Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?

Ikona prakticky

S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Oxana Antošová
Tento článek vznikl jako studentská práce
Anotace: Aktivita zabývající se předsudky a stereotypy a jejich vlivem na naše jednání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Psací potřeby, papír A4.
Klíčová slova: Multikulturní výchova, diverzita

Úvod:

Česká společnost se mění v novou, stává se společností multikulturní, v níž jedinci zažívají nová setkání, která jsou od těch dosavadních odlišná především kvůli jazyku, národnosti, rase, náboženství nebo barvě pleti. Jednou z možností, jak společnost na taková setkání připravit, je multikulturní výchova.

Téma: S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?

Účel aktivity:

Hlavní podstatou aktivity je u žáků vyvolat zájem a zamýšlení nad předsudky, stereotypy a jejich vlivem na rozhodování, možnost vytváření pozitivního vztahu k sobě i k ostatním. Při realizaci se účastníci učí vzájemně komunikovat, spolupracovat, prosazovat vlastní názory.

Časová dotace: 45 minut

Počet studentů: 12 a více

Pomůcky: Psací potřeby, papír A4

Cíle:

  • rozvoj vnímání druhých lidí
  • rozvoj sociálních kompetencí
  • pochopení rozdílů ve vnímání a různých úhlech pohledu
  • uvědomění si vlastních předsudků
  • zamyšlení se nad stereotypy

Popis aktivity:

Učitel rozdělí žáky na skupinky. Každá dostane pokyny, seznam a krátkou charakteristiku zájemců o byt (viz příloha). Po jejich přečtení se žáci rozhodují, komu by byt pronajali a komu ne. Po splnění zadání každá skupina postupně prezentuje výsledek svého rozhodnutí a jeho zdůvodnění.

Reflexe:

Reflektivní dialog je založený na vzájemné komunikaci mezi učitelem a žáky.

Žáci mají za úkol se pokusit říct (postupně jeden po druhém), co je překvapilo při této činnosti, co si každý z této činnosti odnesl, do jaké míry si žáci během diskuze všimli nějakých předsudků a do jaké míry si uvědomili, že předsudky mohou ovlivnit jejich budoucí rozhodnutí.

Citace a použitá literatura:
[1] - Sousedé – projekt výchovy k vzájemnému respektování. Český helsinský výbor, 2000.  
[2] - Interkulturní vzdělávání I. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 520 s. ISBN ISBN 80-7106-614-1. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 04. 2010
Zobrazeno: 6850krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.8333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ANTOŠOVÁ, Oxana. S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?. Metodický portál: Články [online]. 29. 04. 2010, [cit. 2020-09-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8469/S-KYM-BYSTE-CHTELI-BYDLET-V-JEDNOM-DOME.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 29. 04. 2010 14:43
Příspěvek přínáší zajímavé podněty k výuce multikulturality. Žáci se k multikulturalitě dostávají prostřednictvím tématu, které je jim blízké, a tím jsou sousedské vztahy.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 29. 04. 2010 14:43
Aktivita "S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?" si klade za cíl vést žáky k zamyšlení nad předsudky, stereotypy a jejich vlivem na rozhodování. Motivuje žáky k diskusi i přehodnocování vlastního úsudku.Vyučující se stává organizátorem a je důležité, aby tuto roli zvládl a objektivně řídil.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.