Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Učební plán - komentář

Ikona teoreticky

Učební plán - komentář

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Komenáře k části ŠVP Učební plán.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: učební plán
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tabulace učebního plánu

Výrazné oddělení nižšího a vyššího stupně gymnázia; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za nižší a vyšší stupeň.

Požaduje se sestavení údajů učebního plánu do tabulky. Údaje týkající se nižšího a vyššího stupně musí být výrazně odlišeny (v jedné tabulce nebo ve dvou samostatných tabulkách).
Výčet povinných vyučovacích předmětů znamená uvedení jejich celých (nezkrácených) názvů, které vyjadřují vzdělávací obsah vyučovacích předmětů a jsou shodné s jejich názvy v učebních osnovách. Dále musí tabulace obsahovat přehled časových dotací (počty hodin) pro konkrétní vyučovací předměty v jednotlivých ročnících. Při stanovování časových dotací je třeba naplnit všechny případné specifické podmínky dané poznámkami k rámcovému učebnímu plánu (např. vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova musí být vzhledem ke zdravotním a hygienickým potřebám žáků zařazena do všech ročníků).
Časové dotace všech vyučovacích předmětů vzniklých ze vzdělávacích oborů jedné vzdělávací oblasti RVP ZV/GV musí naplnit minimální časovou dotaci určenou pro tuto vzdělávací oblast v rámcovém učebním plánu RVP ZV/GV, případně ji mohou navýšit z disponibilní časové dotace.
U volitelných předmětů není účelné uvádět v učebním plánu konkrétní názvy, protože výčet nabízených a realizovaných volitelných předmětů se může lišit a každý rok měnit. Doporučuje se uvést pouze časové dotace, které budou žáci povinně absolvovat v jednotlivých ročnících. Konkrétní seznam nabízených a realizovaných volitelných předmětů se doporučuje vymezit v samostatné tabulce, v příloze ŠVP apod.
Disponibilní časová dotace musí být využita v souladu s pravidly uvedenými v RVP ZV/GV. Víceletá gymnázia musí na nižším stupni povinně nabídnout žákům 6 hodin Dalšího cizího jazyka. Pokud si žák nezvolí Další cizí jazyk, musí si ve stejném rozsahu zvolit jiné volitelné předměty. Vedle toho musí škola nabízet nejpozději od 7. ročníku, resp. odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, další volitelné předměty minimálně v rozsahu jedné hodiny v ročníku (v 7. až 9. ročníku, resp. v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií) pro každého žáka. Žák tedy volí minimálně 6 hodin Dalšího cizího jazyka a 3 hodiny jiných volitelných předmětů, nebo nevolí Další cizí jazyk a pak volí minimálně 9 hodin jiných volitelných předmětů. Dále je možné využít disponibilní časovou dotaci k posílení povinných předmětů, k tvorbě nových povinných předmětů, včetně předmětů pro realizaci průřezových témat, k další nabídce volitelných předmětů, k vytváření předmětů speciální péče.
Celkové počty hodin na nižším stupni osmiletých gymnáziích musí dát součet 122. Celkové počty hodin na vyšším stupni gymnázií musí dát součet 128. Součet realizovaných hodin nesmí být vyšší ani nižší. Celkové počty hodin v jednotlivých ročnících musí být v rozmezí minima a maxima, které pro jednotlivé ročníky stanovuje na základě školského zákona RVP ZV/GV. Šestiletá gymnázia stanovují ve svém ŠVP časovou dotaci pro vyučovací předměty v ročnících nižšího stupně gymnázia s přihlédnutím k poměrnému zastoupení časových dotací jednotlivých vzdělávacích oblastí vymezených v rámcovém učebním plánu RVP ZV. Celková povinná časová dotace pro ročníky nižšího stupně šestiletého gymnázia je stanovena v rozsahu 64 hodin.
Pokud chce škola uvést také nepovinné předměty, je nutné je uvádět odděleně od povinných a volitelných předmětů, protože nečerpají hodinovou dotaci z hodin stanovených v RVP ZV/GV. Vzhledem k častějším změnám a nutné aktualizaci nepovinných předmětů se doporučuje uvádět je v samostatné tabulce, v příloze ŠVP apod.

Poznámky k učebnímu plánu

Obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP ZV/GV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.).

Škola popíše všechny odlišnosti vznikající na základě nových (změněných, neobvyklých) názvů předmětů, na základě přesunů a integrací vzdělávacího obsahu či vytváření nových vyučovacích předmětů, případně na základě uplatnění jiných forem vzdělávání, než je vyučovací hodina (celoroční projekty atd.). Pokud jsou všechny údaje k danému vyučovacímu předmětu z tabulace zřejmé, není nutné k danému předmětu vytvářet poznámky.
Údaje o vyučovacích předmětech v učebním plánu, v poznámkách k učebnímu plánu a v učebních osnovách nesmí být v rozporu.


 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 5357krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Učební plán - komentář. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-04-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6695/UCEBNI-PLAN---KOMENTAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.