Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > K čemu jsou v ŠVP klíčové kompetence a výchovné...

Ikona informativni

K čemu jsou v ŠVP klíčové kompetence a výchovné a vzdělávací strategie

Autor: Marta Šíbová
Spoluautor: Lucie Hučínová, PhDr. Stanislava Krčková
Anotace: Článek nabízí možný pohled na klíčové kompetence v ŠVP a zkušenosti pilotních škol, které mají s jejich rozpracováním.
Klíčová slova: klíčové kompetence, výchovné vzdělávací strategie
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Rámcové vzdělávací programy vymezují pojem klíčové kompetence. Chceme-li od pedagogů, aby u žáků klíčové kompetence systematicky rozvíjeli, pak je nutné, aby se na školách zamysleli, jaké strategie k jejich rozvoji zvolí. Výsledkem jsou pak výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy a na úrovni vyučovacích předmětů, které škola zaznamená ve svém ŠVP.

Klíčové kompetence a výchovné a vzdělávací strategie - dva pojmy, které jsou často diskutovány.

Dáme-li si práci a podíváme-li se na význam těchto pojmů, zjistíme, že se nejedná o nic tajemného, neuchopitelného a že mnohé věci nejsou pro učitele zcela neznámé. Klíčové kompetence představují to, co v žácích budujeme bez ohledu na konkrétní učivo jednotlivých předmětů. Jsou to takové znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, kterými má škola vybavit všechny žáky především proto, aby byli schopni řešit problémy a úkoly, se kterými se setkají v běžném životě a které je vybaví takovými schopnostmi a vlastnostmi, že budou ochotni se dále vzdělávat.

Někdy mají učitelé obavu, že se nyní má škola soustředit pouze na rozvoj klíčových kompetencí a rezignovat na solidní vědomosti, které žáci získávají v jednotlivých předmětech. Takový přístup by byl hodně nešťastný. Jednou z klíčových kompetencí je například kompetence k řešení problémů. Je naprosto zřejmé, že chceme-li po žácích, aby ve škole řešili problémy, a chceme-li výuku postavit problémově, musí žáci vědět, jak se mají problémy řešit, a musí mít i určité znalosti nebo vědět, kde si je opatří. Klíčové kompetence tvoří tedy jakousi nadstavbu, která žákům pomůže jejich znalosti využít.

Je-li řeč o klíčových kompetencích, položí si učitel logicky otázku, jak může tyto kompetence u žáků rozvíjet. Odpověď na tuto otázku představují právě výchovné a vzdělávací strategie, které jsou popsány ve školním vzdělávacím programu školy. Jsou to vlastní postupy, které si učitelé naplánují k cílenému utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Může se jednat například o různé metody a formy práce, celoškolní aktivity apod., které se uplatňují jak v jednotlivých předmětech, tak i v celé škole.

Šestnáct gymnázií z celé ČR zapojených do projektu Pilot G (Tvorba a ověřování ŠVP) již tvorbu školních vzdělávacích programů ukončilo. Jaké zkušenosti s klíčovými kompetencemi a výchovnými a vzdělávacími strategiemi školy mají, jsme se zeptali jedné z koordinátorek tvorby ŠVP.

Jaký mají klíčové kompetence podle Vás smysl pro školní vzdělávací program vaší školy, pro vaše žáky?
V naší škole jsme si již dříve uvědomili nutnost cíleného osobnostního rozvoje žáků, proto jsme vytvořili např. sociální a ekologický program školy, cyklus besed na téma manželství a rodičovství, vytvořili jsme studentskou radu, kterou vedeme k samostatné aktivní činnosti pro školu, pořádáme projektové dny apod. Zapojení se do projektu Pilot G a konkrétní práce s klíčovými kompetencemi a volba strategií daly naší dosavadní činnosti širší smysluplný rámec.

Přineslo zamyšlení se nad postupy, jak u žáků klíčové kompetence rozvíjet, něco užitečného pro vaši školu a učitele?
Největším přínosem je, že pedagogové spolu vzájemně více komunikují o pedagogickém procesu, probírají jednotlivé kompetence z různých pohledů a stále o nich živě diskutují.

Nejdříve probíhaly diskuse na úrovni předmětových komisí, kde vyučující formulovali, které kompetence a jak budou ve svých předmětech rozvíjet. Poté na dvou společných schůzkách celého pedagogického sboru jsme vytyčili celoškolní vzdělávací a výchovné strategie. Zajímavý byl průběh našich setkání - zpočátku byly formulovány naše školní strategie frázovitým, "nicneříkajícím" způsobem, čím déle diskuse probíhala, tím jednoznačněji jsme byli schopni shodnout se na konkrétních - pro školu typických - způsobech rozvoje klíčových kompetencí. Výsledek je zaznamenán v našem ŠVP.

Musím se tedy přidat k názoru řady pilotních škol, že volba strategií k rozvoji klíčových kompetencí žáků je důležitým prvkem při sestavování vzdělávací koncepce školy. Pokud chybí spoluúčast všech pedagogů na tvorbě ŠVP, pak se jen stěží může vzdělávací program školy - byť kvalitně zpracovaný jinými subjekty - zdárně realizovat.

Předpokládáme, že diskuze nad klíčovými kompetencemi a nad volbou vhodných strategií byla nová zkušenost i pro vaše učitele. Jak se s tím vypořádali?
Rozhodně by se první reakce vyučujících nedala označit jako nadšení. Po roce společné práce na pilotáži se situace viditelně zlepšila. Zdá se, že většina vyučujících, a to i těch zkušenějších, se více zamýšlí nad tím, jakým způsobem a co předávají svým svěřencům.

Myslím, že mnozí poznali, že jim chybí teoretické zázemí z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, a upřímně se snaží tento handicap odstranit. A to je důležité nejen pro ně samotné, ale zejména pro žáky, se kterými denně pracují.

Odpovídala ředitelka Biskupského gymnázia v Ostravě-Zábřehu, Mgr. Jana Marková


Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 06. 2006
Zobrazeno: 14950krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠÍBOVÁ, Marta. K čemu jsou v ŠVP klíčové kompetence a výchovné a vzdělávací strategie. Metodický portál: Články [online]. 12. 06. 2006, [cit. 2020-07-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/598/K-CEMU-JSOU-V-SVP-KLICOVE-KOMPETENCE-A-VYCHOVNE-A-VZDELAVACI-STRATEGIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.