mateřského jazyka jako prostředku komunikace a dosažení co nejvyšší úrovně ve všech osvojovaných jazycích.

Mezi hlavní cíle patří rozvoj žákova jazykového povědomí, kdy si žák uvědomuje, že jazyky se stále vyvíjejí, že mezi nimi jsou vztahy příbuznosti, že patří k rodinám a dokáže vnímat lexikální blízkost.

Dokument se odvíjí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, zejména z hlediska vícejazyčné a mezikulturní kompetence. Podrobně rozpracovává veškeré deskriptory (znalosti, dovednosti a postoje, včetně příkladů), které jsou považovány za nezbytné  z pohledu vícejazyčného a mezikulturního vzdělávání.

Dokument je založen na těchto přístupech k vícejazyčnosti:

  • jazyková propedeutika – seznámení s jazykem,
  • vzájemná srozumitelnost příbuzných jazyků,
  • mezikulturní přístup,
  • integrovaná didaktika cizích jazyků.

Dokument lze využívat jako východisko pro vypracovávání sylabů, rámcových osnov, učebnic a dalších dokumentů. Je určen pracovníkům v procesu jazykového vzdělávání se zájmem o vícejazyčnost a mezikulturní vzdělávání (učitelé všech předmětů, školitelé, lektoři, tvůrci kurikula, autoři učebnic, administrativní pracovníci a další).

Součástí dokumentu jsou výukové aktivity pro školní praxi a materiály vhodné pro další vzdělávání učitelů. Požadované aktivity si mohou učitelé vybrat z dostupné online databáze.

Pro další vzdělávání učitelů jsou k  dispozici online materiály:

  • pro rozvoj učitelů v oblasti vícejazyčných přístupů a využívání materiálů CARAP/FREPA,
  • materiály CARAP/FREPA v kontextu jazykové výuky,
  • podpora učitele v konkrétním použití materiálů CARAP/ FREPA s ohledem některé obtíže v oblasti výuky a každodenní praxi,
  • podpora realizace projektů, při kterých jsou využívány vícejazyčné přístupy EPA.

V návaznosti na tvorbu materiálu proběhly v roce 2012 (červen a listopad) v Evropském středisku pro moderní jazyky semináře, kterých se účastnili zástupci všech členských zemí. Cílem seminářů bylo nastínit plán pro další období a rozpracovat materiál v národních jazycích dle potřeb jednotlivých států a vytvoření sítě/platformy pro národní jazyky. Další zřetel byl brán na hledání efektivní cesty pro diseminaci materiálu ve vzdělávání. V současné době je dokument dostupný pouze v anglickém, německém a francouzském jazyce, proto bylo naplánováno rozšíření o další jazyky. Každý členský stát by měl mít vlastní národní stránku se základními informacemi. Na národních stránkách budou doporučeny i vhodné aktivity z databáze včetně metodického rozpracování se zřetelem na český vzdělávací systém.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám