Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Alternativní cestování

Alternativní cestování

Města a čtvrti, kde auta nejezdí, existují už dnes. Z velkých měst k nim patří Benátky (které jsou ovšem ve specifické situaci), z menších například švýcarské letovisko Zermatt.

Dvojím způsobem se můžeme dostat domů. Prvním je, že zůstaneme, kde jsme. Druhý, že se vydáme na cestu kolem světa, a tak se zase vrátíme na místo, odkud jsme vyšli.“

(Gilbert Keith Chesterton)

 

Cestovat či necestovat? Tuto otázku si určitě pokládá každý člověk, který se alespoň trochu zajímá o ekologické, ekonomické a sociální aspekty cestování. Cestovat se dá různými způsoby a není nutné využívat k přemísťování automobil, autobus, vlak či letadlo. Existují alternativní možnosti s ohledem na životní prostředí, tedy třeba kolo, pěší turistika nebo jen přejíždění prstem po mapě.

A co vlastně člověka vede k cestování? Co způsobí to, že je schopen opustit pohodlí svého domova a vydat se nejen za hranice všedních dní? V časech dávno minulých bylo cestovní prostředkem k objevování nepoznaného a naplňovalo touhy po poznání. Doby velkých zámořských objevů jsou ale již dávno pryč a dnes už téměř není na světě místo, kam by lidská noha nevkročila. Cestování může být pro některé z nás formou relaxace, adrenalinového vyžití, poznáváním odlišných kultur nebo jen útěkem od reality všedních dní za účelem načerpání nové energie. Podle studie vypracované společností GM Consulting s. r. o. – na základě zadání agentury CzechTourism – je pro téměř 90 % dotázaných (vzorek 8 000) hlavním důvodem k cestování do zahraničí dovolená. Dalšími často zmiňovanými příčinami jsou návštěvy příbuzných a známých a služební cesty.

A jak cestují Češi? Jsou alternativně nebo spíše „masově" založeni? Po roce 1989, když se nám otevřely možnosti cestování, začala většina Čechů trávit své dovolené na pobřeží Jaderského moře. Masový turismus tedy představoval právě moře, slunce a „zakonzervovanou" stravu. Proč ne? Pro rodiny s dětmi a pro starší generaci ideální. Přesto si troufám tvrdit, že určité procento Čechů se již nasytilo tohoto způsobu trávení volného času. Poptávka po poznávacích, adrenalinových a alternativních způsobech turistiky se neustále zvyšuje, a s ní se rozšiřuje i škála nabízených služeb cestovních kanceláří. Pokud tedy máte prostředky, můžete se podívat téměř jakkoli kamkoli. Třeba i do KLDR! Podle letošních průzkumů (2009) agentury Median pro MF DNES však tráví téměř 30 % Čechů (529 respondentů) vlivem ekonomické krize toto nepříliš šťastné léto v Česku. Z výzkumu také vyplynulo, že  pro většinu z nás je ideální strávit dovolenou nicneděláním a nejlépe v jižních Čechách.

Postoj ke způsobům cestování se mnohdy mění s věkem. Mladí lidé často preferují právě alternativní způsoby cestování nejvíce. Jsou přizpůsobiví a připraveni obětovat v určitých případech své pohodlí pro dosažení cestovatelského snu. Stačí hodit batoh na záda, postavit se k silnici se zdviženým palcem a už se jede. Alternativní způsoby turismu však mají i své mínusy, které jim kazí dobrou pověst a mohou je přibližovat k masové turistice. Jedná se například o neekologické způsoby dopravy (letecky) do odlehlých míst, nevyužívání služeb domorodého obyvatelstva (pouze zprostředkovaných přes CK), rostoucí náročnost turistů atd. Co je ještě alternativní turismus, a co už ne, je obtížné rozlišit. Alternativní turismus vznikl původně jako reakce na masově propagovanou turistiku, proti které se již některé země začaly bránit. Jedná se např. o Bhutan, který pustí do své země ročně 5 000 turistů, a toto množství nenaruší rovnovážný stav státu.

Cestování obecně a zvláště jeho alternativní formy jsou velice zajímavým tématem, a to nejen konverzačním (v rámci cizího jazyka), co říkáte? A jak je zakomponovat do výuky? Alternativní formy turistiky v sobě zahrnují několik položek  z obsahové náplně hned tří průřezových témat. Z hlediska Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech si žáci mohou uvědomit zodpovědnost za svět, ve kterém žijeme, naučit se vnímavosti ke kulturním odlišnostem a učit se respektovat a ochraňovat hodnoty světového a evropského kulturního dědictví. Multikulturní výchova se prolíná do tématu poznáváním o rovnocennosti všech etnických skupin a chápáním významu studia cizích jazyků pro mezinárodní komunikaci a kooperaci. Environmentální výchova zasahuje do základní myšlenky tématu pohledem na specifické postavení člověka v přírodním systému a postojem člověka k ochraně přírody svým ekologicky zodpovědným přístupem.

Pojmy cestování a turistika jsou často zaměňovány. Pokud vycházíme ze Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, kde je uvedeno, že cestovatel je ten, kdo cestuje za poznáním zvláště cizích zemí,a turista ten, kdo pěstuje turistiku, tedy cestování pro rekreaci a poznání určité oblasti, vidíme, že výklad je hodně podobný. Dovolím si tudíž toto malé terminologické zaměňování v celém příspěvku, i když nemusí být zrovna po chuti ortodoxně alternativním baťůžkářům a autosopařům, kterým se tímto omlouvám.

Námět na vyučovací blok (dvakrát 45 minut)

Jak začít? Pětilístek trochu jinak

Učitel rozdělí žáky do dvojic nebo do skupin. Vymezí na splnění úkolu 5–7 minut a vysvětlí vlastní techniku pětilístku. Na tabuli napíše na první řádek téma alternativní cestování (zde bývá obvykle jen podstatné jméno). Na druhém řádku se má objevit popis tématu, jeho vlastnosti. Žáci uvažují nad tím, jaké téma je a mají uvést pouze dvě vlastnosti, které považují za nejdůležitější. Žáci jsou nuceni vybírat většinou z více možností a učí se analyzovat a srovnávat. Do druhého řádku pak doplní 2 přídavná jména. Na třetím řádku se uvádí děj. Zajímá nás, co téma dělá nebo co se s ním děje. Žáci jsou opět vyzváni, aby z mnoha vybrali jen tři dějové složky a formulovali je jako 3 slovesa. Čtvrtý řádek je složitější. Zde se má autor pětilístku otevřít také emotivně, protože má uvést čtyřslovný výraz (různé slovní druhy), ve kterém se projeví jeho vcítění do tématu. Jedná se o myšlenkovou hypotézu. Pomoci může metafora. Pátý řádek je formulací nebo rekapitulací podstaty tématu jedním podstatným jménem. Opět se tedy analyzuje, srovnává a zobecňuje. Výsledkem je syntéza. Využít lze i synonymum. Tato aktivita je zakončena prezentací jednotlivých pětilístků. Učitel po využití této metody hodnotí schopnost žáků uchopit téma a vybavit si co nejvíce souvislostí, analyzovat, srovnávat, vybírat nejvýznamnější, syntetizovat. Může hodnotit i originalitu a tvůrčí přístup a v rámci práce ve skupinách průběh diskusí, spolupráci a vzájemné akceptování myšlenek.

Jak se něčemu novému naučit? Metoda V - CH - D (Víme - Chceme vědět - Dozvěděli jsme se)

Učitel rozdělí tabuli na tři sloupce, které nadepíše Víme - Chceme vědět - Dozvěděli jsme se. Rozdá žákům nakopírované texty o Alternativním cestování (viz příloha V-CH-D) a s nimi již vypracovanou tabulku (viz přílohy tabulka_velka, tabulka_mala). Tabulku si mohou žáci nakreslit i do svých poznámek. Potom učitel vyzve žáky, aby přemýšleli, co již vědí o tématu, kterému se mají věnovat. Fakta se zapisují do sloupce Víme (v našem případě rekapitulujeme výsledky pětilístků za celou třídu). Při hledání informací se vyskytnou ovšem i nejistota, domněnky, otázky. Poznamenají se rovněž, tentokrát však do sloupce Chceme vědět. Následuje čtení textu ve skupinách (po 2–3 žácích). Zjištěné skutečnosti se heslovitě zaznamenávají do třetího sloupce Dozvěděli jsme se. Vyplněná tabulka je vhodnou formou zápisu. Žáci mohou porovnávat, jaké znalosti měli na začátku, co si potvrdili a co vyloučili, co nového se dozvěděli. Vytvořený přehled je systematický. Znázorňuje cestu od pochybnosti či otázky k faktu.

Jak si vše zakončit? Diskuse a pracovní list Zápisník alternativního cestovatele

V závěrečné fázi se žáci „ohlížejí zpět" za procesem učení a dotvářejí si novou představu o tématu. Jedním z cílů této fáze je, aby se žáci naučili vyjadřovat myšlenky a získané informace vlastními slovy, protože nejlépe a trvale si zapamatujeme teprve to, co jsme schopni vysvětlit na základě vlastního slovníku, a pro co si najdeme sami souvislosti. Vhodné je také zařadit diskusi a rozpoutat výměnu názorů mezi žáky. Učitel může napsat na tabuli 3–4 otázky. Žáci samostatně několik minut přemýšlejí a zkoušejí si formulovat odpovědi. Pak může začít řízená diskuse. Příklady otázek: Co může být podle vašeho názoru bariérou (překážkou) v cestování? Který z alternativních způsobů cestování je nejvíce šetrný k životnímu prostředí a proč? Jaká jsou pozitiva alternativního cestování? atd. Na úplný závěr můžete žákům zadat domácí práci formou nakopírovaného pracovního listu, který obsahuje zajímavosti týkající se tématu (viz příloha pracovni list) a nahlíží na téma z hlediska různých vzdělávacích oborů.

 

 

 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek