Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Odpovědi - Hodnocení žáků a autoevaluace

Odpovědi - Hodnocení žáků a autoevaluace

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP
Odpovědi - Hodnocení žáků a autoevaluace

Lze kombinovat hodnocení slovní (např. u „výchov") a známkování?
Možnosti základních způsobů hodnocení žáků řeší školský zákon, který připouští klasifikaci, slovní hodnocení i kombinaci obou způsobů. To znamená, že lze některé vyučovací předměty klasifikovat a současně některé jiné hodnotit slovně.

Můžeme upravit podmínky předčasného ukončení studia (z důvodů velké absence, neprospěchu atd.) a způsobu konání komisionálních zkoušek, nebo se musíme přísně držet litery zákona? Stačí v tom případě v ŠVP odkaz na příslušnou vyhlášku školského zákona?
V první řadě je povinností školy držet se zákona. Zároveň má ředitel školy či školského zařízení zákonnou povinnost vydat v souladu s příslušnou vyhláškou školní řád, ve kterém mimo jiné uvede i typy a důvody kázeňských opatření. Důvody pro předčasné ukončení studia na konkrétní škole jsou tedy uvedeny ve školním řádu a jsou konkrétnější než podmínky uvedené v zákoně. To, zda škola zahrne školní řád do svého ŠVP, záleží na ní, rozhodovat by se měla podle toho, jaké podrobnosti chce rodičům a dalším zúčastněným prostřednictvím svého ŠVP sdělovat.

Z čeho se budou po zavedení RVP G do praxe skládat přijímací zkoušky na SŠ - z učiva, nebo z kompetencí?
Pravidla pro přijímací řízení na SŠ se vymezují ve školském zákonu. V § 60 odst. 3 se stanovuje, že ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení a v jeho rámci může rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Její obsah a formu stanoví v souladu s RVP ZV. Vzhledem k tomu, že RVP ZV klade důraz na očekávané výstupy, jenž jsou povinné a má jich dosáhnout každý žák (učivo je doporučené), měly by SŠ při přijímacím řízení vycházet z očekávaných výstupů a klíčových kompetencí základního vzdělávání. § 60, odst. 4 dále uvádí, že v přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle: (a) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno, (b) výsledků přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky, je-li stanovena, (c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Přizpůsobí VŠ své požadavky RVP G? K čemu budou u přijímacích zkoušek na VŠ našim žákům praktické dovednosti a aktivity, když ony chtějí vědomosti?
Po plošném zavedení RVP G a RVP pro střední odborné školy budou všichni žáci vzděláváni podle těchto nových učebních dokumentů. Vysoké školy budou tedy nutně muset počítat s tím, že jiní žáci „na trhu" takzvaně nejsou. Na druhé straně již dnes platí, že zvláště ty vysoké školy, o které je značný zájem, formulují požadavky podle svých představ, a pokud se na takovou školu chce žák dostat, musí pro to nutně udělat něco navíc.

Budou požadavky maturit odpovídat výstupům RVP G?
Maturitní zkouška se bude skládat ze dvou částí: společné a profilové. Společná část maturitní zkoušky bude pro gymnázia i střední odborné školy shodná. Nové maturity budou vycházet z platných učebních dokumentů, ovšem ve chvíli, kdy vstoupí v platnost rámcové vzdělávací programy, budou katalogy maturitních požadavků přepracovány tak, aby vycházely z RVP určených pro všeobecné i odborné vzdělávání. Podoba profilové části maturitní zkoušky bude záležet na konkrétní škole a na jejím školním vzdělávacím programu. Předpokládáme, že každá škola bude u profilové části maturitní zkoušky požadovat více než jen očekávané výstupy z RVP G.

Je nutné zařadit systém a organizaci přijímacího řízení na gymnázium a problematiku hodnocení žáků jako součást příslušné kapitoly ŠVP?
Systém a organizace přijímacího řízení na gymnázium je součástí kapitoly Charakteristika ŠVP a musí v ní být obsažena. Problematika hodnocení je samostatná kapitola v ŠVP. Strukturu ŠVP předepisuje příslušný RVP.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám