Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Struktura ŠVP pro základní vzdělávání na...

Ikona informativni

Struktura ŠVP pro základní vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií

Autor: VUP Praha
Anotace: Podle této struktury se vytváří ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií, struktura pro čtyřletá gymnázia a pro vyšší stupeň víceletých gymnázií je obsažena v RVP GV. Víceletá gymnázia mají přitom možnost vytvářet jeden školní vzdělávací program pro celých šest nebo osm let vzdělávání, nebo mohou vytvořit dva samostatné ŠVP pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání. ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií (nebo příslušná část ŠVP) se vytváří podle RVP ZV, ŠVP pro čtyřletá gymnázia a pro vyšší stupeň víceletých gymnázií (nebo příslušná část ŠVP) se vytváří podle RVP GV.

Podle této struktury se vytváří ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií, struktura pro čtyřletá gymnázia a pro vyšší stupeň víceletých gymnázií je obsažena v RVP GV. Víceletá gymnázia mají přitom možnost vytvářet jeden školní vzdělávací program pro celých šest nebo osm let vzdělávání, nebo mohou vytvořit dva samostatné ŠVP pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání. ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií (nebo příslušná část ŠVP) se vytváří podle RVP ZV, ŠVP pro čtyřletá gymnázia a pro vyšší stupeň víceletých gymnázií (nebo příslušná část ŠVP) se vytváří podle RVP GV.

1. Identifikační údaje

 • název ŠVP1
 • vzdělávací program2
 • studijní forma vzdělávání3
 • předkladatel:
  • název školy
  • adresa školy
  • jméno ředitele
  • kontakty
 • zřizovatel:
  • název
  • adresa
  • kontakty
 • platnost dokumentu od:
  • datum
  • podpis ředitele
  • razítko školy
 • Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora tvorby ŠVP

2. Charakteristika školy

 • velikost školy
 • vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)
 • charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
 • dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
 • spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)
 • Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků

3. Charakteristika ŠVP

 • zaměření školy
 • profil absolventa
 • organizace přijímacího řízení
 • organizace maturitní zkoušky
 • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
 • zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
 • začlenění průřezových témat: výčet všech realizovaných průřezových témat a vybraných tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

4. Učební plán

 • tabulace učebního plánu: výrazné oddělení nižšího a vyššího stupně gymnázia; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za nižší a vyšší stupeň
 • poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)

5. Učební osnovy

 • název vyučovacího předmětu
 • charakteristika vyučovacího předmětu:
  • obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen);
  • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
 • vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
  • distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků
  • výběr a rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků ve vazbě na očekávané výstupy
  • průřezová témata - výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících
 • Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případné další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

 • pravidla pro hodnocení žáků:
  • způsoby hodnocení - klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
  • kritéria hodnocení
 • autoevaluace školy:
  • oblasti autoevaluace
  • cíle a kritéria autoevaluace
  • nástroje autoevaluace
  • časové rozvržení evaluačních činností

1 Z názvu musí být zřejmé, podle jakého rámcového vzdělávacího programu byl školní vzdělávací program zpracován (RVP ZV, RVP GV).
2 Čtyřletý, šestiletý nebo osmiletý vzdělávací program
3 Denní, večerní, dálková, distanční a kombinovaná forma vzdělávání

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 10. 2005
Zobrazeno: 8170krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VUP. Struktura ŠVP pro základní vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií. Metodický portál: Články [online]. 20. 10. 2005, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/360/STRUKTURA-SVP-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI-NA-NIZSICH-STUPNICH-VICELETYCH-GYMNAZII.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.