Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Struktura ŠVP pro gymnaziální vzdělávání

Ikona teoreticky

Struktura ŠVP pro gymnaziální vzdělávání

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Podle této struktury se vytváří ŠVP pro vyšší stupeň víceletých gymnázií, struktura ŠVP pro nižší stupeň víceletých gymnázií je obsažena v RVP ZV. Víceletá gymnázia mají přitom možnost vytvářet jeden školní vzdělávací program pro celých šest nebo osm let vzdělávání, nebo mohou vytvořit dva samostatné ŠVP pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání. Obsahově se část školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia řídí RVP ZV a část ŠVP určená pro vyšší stupeň gymnázia řídí RVP GV.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: ŠVP
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Podle této struktury se vytváří ŠVP pro vyšší stupeň víceletých gymnázií, struktura ŠVP pro nižší stupeň víceletých gymnázií je obsažena v RVP ZV. Víceletá gymnázia mají přitom možnost vytvářet jeden školní vzdělávací program pro celých šest nebo osm let vzdělávání, nebo mohou vytvořit dva samostatné ŠVP pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání. Obsahově se část školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia řídí RVP ZV a část ŠVP určená pro vyšší stupeň gymnázia řídí RVP GV.

1. Identifikační údaje

  • název ŠVP1
  • vzdělávací program2
  • studijní forma vzdělávání3
  • předkladatel:
   • název školy
   • adresa školy
   • jméno ředitele
   • kontakty
  • zřizovatel:
   • název
   • adresa
   • kontakty
  • platnost dokumentu od:
   • datum
   • podpis ředitele
   • razítko školy

Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora tvorby ŠVP

2. Charakteristika školy

  • velikost školy
  • vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)
  • charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
  • dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
  • spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)

Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků

3. Charakteristika ŠVP

 • zaměření školy
 • profil absolventa
 • organizace přijímacího řízení
 • organizace maturitní zkoušky
 • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
 • zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
 • začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

4. Učební plán

 • tabulace učebního plánu: výrazné oddělení nižšího a vyššího stupně gymnázia; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za nižší a vyšší stupeň
 • poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP GV; uplatnění jiné organizační formy než je vyučovací hodina atd.)

5. Učební osnovy

  • název vyučovacího předmětu
  • charakteristika vyučovacího předmětu:
   • obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen);
   • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
  • vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
   • distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP GV do ročníků, případně do delších časových úseků
   • výběr a rozpracování učiva z RVP GV do ročníků, případně do delších časových úseků ve vazbě na očekávané výstupy
   • průřezová témata - výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících

Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případné další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

 • pravidla pro hodnocení žáků:
  • způsoby hodnocení - klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
  • kritéria hodnocení
 • autoevaluace školy:
  • oblasti autoevaluace
  • cíle a kritéria autoevaluace
  • nástroje autoevaluace
  • časové rozvržení evaluačních činností

1 Z názvu ŠVP musí být zřejmé, že jde o školní vzdělávací program, který byl zpracován podle RVP GV.
2 Čtyřletý, šestiletý nebo osmiletý vzdělávací program
3 Denní, večerní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 4106krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Struktura ŠVP pro gymnaziální vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-05-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6635/STRUKTURA-SVP-PRO-GYMNAZIALNI-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.