Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Struktura ŠVP pro gymnaziální vzdělávání

Struktura ŠVP pro gymnaziální vzdělávání

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor VÚP
Podle této struktury se vytváří ŠVP pro vyšší stupeň víceletých gymnázií, struktura ŠVP pro nižší stupeň víceletých gymnázií je obsažena v RVP ZV. Víceletá gymnázia mají přitom možnost vytvářet jeden školní vzdělávací program pro celých šest nebo osm let vzdělávání, nebo mohou vytvořit dva samostatné ŠVP pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání. Obsahově se část školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia řídí RVP ZV a část ŠVP určená pro vyšší stupeň gymnázia řídí RVP GV.

Podle této struktury se vytváří ŠVP pro vyšší stupeň víceletých gymnázií, struktura ŠVP pro nižší stupeň víceletých gymnázií je obsažena v RVP ZV. Víceletá gymnázia mají přitom možnost vytvářet jeden školní vzdělávací program pro celých šest nebo osm let vzdělávání, nebo mohou vytvořit dva samostatné ŠVP pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání. Obsahově se část školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia řídí RVP ZV a část ŠVP určená pro vyšší stupeň gymnázia řídí RVP GV.

1. Identifikační údaje

  • název ŠVP1
  • vzdělávací program2
  • studijní forma vzdělávání3
  • předkladatel:
   • název školy
   • adresa školy
   • jméno ředitele
   • kontakty
  • zřizovatel:
   • název
   • adresa
   • kontakty
  • platnost dokumentu od:
   • datum
   • podpis ředitele
   • razítko školy

Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora tvorby ŠVP

2. Charakteristika školy

  • velikost školy
  • vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)
  • charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
  • dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
  • spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)

Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků

3. Charakteristika ŠVP

 • zaměření školy
 • profil absolventa
 • organizace přijímacího řízení
 • organizace maturitní zkoušky
 • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
 • zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
 • začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

4. Učební plán

 • tabulace učebního plánu: výrazné oddělení nižšího a vyššího stupně gymnázia; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za nižší a vyšší stupeň
 • poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP GV; uplatnění jiné organizační formy než je vyučovací hodina atd.)

5. Učební osnovy

  • název vyučovacího předmětu
  • charakteristika vyučovacího předmětu:
   • obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen);
   • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
  • vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
   • distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP GV do ročníků, případně do delších časových úseků
   • výběr a rozpracování učiva z RVP GV do ročníků, případně do delších časových úseků ve vazbě na očekávané výstupy
   • průřezová témata - výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících

Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případné další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

 • pravidla pro hodnocení žáků:
  • způsoby hodnocení - klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
  • kritéria hodnocení
 • autoevaluace školy:
  • oblasti autoevaluace
  • cíle a kritéria autoevaluace
  • nástroje autoevaluace
  • časové rozvržení evaluačních činností

1 Z názvu ŠVP musí být zřejmé, že jde o školní vzdělávací program, který byl zpracován podle RVP GV.
2 Čtyřletý, šestiletý nebo osmiletý vzdělávací program
3 Denní, večerní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám