Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Učební osnovy - komentář

Učební osnovy - komentář

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP
Komentář k části ŠVP Učební osnovy.

Učební osnovy se zpracovávají pro každý vyučovací předmět, včetně volitelných předmětů i vyučovacích předmětů vzniklých z průřezových témat.

Název vyučovacího předmětu

Každý vyučovací předmět musí mít svůj název, který stanovuje škola. Doporučuje se, aby jednotlivé názvy byly ve shodě se vzdělávacím obsahem oboru, z něhož byl vyučovací předmět vytvořen, a aby byly srozumitelné pro žáky, jejich rodiče i širší veřejnost. Název vyučovacího předmětu v učebních osnovách musí souhlasit s názvem v učebním plánu.

Charakteristika vyučovacího předmětu

  • obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést, z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen

    Tato část ŠVP navazuje na učební plán a poznámky k učebnímu plánu a rozvádí (specifikuje) všechny podstatné informace o vyučovacím předmětu, které jsou důležité pro jeho realizaci. Především z jakého vzdělávacího oboru vyučovací předmět vznikl, jaké části jiných vzdělávacích oborů a jaká průřezová témata integruje, zda byl časově posílen a proč (rozšíření vzdělávacího obsahu daného oboru, integrace témat jiných oborů atd.). Dále se uvádějí formy realizace vzdělávacího obsahu, pokud se počítá s jinými formami, než je vyučovací hodina, případně se výuka realizuje v jiných prostorách než ve škole atd. Doplnit se mohou i údaje o dělení či spojování tříd pro výuku atd.

  • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

    V této části charakteristiky vyučovacího předmětu se vymezí všechny zásadní postupy, které učitelé používají a které povedou v daném vyučovacím předmětu k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Tyto strategie jsou rozpracovávány ke každé klíčové kompetenci, případně společně pro více klíčových kompetencí tak, aby bylo patrné, ke kterým klíčovým kompetencím se vztahují. Tyto strategie jsou uplatňovány všemi učiteli daného předmětu.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

  • distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV/GV do ročníků, případně do delších časových úseků
  • výběr a rozpracování učiva z RVP ZV/GV do ročníků ve vazbě na očekávané výstupy
  • průřezová témata - výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících

Při tvorbě učebních osnov může škola postupovat těmito způsoby:
1) Zformuluje výstupy, které postupně povedou k tomu, že bude naplněn očekávaný výstup RVP ZV/GV. Zařadí je do ročníků a k nim přiřazuje (rozpracovává) do ročníků učivo, jehož prostřednictvím žák požadovaného výstupu dosáhne.
2) Zformuluje výstupy, které postupně povedou k tomu, že bude naplněn očekávaný výstup RVP ZV/GV. Tyto dílčí výstupy zařadí do ročníků. Pokud by se k rozpracovaným dílčím výstupům přiřazovalo opakovaně stejné učivo, je možné je uvést pro více ročníků najednou.
3) Zformuluje výstupy, které postupně povedou k tomu, že bude naplněn očekávaný výstup RVP ZV/GV. Tyto výstupy jsou zpracovány pro delší časové období. V takových případech škola rozpracovává do jednotlivých ročníků učivo.

Popsané způsoby zpracování vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů se mohou v jednotlivých předmětech lišit. Při zachování "ročníkového vymezení" alespoň výstupů nebo učiva se může zpracování vzdělávacího obsahu lišit i v jednotlivých vzdělávacích obdobích jednoho předmětu. Jako součást vzdělávacího obsahu škola vymezí i realizovaná průřezová témata (ve shodě s celkovým přehledem průřezových témat v charakteristice ŠVP). Uvádějí se především názvy tematických okruhů průřezových témat s konkretizací námětů a činností těchto tematických okruhů.

Další doporučené údaje

Mezipředmětové souvislosti, případné další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu.

Doporučuje se rozpracovávat mezipředmětové souvislosti, případně zařazovat jakékoli další poznámky, které mohou pomoci učitelům při přípravě a realizaci výuky. Je třeba dbát na to, aby nešlo o formální odkazy a poznámky. Je zřejmé, že odkazy a poznámky budou vznikat i postupně v návaznosti na zkušenosti učitelů při realizaci ŠVP a budou průběžně doplňovány.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek